دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، فروردین 1399 
تجربۀ زیسته استادان راهنمای برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

صفحه 5-26

منصوره ایران نژاد؛ مریم صفرنواده؛ نعمت اله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمد شفیعی


نظریه‌پردازی در برنامۀ درسی: تبیینِ تفهمی تجربه‌های تربیتی

صفحه 37-70

علیرضا هوشمند؛ بختیار شعبانی ورکی؛ مقصود امین خندقی؛ علی مقیمی


چالش‌های اجرای ارزشیابی توصیفی درس ریاضی در دوره ابتدایی

صفحه 193-228

مرتضی مرتضوی؛ زهرا گویا؛ حسن ملکی؛ سهیلا غلام‌آزاد


برنامه درسی زیرزمینی در حوزه قومیت در نظام آموزشی ایران

صفحه 311-346

مرتضی بازدار؛ کوروش فتجی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مقصود فراستخواه


تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی (سنتز پژوهی)

صفحه 347-382

عادل علی پور؛ مجید علی عسگری؛ علی حسینی خواه؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


ارزیابی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان از منظر تجارب جهانی

صفحه 383-424

صغری ملکی؛ غلامعلی احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ سید محمدرضا امام جمعه


تجربه و معنای زندگی خوب در برنامه درسی غیررسمی( مورد: اینستاگرام)

صفحه 425-454

مژگان کرد؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان برخورداری