میزان انطباق برنامۀ ‌درسی قصد شده و اجرا شدۀ پیش از دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش

2 کارشناسی ارشد آموزش پیش دبستانی

‎10.18869/acadpub.cstp.3.5.65

چکیده

 
پژوهش حاضر، میزان انطباق بین دو برنامۀ ‌درسی قصد شده و اجرا شده در دورۀ پیش از دبستان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ مورد مطالعه مربیان مراکز پیش‌دبستانی غرب استان مازندران در سال 1388 بودند، 122 نفر از نمونه‌های پژوهش به ‌صورت تصادفی خوشه‌ای از شهر‌های عباس‌آباد، چالوس، تنکابن و رامسر انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز بر اساس مطالعه و تحلیل اسناد مربوط به برنامه‌های پیش از دبستان و راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش‌دبستانی مصوّب سال 1387 شورای عالی آموزش‌ و پرورش و اجرای پرسشنامۀ بسته پاسخ پنج ‌درجه‌ای لیکرت گرد‌آوری شد. این پرسشنامه، برنامۀ ‌درسیِ در حال اجرا در سه بُعد اهداف، فعالیت‌ها و روش‌های ارزشیابی در دوره را از نظر مربیان می‌سنجد. اعتبار پرسشنامه با استناد به مطالب موجود در راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دورۀ پیش‌دبستانی و تأیید دو نفر از اساتید (ضریب کاپا) و نیز اجرای آزمایشی آن بر روی نمونه‌ای از جمعیت مورد مطالعه تأیید شد. همچنین ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ 91/0 به دست آمد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و آزمون تی تک متغیره استفاده شده است. نتایج نشان دهندۀ این است که بین اهداف، فعالیت‌ها و روش‌های ارزشیابی در برنامۀ ‌درسی قصد شده با برنامۀ ‌درسی در حال اجرا تا حدودی انطباق وجود دارد. بررسی مقایسه‌ای بین نظرات پاسخگویان در تحقق اهداف نشان می‌دهد که بیشترین میزان تحقق اهداف مربوط به «حیطۀ شناختی» و کمترین تحقق اهداف مربوط به «حیطۀ عاطفی» می‌باشد. همچنین در مورد فعالیت‌های اجرا شده توسط مربیان، فعالیت‌های شعر و سرود، نقّاشی، قصّه، بحث گروهی و بازی به ترتیب اولویت، بیشترین فعالیت به کار گرفته‌ شده است. در مورد چگونگی ارزشیابی توسط مربیان در برنامۀ اجرا شده ارزشیابی به روش مشاهده (46 درصد)، ارزشیابی به روش شفاهی (45 درصد) و ارزشیابی به روش مستمر (9 درصد)  بیشتر از دیگر روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of correspondence between Intended and Implemented Curricula of pre- primary school

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Razavi 1
  • Khadijeh Gorji Poshti 2
1 Member of the academic staff of the Research Institute of Education and Training
2 Master of Preschool Education
چکیده [English]

 
Abstract The goal of current study was to investigate the consistency of intended curriculum with implemented curriculum at the preprimary level. The research method was survey study. The population included 258 preschool teachers of west of Mazandaran in 2009 that 122 samples randomly selected from Abas Abad, Chaloose, Tonekabon and Ramsar cities. Measuring tool was researcher-made questionnaire consists of 29 statements with Likert five points Scale. This questionnaire measured the implemented curriculum from the aspects of goals, activities and methods in evaluation. Face validity of the questionnaire has been investigated through the current issues in curriculum plan and educational activities of preschool and 2 professors been confirmed. The reliability of the questionnaire was found 0/91. Analyzing the data has been done by using descriptive statistics (mean, standard deviation and column diagram drawing) and inferential statistics (paired T test). Results showed that from the point of view of preschool centers’ teachers, there was a somehow conformity among goals, activities and evaluating methods in intended curriculum with implemented curriculum. Comparative investigation among respondents’ideas in getting the goals showed that most amount of reching goals was related to cognitive aspect with average point of 21/39 and the least amount of getting the goals was related to emotional aspect with average point of 8/22. Also in implemented activities, poems and signing, drawing, storytelling, group discussion and playing respectively are the most done activities by teachers. About how to evaluate by teachers in implemented curriculum, observation (%46), oral evaluation (%45) and continuous evaluation (%36) were the most applied methods.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words Intended curriculum
  • Implemented curriculum
  • Preschool level