تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی (سنتزپژوهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

آموزش کارآفرینی از حوزه‌های علمی‌ای است که رشد سریعی دارد اما محتوا و روش تدریس آن مبهم است. در این مقاله مطالعات موجود دربارۀ عناصر برنامۀ درسی کارآفرینی - اهداف، محتوا، رویکردهای تدریس و ارزشیابی - گردآوری و با سنتز آن‌ها ترکیبی بهینه ارائه‌ شده است. معیار انتخاب این مطالعات، مطالعۀ یک یا چند عنصر فوق در دورۀ آموزش عمومی، طی سال‌های 2016-2000 بوده است. در پایان هر بخش تجمیع یافته‌ها و نتیجه‌گیری کلی ارائه شده است. طبق یافته‌های تحقیق، اهداف دورۀ ابتدایی، آشنایی با مفاهیم پایه، انگیزه، علاقه و روحیۀ کارآفرینانه و در دورۀ متوسطه، پرورش مهارت‌ها و شایستگی‌های کارآفرینی است. محتوا منطبق بر اهداف بوده و در سه سال نخست ابتدایی، تلفیقی و پس از آن به هر دو حالت تلفیق و درس جداگانه است. رویکردهای فعال تدریس، به‌ویژه رویکردهای استقرایی و شهودی مناسب‌اند. رویکردهای ارزشیابی اصیل و عملکردی تناسب بیشتری با ماهیت کارآفرینی دارند؛ در نهایت باید اضافه کرد که ارزشیابی‌های تکوینی  در این عرصه حائز اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Entrepreneurship Curriculum Components in General Education) Synthesis Inquiry(

نویسندگان [English]

  • Niloufar Mortazanejad 1
  • Mohammad Attaran 2
  • Ali Hosseinikhah 2
  • Effat Abbasi 3
1 PhD student, Faculty of Educational Sciences, Kharazmi University
2 Faculty of Educational Sciences, Khwarazmi University
3 Faculty of Educational Sciences, Khwarazmi University
چکیده [English]

Even though entrepreneurship education (EE) is a fast growing field; its content and teaching strategies is vague. This paper collected the studies according to their goals, content, teaching and evaluation approaches of EE, and through synthesizing, provided an appropriate compound of them. The criteria for selection of the studies was based on one of the above-mentioned components, among 2000-2016. Findings of each component have been discussed and by synthesizing them, the final conclusion has been approved. According to this study, EE goals in elementary level include, familiarizing with basic concepts, motivation, interest and entrepreneurial spirit. The secondary level objectives are promotion of entrepreneurial skills and competencies.  Content in the first three years, is integrative and after then would be delivered in two types including integrative and discreted.. Active teaching strategies, especially inductive and intuitive types, are appropriate. The authentic evaluation methods and formative evaluation approaches are more fit with entrepreneurship nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Objective
  • Content
  • Teaching Strategies
  • Evaluation
  • Synthesis Inquiry