سنتزپژوهی چالش‌ های انتقال از آموزش حضوری به آموزش مجازی در آموزش عالی با توجه به دنیاگیری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی از نوع سنتزپژوهی است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از چارچوب ارائه شده توسط الو و کیگناس (2008) استفاده شد. قلمرو پژوهش و اصلی‏ترین منابع گردآوری داده ها، پژوهش‏های متعددی است که متناسب با ارتباط موضوعی و به روش پریسما تعداد 69 نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در مراحل بعدی، کدگذاری و طبقه‏بندی اطلاعاتی انجام شد؛ که حاصل ترکیب مقولات و نتایج تحلیل منجر به استخراج چارچوب مفهومی در ارتباط با چالش‏های انتقال از آموزش حضوری به آموزش مجازی و ارایه ی راهبردهای مناسب برای این انتقال گردید. به طور کلی، چالش‏های انتقال به آموزش مجازی در چهار طبقه و 22 کد استخراج گردید و راهبردهای انتقال موفقیت‏آمیز از آموزش حضوری به آموزش مجازی نیز در هفت طبقه و 17 کد ارایه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of the challenges of transfer from face-to-face education to virtual education in higher education with regard to the pandemic of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Ali Beiramipur 1
  • Sheyda Achresh 2
1 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This research is applied in terms of purpose and synthesis in terms of method. The scope of research and the main sources of data collection are numerous studies that have been conducted since the outbreak of Covid-19 virus in connection with the challenges of transition from face-to-face to virtual education in Iran and abroad. 69 samples were purposefully selected. In the next steps, information coding and classification was performed; The combination of categories and the results of the analysis led to the extraction of a conceptual framework related to the challenges of transfer from face-to-face training to virtual training and the presentation of appropriate strategies for this transfer. In general, the challenges of transition to e-learning in two dimensions, macro and micro, were extracted in four categories and 22 codes, and successful transfer strategies from face-to-face to virtual education were presented in seven categories and 17 codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual learning challenges
  • Higher Education
  • Covid-19
  • Corona
  • Synthesis Research