بررسی سطح تسلط دانش‌آموزان دختر دورة دوم ابتدایی روی محتوای دروس علوم و ریاضیات: تأملی بر معیار «قابلیت یادگیری» در انتخاب محتوای برنامة‌درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه کاشان

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه کاشان

چکیده

در این تحقیق میزان تسلط دانش‌آموزان دختر دورة دوم ابتدایی روی محتوای علوم و ریاضیات مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط سطح تسلط دانش‌آموزان با «قابلیت یادگیری» محتوای برنامة‌درسی تبیین شده است. تحقیق حاضر از نوع آمیخته است. در بخش کمی تحلیل‌ها مبتنی بر روش همبستگی و با بهره‌گیری از مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد بدین ترتیب که 914 نفر از دانش‌آموزان دختر دورة دوم ابتدایی در مدارس دولتی شهرستان کاشان به عنوان نمونة آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق آزمون‌های پایانی محقق‌ساخته گردآوری گردید. برای دروس علوم و ریاضیات پایة ششم از آزمون‌های سراسری و رسمی سال تحصیلی 1397 استفاده شد. روایی محتوایی آزمون‌ها از سوی معلمان خبره و همچنین با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری تأیید گردید. پایایی آزمون‌های محقق‌ساخته نیز بر حسب ضریب آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 86/0 محاسبه شد. در بخش کیفی و به منظور تبیین یافته‌های بخش کمی از مصاحبه با 9 معلم بهره‌گیری شد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی مشخص شد که میزان یادگیری دانش‌آموزان دورة دوم ابتدایی تقریباً در نیمی از محتوای دروس علوم و تقریباً در تمامی محتوای دروس ریاضی زیر سطح تسلط است. در بخش کیفی معلوم شد که عدم تسلط دانش‌آموزان در درس‌ها به عواملی نظیر عدم پوشش مطلوب مطالب در پایه‌های قبلی و عدم تسلط یافتن دانش‌آموزان در درس‌های پیش‌نیاز ارتباط دارد اما به نظر می‌رسد بخش‌هایی از محتوای این دروس از «قابلیت یادگیری» مطلوب برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Mastery of Female Senior Elementary Students over Science and Mathematics: A Contemplation on the Selection of Curriculum Content in terms of Learnability Criteria

نویسندگان [English]

  • Nasrin Nejati Barzaki 1
  • Seyed Ahmad Madani 1
  • Mohammad Amini 2
1 Department of Educational Sciences and Psychology, University of Kashan
2 Department of Educational Sciences and Psychology, University of Kashan
چکیده [English]

In this research we investigated female elementary students’ level of mastery over science and mathematics content and explained the nature of relationship between students’ level of mastery and learnability of content in elementary level science and mathematics. This research is mixed-method in nature. The quantitative analyses are based on correlation method, Structural Equation Modeling and comparing means. 914 female students of public senior elementary schools in Kashan were recruited. Minimum sample size determined by GPower software for each grade and students were selected by cluster random sampling method. The needed data for fourth and fifth graders were gathered through researcher-made cumulative tests; the data related to sixth graders were gathered through cumulative formal and standard exams taken from the students of this grade in the end of semester. Content validity of tests was verified by connoisseur teachers in each grade and was confirmed by structural equation modelling. The reliability of researcher-made tests was estimated around 0/77 to 0/86 according to Cronbach's Alpha coefficient. For explaining the quantitative findings, we implemented 9 interviews with experienced and expert teachers which were selected through purposeful sampling method. The interview questions were according to our findings in the quantitative part of the research. The main analysis revealed that students learning is significantly lower than the mastery level in almost half of the science syllabus and all of the mathematics syllabus. Teachers pointed out several factor in student’s inability in mastering math and science content that learnability of the content of these subjects, as one of the most fundamental and influential factors, however, seems to require more attention.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Content
  • Selection of Content
  • Learnability
  • Science
  • Math
  • Senior Elementary