کند و کاو در حوزۀ ویژگی‌های برنامۀ درسی مرجع زبان‌آموزی دورۀ ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش

چکیده

سؤال اساسی این مطالعه آن است که ویژگی‌های چارچوب برنامۀ درسی مرجع زبان‌آموزی که متکی به مبانی نظری و تجربیات نظام‌های آموزشی در حوزۀ برنامۀ درسی و آموزش مهارت‌های زبانی دورۀ ابتدایی باشد، چیست؟ و اینکه کدام‌یک از این ویژگی‌ها، از دید متخصصان برنامۀ درسی و موضوعی زبان‌آموزی فارسی دورۀ ابتدایی،‌ برای کاربرد در تدوین برنامۀ درسی زبان‌آموزی فارسی دورۀ اول ابتدایی، دارای اعتبار است؟ بررسی منابع مطالعاتی و پژوهشی در حوزۀ زبان‌آموزی و استخراج ویژگی‌های مؤلفه‌های برنامۀ درسی مرجع آن با توجه به مبانی ‌نظری و پیشینۀ موجود در حوزۀ برنامۀ درسی زبان‌آموزی دورۀ ابتدایی و تجربیات نظام‌های آموزشی در نگاهی جهانی، از طریق مطالعۀ توصیفی و سنتز پژوهی صورت ‌گرفته است. در بخش اعتبارسنجی ویژگی‌های مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ برنامۀ درسی زبان‌آموزی، نیز، از روش بررسی میدانی و ابزار پرسش‌نامۀ نگرش‌سنج در جامعه و نمونه متخصصان مورد‌نظر، استفاده شده است و در قالب جداول اعتبارسنجی، مؤلفه‌های هفت‌گانه برنامۀ درسی مرجع زبان‌آموزی جمع‌بندی و خلاصه‌سازی ‌شده است. اظهارنظر متخصصان و میزان توافق آن‌ها با ویژگی‌های اصلی چارچوب برنامۀ درسی ‌مرجع زبان‌آموزی دورۀ ابتدایی، در‌ جداول اعتبارسنجی مشخص شده است. در انتها نیز با بررسی مجدد نتایج ویژگی‌های اعتبارسنجی شده، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در مؤلفه‌های هفت‌‌گانه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating on the Reference Characteristics of Language Arts Curriculum in the First-cycle of Primary School

نویسنده [English]

  • Nader Salsabili
Research Institute of Curriculum Planning and Educational Innovation, Research Institute of Education Studies
چکیده [English]

The main question of this study is that: “what are the reference characteristics of language arts curriculum in the first-cycle of Primary School on the base of theoretical framework and the related practices of some education systems in the field of language arts curriculum and instruction?” The subsidiary question is that: “from the viewpoint of Farsi language arts practitioners and language arts curriculum experts in primary school, which of these characteristics are valid and trustworthy for applying in developing the Farsi language arts curriculum in the first-cycle of Primary School?”  In the first step, a descriptive inquiry and research synthesis were conducted to study the theoretical framework and related experience and practices in a few education systems, including Japan, some states in United States of America and Finland. Based on the collected data, the reference characteristics of language arts curriculum in the first-cycle of Primary School and its consisted components are elicited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language arts curriculum
  • reference characteristics
  • primary school
  • first-cycle of primary school
  • curriculum components