در جست‌وجوی مدل برنامۀدرسی برای رشد سرمایۀ فرهنگی خانواده موفقیت تحصیلی فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق  جستجوی مدلی برای برنامۀ درسی رشد سرمایۀ فرهنگی والدین تسهیل موفقیت تحصیلی فرزندان است. همبستگی ابعاد سرمایه فرهنگی والدین با موفقیت تحصیلی دانش آموزان  موردمطالعه قرار گرفت و برنامۀ مؤثری برای رشد سرمایۀ فرهنگی خانواده طراحی، اجرا و ارزیابی شد. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظریات بوردیو[1] است. و بر اساس دیدگاه پی یر بوردیو، سرمایۀ فرهنگی دارای سه بعد نهادینه‌شده ،عینیت یافته و تجسم‌یافته است  . روش تحقیق، شبه تجربی دارای دو گروه آزمایشی و گواه خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش ،پرسشنامۀ محقق ساخته مؤلفه‌های سرمایۀ فرهنگی  و پرسشنامه بامریند[2] بوده است.روایی آن با نظر متخصصان و کارشناسان و با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر 83% به‌دست‌آمده است . جامعۀ آماری پژوهش 54 خانواده به‌صورت تصادفی در دو منطقۀ شمال و جنوب تهران و فرزندان آن‌ها که در چهار دبیرستان دولتی دخترانه و پسرانه  مشغول تحصیل بودند،انتخاب شدند،.توسط مشاوران متخصص مورد مصاحبه قرار گرفتند و گروه تجربی در یک کارگاه آموزشی 10 ساعته آموزش خانواده باهدف رشد و یادگیری مؤلفه‌های سرمایۀ فرهنگی ، شرکت کردند.فرضیه‌های تحقیق عبارت بود از:1-آموزش به اولیاء بر سرمایۀ فرهنگی(علاقه‌مندی به کارهای هنری،موسیقی،خط و نقاشی،و زبان خارجی) آن‌ها تأثیر دارد.2- آموزش به اولیاء بر سرمایه فرهنگی(بهبود رابطه با کتاب،تابلوهای نقاشی، عضویت در کتابخانه،کامپیوتر،رسانه‌ها ،دوربین) آن‌ها تأثیر دارد.3- آموزش به اولیاء بر سرمایۀ فرهنگی (شرکت در دوره‌های منتهی به اخذ مدرک و گواهینامۀ مهارت) آن‌ها تأثیر دارد.4- آموزش به اولیاء بر شیوه‌های فرزندپروری آن‌ها تأثیر دارد.7-آموزش مؤلفه‌های سرمایۀ فرهنگی به والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها تأثیر دارد. .برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از آمارهای فراوانی،میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از روش تحلیل واریانس یک‌راهه و کوواریانس (ANVOVA) استفاده گردید.یافته‌های حاصل نشان داد که آموزش منظم به والدین در سطح(p<0/05) بر مؤلفه‌های سرمایۀ فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر مثبت داشته است و برنامۀ درسی اجراشده مشتمل بر،هدف‌ها ،محتوا، روش‌ها و فرایند یاددهی- یادگیری، رسانه‌ها و ارزشیابی توانسته است به رشد سرمایۀ فرهنگی و ایجاد فضای فرهنگی غنی‌تر برای موفقیت تحصیلی فرزندان کمک کند.[1]Bourdieu, pierre


[2] Baumrind
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In search of a curriculum planning model for the development of family's cultural capital and academic success of children

نویسنده [English]

  • mbeigi mbeigi
Tehran UN
چکیده [English]

The aim of this research is to search for a model for the curriculum planning of the parents' cultural capital growth and to facilitate the children's Progress in school. The correlation of the parent's cultural capital dimensions with the educational achivement of the students was studied, and an efficient plan for the growth of the family's cultural capital was designed, implemented and evaluated. The theoretical framework of this research is derived from Bourdieu theories. Basis on the Pierre Bourdieu's viewpoint, cultural capital has three subtypes: institutionalized, objectified, embodied. The research method is quasi-experimental and it has two evidence and test groups. The tool for gathering information in this research is the questionnaire for ascertaining the cultural capital elements and also the Baum rind questionnaire. Its validity was obtained 83% by the experts and specialists through conducting experiments on 30 persons. The statistical population consists of 54 families that are selected randomly from north and south of Tehran who their children were in grade 4 in high school. They were interviewed by professional interviewers and the experimental group participated in a training workshop for introducing families with cultural capital elements. Assumptions of the research were: 1) Training of parents influences their cultural capital (interest in the art works, music, painting and calligraphy and foreign language). 2) Training of parents influences their cultural capital (improvement of relationship with book, drawings, computer, media, camera, and library membership). 3)  Training of parents influences their cultural capital (participation in the courses that results in getting skill certificate). 4) Training of parents influences their way of child rearing. 5) Teaching the cultural capital elements to the parents influences their children's school achievement. For doing descriptive analysis of data, the statistics of frequency, mean and standard deviation, and for inferential analysis of data, the analysis method of one-way and co-variance (ANCOVA) were used. The findings showed that regular training of parents in the level of P environment for the children's educational success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family s cultural capital
  • Curriculum
  • children education and school achievement