طراحی، اجرا، ارزشیابی و مقایسه دورۀ یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی بر اساس پارادایم‌های سوم و چهارم کاشمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی، اجرا، ارزشیابی و مقایسه دورۀ یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی بر اساس پارادایم­های سوم و چهارم کاشمن انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و به روش آمیخته (کمی وکیفی) انجام شد. جامعه­ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره­های الکترونیکی دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بودند، که با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس، 60 نفر به­ عنوان نمونه انتخاب و به­ طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. داده ­های پژوهش با استفاده از پرسشنامه رضایت، انگیزه، آزمون پیشرفت تحصیلی و مصاحبه گردآوری شد. داده ­­ها در بخش کمی با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد و در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای قیاسی متن-های به دست از مصاحبه ­ها مورد بررسی و طبقه­بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش در هر دو بخش از یک سو نشان دهنده­ی اثربخشی طراحی­ های انجام شده بر اساس پارادایم ­های سوم و چهارم نسبت به روش مرسوم در دوره یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی در هر سه متغیر پیشرفت تحصیلی، انگیزه و رضایت بود و از سوی دیگر نتایج نشان دهنده­ی اثربخش تر بودن طراحی انجام شده بر اساس پارادایم چهارم نسبت به طراحی انجام شده پارادایم سوم در متغیر پیشرفت تحصیلی و انگیزه بود. با توجه به نتایج به دست آمده، روش طراحی برای تدریس(پارادایم سوم) و روش تدریس یادگیری همیارانه با حمایت کامپیوتر(پارادایم چهارم)، به­ عنوان دانشی جدید در ارایه آموزش در دوره­ های الکترونیکی آموزش پزشکی محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Implementation, Evaluation and Comparison the E-learning Course of Medical Education based on Koschmann Third and Fourth Paradigms

نویسندگان [English]

  • maryam ghasemi 1
  • Hashem Fardanesh 2
  • Javad Hatami 2
  • Soleyman Ahmadi 3
1 Educational technology of Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University
2 Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University
3 Faculty of Management and Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
چکیده [English]

The aim of this study was to Design, Implementation, Evaluation and comparison the e-learning course of medical education based on Koschmann third and fourth paradigms. The method of this study was quasi-experimental and mixed (quantitative and qualitative). The statistical population included all MSc students of electronic courses in the School of Management and Medical Education of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. Using the available sampling method, 60 people were selected as a sample and randomly divided into three groups. Research data were collected using questionnaire of satisfaction, motivation, academic achievement test and interview. Data were analyzed in the quantitative part using multivariate analysis of covariance and Tukey post hoc test and in the qualitative part were analyzed and categorized using the analogical content analysis method of texts obtained from interviews. The results of research in both sections on the one hand showed the effectiveness of designs based on the third and fourth paradigms compared to conventional method in e-learning course in medical education in all three variables of academic achievement, motivation and satisfaction and on the other hand The results showed that the design based on the fourth paradigm was more effective than the design based on the third paradigm in the variables of academic achievement and motivation. According to the obtained results, the design method for teaching (third paradigm) and the method of teaching Computer Supported Collaborative Learning (fourth paradigm) are considered as a new knowledge in providing education in electronic medical education courses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design for teaching paradigm
  • Computer Supported Collaborative Learning paradigm
  • Electronic learning
  • Educational design
  • Medical education