تحلیل نوع و میزان تأثیرگذاری نقش آفرینانِ برنامۀ درسی در کمیتۀ برنامه ریزی درسی دانشگاه های ایران: نگاهی آسیب‌شناسانه به وضع موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مطالعۀ حاضر تحلیل نوع و میزان تأثیرگذاری نقش ­آفرینانِ برنامۀ درسی در کمیتۀ برنامه ­ریزی درسی دانشگاه ­های منتخب ایران با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. از بین متخصصان برنامه ­ریزی درسی و موضوعی در کمیته ­های برنامه ­ریزی درسی، 21 نفر از طریق روش نمونه­ گیری هدفمند و استفاده از «معیار اشباع» انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ­ساختار یافته عمیق جمع ­آوری و با استفاده از روش کلایزی تحلیل شدند. تحلیل داده­ های مصاحبه به ایجاد یک مقولۀ اصلی «اثرگذاری نقش ­­آفرینان برنامه ­ریزی درسی» و سه مقولۀ فرعیِ: 1. معیارهای انتخاب اعضایِ کمیته­ های برنامه‌ریزی درسی (مقاومت در برابر تغییرات، سیاست­ زدگی و دوزیست نبودن در میدان نظر و عمل)، 2. سهم مشارکت متخصصان برنامه ­ریز درسی و موضوعی در برنامه­ ریزی درسی (حاکمیت متخصص موضوعی، نگاه سطحی و غیرعلمی به عمل برنامه ­ریزی درسی) و 3. سهم مشارکت دانشجویان و کارفرمایان در برنامه­ ریزی درسی (بی­ توجهی به حضور دانشجویان و مشارکت ضعیف کارفرمایان در برنامه ­ریزی درسی) انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Type and Level of Influence of Curriculum Commonplaces on the Curriculum Planning Committee of Iranian Universities: A pathological look at the current situation

نویسندگان [English]

  • morteza moradi doliskani 1
  • S. Ebrahim Mir Shah Jafary 2
  • Mohammad Reza Neyestani 3
1 student of curriculum planning at Isfahan University
2 Department of Educational Sciences, University of Isfahan
3 Department of Educational Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the type and effectiveness of curriculum commonplaces in the curriculum panning committee of selected Iranian universities using a qualitative research approach of phenomenological method. Among the curriculum and subject matter specialists in the curriculum committees, 21 were selected through Purposive sampling and the use of a "saturation criterion." Data were collected through in-depth semi-structured interviews and analyzed using a Colaizzi's method. Analysis of the interview data to create a main category "The impact of curriculum planning commonplaces" and three sub-categories: 1- Criteria for selection of members of curriculum planning committees (Resistance to change, politicization and non-amphibians in the field of opinion and practice), 2- The share of the participation of subject matter and curriculum planner in curriculum planning (the dominance of the subject matter, Superficial and unscientific view of curriculum planning) and 3- The share of students and employers in curriculum planning (Ignoring the presence of students and poor participation of employers in curriculum planning).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Development Committee in Universities
  • Higher Education Curriculum
  • Faculty Member
  • Pathology