تبیین مولفه‌های موثر در روند طراحیِ دروس طرح در رشته معماری برای دانشجویان(مورد پژوهشی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تفرش و هشتگرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

2 دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی

3 پژوهشگر حوزه معماری

4 پژوهشگر حوزه معماری، کارشناس ارشد معماری

10.22034/tpcj.2024.447999.1011

چکیده

معماری هنر خلق فضا است که بر اساس یک روند منطقی و برنامه‌ریزی شده اتفاق می‌افتد. از این‌ رو پژوهش حاضر در پی آن است تا با ارائه راهکاری در قالب یک مدل پیشنهادی، نحوه رسیدن به طرح را شبیه‌سازی نماید. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نتایج پرسشنامه در خروجی نرم‌افزار «اس .پی. اس .اس » می‌باشد. تحلیل مبتنی بر اطلاعات ثبت شده از دانشجویان و اساتید رشته معماری در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های آزادِ تفرش و هشتگرد، با آزمون رگرسیون چند متغیره و فن افتراق معنایی است. یافته‌های پژوهش در بعد منطقی-فنی و هنری-خلاقانه قابل ارزیابی است. نتایج نشان می‌دهد، توجه به زیرشاخه‌های ابعاد پژوهش به ویژه آن‌دسته که از میانه تئوری بالاتر بوده، عوامل بحرانی محسوب می‌ شوند که با در نظر گرفتن آنها در دروس طرح رشته معماری، تا حد زیادی نظام‌ مندیِ مطلوبی ایجاد خواهد شد و ابهام‌زدایی در روند آموزشی طی دستورالعمل پیشنهادی، حاصل می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effective Components in the Process of Designing Design Courses in the Field of Architecture for Students (Case Study: Undergraduate Students of Islamic Azad University, Tafresh and Hashtgerd Branches)

نویسندگان [English]

  • Reza Dorostan 1
  • Mahboobeh Jahandari 2
  • Mohammad Amin Naserkhaki 3
  • Amir Mohammadi 4
1 Islamic Azad University, researcher in the field of architecture and urban planning, member of the Young Researchers Club.
2 Islamic Azad university & Architecture researcher
3 Architecture researcher
4 Researcher in the field of architecture, senior expert in architecture
چکیده [English]

Architecture is the art of creating space based on a logical and planned process. Therefore, the current research seeks to simulate how to reach the design by providing a solution in the form of a proposed model. The descriptive-analytical research method and the results of the questionnaire are in the output of "SPSS" software. The analysis is based on the information recorded from undergraduate architecture students and professors in Tafarsh and Hashtgerd Azad Universities, with multivariate regression test and semantic differentiation technique. The findings of the research can be evaluated in the logical-technical and artistic-creative dimension. The results show that paying attention to the sub-branches of the research dimensions, especially those that are higher than the average theory, are considered critical factors that by considering them in the design courses of the architecture field, a favorable systematization will be created to a large extent and disambiguation in the educational process during the instruction. A proposal is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design process
  • architecture
  • idea
  • logic
  • creativity
آندو، تادائو. (1396). شعرِ فضا. ترجمه محمدرضا شیرازی، تهران: نشرکتاب فکر نو.
باستانی، مهیار و محمودی، امیر سعید. (1397). روش های خلق ایده در فرآیند طراحی معماری. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی. (23) 1، صص5-18.
بنیامین، والتر. (1390). اثرهنری در عصر تولید مکانیکی، در اکران اندیشه: فصل هایی در فلسفه سینما، ترجمه پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز.
پاکزاد، جهانشاه؛ بزرگ، حمیده. (1397). الفبای روانشناسی محیط برای طراحان، چاپ ششم، تهران: انتشارات آرمانشهر.
پناهی، سیامک. هاشم پور، رحیم. اسلامی، غلامرضا. (1393). معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، نشریه هویت شهر-معماری و شهرسازی، (8) 17، صص25-34.
داوودی، سمیه. سید محمد حسین آیت الهی. (1387). استعاره چیست و چگونه در تولید طرح مایه اثر می‌گذارد؟، فصل‌نامه صفه، (17) 44، صص 26-17.
راسخ مهند، محمد. (1396). درآمدی بر زبان شناسی شناختی، تهران: نشر سمت.
شمس‌اسفندآباد، حسن. (1396)، روانشناسی محیط، چاپ دوم، تهران، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
فون مایس، پیر. (1387). عناصر معماری از فرم تا مکان، ترجمه مجتبی دولتخواه، تهران: انتشارات: ملائک.
لنگ، جان. (1395). آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مردمی، کریم و محسن دهقانی تفتی (1396). ارائه مدل کاربردی از فرآیند طراحی معماری مبتنی بر هستی شناسی اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی، (16) 5، صص 120-104.
مک‌اندرو، فرانسیس. تی. (1395). روانشناسی محیطی، ترجمه دکتر غلامرضا محمودی، چاپ چهارم، تهران:نشر وانیا.
مهردوست، الهام. امین پور، احد و حمید ندیمی(1398). طراحی معماری به کمک پیشینه ها، مطالعه شیوه‌های بهره‌گیری معماران حرفه‌ای از پیشینه‌های طراحی، فصلنامه مطالعات معماری ایران، (8)3، صص 61-79.
میتروویچ، برانکو .(1396). فلسفه برای معماران، ترجمه احسان حنیف، تهران: انتشارات فکر نو.
نوربرگ شولتز، کریستیان. (1387). مفهوم سکونت، به سوی معماری تمثیلی، ترجمه محمود امیر یاراحمدی، تهران: انتشارات: آگاه.
وایت، ادوارد تی. (1382). مفاهیم پایه در معماری؛ واژگان فرم های معماری. ترجمه محمد احمدی نژاد. تهران: انتشارات: خاک.
هادیان، محمد و حسنعلی پورمند. (1393). منابع ایده پردازی معماری، جستاری در فرآیند ایده‌پردازی چند معماری از جامعه حرفه‌ای کشور، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، (17)2. صص 14-5.
Amedeo, D., R.G. Golledge, and R.J. Stimson. 2009. Person-Environment-Behavior Research: Investigation Activities and Experiences in Space and Environments. Guilford.
Eilouti, Buthayna (2019). Reinventing the wheel: A tool for design quality evaluation in architecture. Avalaible at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
Frederick, M. (2007), 101 things I learned in architecture school, Cambridge, MA: MIT Press.
Gifford, R. (1996)."Environmental Psychology: Principles and Practices". Lodndon: Ally and Bacon.
Heath Tom.1984. Method in Architecture. Chichester: Wiley.
Jenkins, H. S. 2008. Gibson's Affordance: Evolution of Pivotal Concept. Scientific Psychology (12): 34-45.
Lawson, B. and K. Dorst. 2004. Acquiring Design Expertise. In J.S. Gero and M. L. Maher, (Eds). Computational and cognitive models of creative design VI, 213-229, The University of Sydney, Key Centre of Design Computing and Cognition, Australia.
Morla Folch, Teresa; Cascon Pereira, Rosalia & Ignasi Brunet Icart (2019). Exploring the creative process in architecture students and Professionals. Avalaible at: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.100608.
Rahma, M. Doheim; Noraini, Yusof (2019). Creativity in Architecture Design Studio. Assessing Students’ and instructors’ perception. Avalaible at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119418. 
Relph, E. 2002. Geographical Experiences and Being-in-the-World: The Phenomenological and World. Edited by D. Seamon and R. Mugerauer. Florida: Krieger Press.
Taura, T., & Nagai, Y. (2013), Concept Generation for Design Creativity, London: Springer–Verlag.