ارتقای عملکرد هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای استان آذربایجان غربیبه‌مثابه سازمان‌های کارآفرین مبتنی بر مدل پارادایمی نظریه برخاسته از داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

گسترش فرهنگ و روحیه کارآفرینی و نیز پرورش تعداد افراد کارآفرین بیشتر به‌عنوان سرمایه­های اصلی عرصه کار و تولید برای آینده نزدیک در هر جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است که خود مستلزم توجه اساسی به امر آموزش است. در این زمینه هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای به سبب رسالت ویژه خود می‌توانند نقشی مهم ایفا کنند. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل پارادایمی برای ارتقاء عملکرد هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای استان آذربایجان غربی به‌مثابه سازمان‌های کارآفرینی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده‌ها بود. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده‌ها بود. به این منظور از مطالعه تطبیقی، سندکاوی و یافتههای پژوهشی و مصاحبه با صاحب‌نظران استفاده شد. در بخش مصاحبه، نمونه‌گیری از نوع هدفمند بود و تا حد اشباع داده‌ها ادامه یافت که در مجموع با 12 نفر مصاحبه شد. در نهایت مدل پارادایمی در شش مقوله با مفاهیم اصلی و فرعی حاصل شد که از جمله، تغییرات درونزاد و برونزاد و جمعیت‌شناختی، اقدامات مشارکتی، ویژگی‌های فردی، تسهیل‌کننده‌های سازمانی، اقتصادی، فرهنگی، انگیزش و نگرش، نیروی انسانی، چالش‌های دانش‌آموختگان، برنامۀ درسی، نیروی انسانی، سیاستگذاری، فضا و امکانات تأیید شد. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می‌شود روند سیاستگذاری و قوانین مرتبط با تولید و درآمدزایی هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای با انعطاف‌پذیری بیشتری تعریف و در تعیین رشته‌ها به نیازهای محلی توجه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion of West-Azarbaijan Technical-Professional Schools as Entrepreneurial Organizations based on Paradigmatic Model Derived from Grounded Theory

نویسنده [English]

  • Niloufar Mortazanejad
Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Expanding the entrepreneurship culture and courage and training more entrepreneurial people as main sources of work and production in the immediate future are considered as undeniable necessities, which require a great focus on educational affairs. In this procedure, the technical- professional schools have a critical role, based on their intended missions. The study aimed to provide a paradigmatic model in order to promote the performance of technical-professional schools of West Azerbaijan province. The research method was qualitative based on grounded theory. Therefore, the systematic approach of grounded theory was employed along with comparative study, document inquiry, and research findings. Finally, triangulation of resulted data and semi-structured interviews implemented. Sampling method was purposeful and continued until data saturation that ended with 12 interviewees. Finally there was an appropriate model including six main categories with subcategories and concepts; the significance of factors such as: inward, outward and demographical changes, cooperative actions, individual traits, organizational, economic, and cultural facilitators, motivation and attitude, human resources, , work force, policy making, space and possibilities'  challenges were confirmed. It is recommended to define the policies regarding production and fundraising in technical-professional schools more flexible and regard to local needs and facilities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradigmatic model designing
  • entrepreneurship
  • technical-professional schools