اهداف و چشم انداز

-         اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی

-         کمک به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی

-         ترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآوری در عرصه عمل برنامه ریزی درسی

-         کمک به اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی

-         تبیین و آسیب شناسی رویکرد تولید برنامه‌ درسی منطقه‌ای و مدرسه‌ای

-         اشاعه رویکرد تلفیقی در طراحی و تولید برنامه های درسی

-         انعکاس تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی

-         نقد و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی درسی در کشور

-         نقد و ارزیابی تحولات برنامه درسی در عرصه اجرا

 -         بررسی چالش های نظام برنامه ریزی درسی کشور و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود آن