پیش‌بایست‌های راهبرد یاددهی-یادگیری دیالوژیک، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان دوره کارشناسی امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم ‌انسانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تبیین پیش‌بایست‌های راهبرد یاددهی-یادگیری دیالوژیک، متناسب با ‏ویژگی‌های نسلی دانشجویان ‏کارشناسی امروز با روش آمیخته اکتشافی ‏انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در بخشهای کیفی و کمی، به ترتیب، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه ‏محقق‌ساخته بود. تحلیل یافته‌ها در قسمت کیفی بر مبنای نظریه داده‌بنیاد و در قسمت ‏کمی، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی، صاحب‌نظران دو حوزه علومتربیتی ‏و علوم‌اجتماعی بود که نمونه از بین آنها به صورت هدفمند، تا حد اشباع اطلاعات، ادامه یافت. ‏جامعه آماری بخش کمی شامل اساتید و دانشجویان دوره کارشناسی بود که نمونه‌ از بین آنها به روش تصادفی طبقه‌ای، ‏متناسب با حجم انتخاب شد. بر اساس یافته‌ها، ‏8 پیش‌بایست مهم‌ مورد شناسایی واقع شد که ‏در میان آنها، «ایجاد زمینه‌‌های بحث و نقد علمی در تدریس» در صدر قرار دارد. در نتیجه، انگیزه‌مندی تحصیلی و رشد علمی دانشجویان ‏امروز، منوط به اهتمام مدرسان در کاربست پیش‌بایست‌های مذکور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prerequisites of dialogical teaching-learning strategy, proportionate‎ to generational characteristics of today's ‎undergraduate students

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ebrahimi 1
  • S. Ebrahim Mir Shah Jafary 2
  • Ali Rabbani Khoorasegani 3
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
2 Professor Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
3 Sociology Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of identifying and explaining the prerequisites of a dialogical teaching-learning strategy, proportionate‎ to generational characteristics of todaychr('39')s ‎undergraduate students, using the mixed method. The tools used in the qualitative and quantitative sections were semi-structured interview and researcher-made questionnaire, respectively. The analysis of the findings in the qualitative part is based on grounded theory and in the quantitative part is descriptive-survey. The statistical population in the qualitative section was the experts, of which the sample of them continued in a targeted manner‎. The statistical population in the quantitative section, consisted of faculty members and undergraduate ‎students from whom the research sample was selected from them by stratified ‎random method. Based on the findings, 8 important prerequisites were identified. As a result, the academic motivation and scientific growth of todaychr('39')s students, depends on the efforts of teachers in the application of the mentioned Prerequisites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Undergraduate course
  • Dialogical teaching-learning
  • Generational characteristics
  • New ‎Generation