ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه فرهنگیان

3 دانشیار- رشته برنامه درسی. دانشگاه خوارزمی

چکیده

با توجه به تحولاتی که در جوامع بشری به دلیل تغییرات سریع علمی و تکنولوژیکی رخ داده است، بهره­ مندی از میان­ رشته ­ای­ ها، ضرورتی اجتناب­ ناپذیر است. لازمۀ تولید و اجرای موفق برنامه­ های درسی میان­ رشته ­ای،ارزشیابی و به تبع آن بازنگری مداوم، است. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارزشیابی برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران است. حال این سؤال مطرح می­ شود که وضعیت موجود این برنامه‌ها در آموزش عالی ایران تا چه میزان با وضعیت مطلوب انطباق دارد؟برای پاسخ به این سوال از روش پژوهش ارزشیابی بر بنیاد رویکرد آمیخته استفاده شده است. جامعۀ آماری در این پژوهش شامل برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای علوم انسانی نظام دانشگاهی ایران است. متناسب با متغیرها و چهار گروه اطلاع­ر سان این تحقیق، روش­ های جمع ­آوری داده ­ها تعیین شد. نتایج حاکی از آن است که تمامی مؤلفه ­های برنامۀدرسی، (شامل اهداف، محتوا و سرفصل­ها، روش ­های تدریس و ارزشیابی، و نیز دوره­ های بازآموزی) نیاز به بازنگری و تحول بنیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of Interdisciplinary Curricula of Humanities In Iranian Higher Education

نویسندگان [English]

  • Soolmaz Nourabadi 1
  • nematollah mousapour 2
  • Majid Aliasgari 1
  • Haji HosseinNejad 3
1 Kharazmi un
2 Farhangiyan Un
3 Associate Professor - Curriculum field. kharazmi University
چکیده [English]

According to scientific and technological changes that are emerging in society, the necessity of using interdisciplinaries is unavoidable. Successful development and implementation of interdisciplinary curricula need evaluation and revision continuously. The main aim of this study is to evaluate the humanities interdisciplinary curricula in higher education of Iran. Now the question is: "How much the current status of the curricula in higher education of Iran is adapted with the desired status"? To answer this question, evaluative research method, based on mixed methods, has been ussed.The population of this research includes humanities interdisciplinary curricula in higher education of Iran. Methods of data collecting were determined according to research variables and four study groups. The findings indicate that all components of the curriculum (including objectives, content and topics, teaching and evaluation methods, and retraining courses) need to be reviewed and be changed fundamentally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdisciplinary Curriculum
  • Evaluation
  • Interdisciplinary Curriculum of Humanities
  • Quality