دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 1-184 
ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران

صفحه 61-84

سولماز نورآبادی؛ نعمت اله موسی پور؛ مجید علی عسگری؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد