بررسی دستاوردها و پیامدهای برنامۀ ‌درسی ضمنی دانشجویان در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی/دانشگاه شیراز

3 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

‎10.18869/acadpub.cstp.3.5.23

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین پیامدهای  برنامۀ ‌درسی ضمنی دانشگاهی است. روش پژوهش کیفی، از نوع مطالعه موردی است. شرکت­ کنندگان در پژوهش 15 نفر از اساتید و 20 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از منابع و متون علمی، تحقیقات پیشین، پرسشنامۀ باز پاسخ و مصاحبه با متخصصان کلیدی (افراد کانونی) و به شیوۀ همسوسازی گردآوری و با به‌کارگیری روش شبکۀ مضامین مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. از مجموع یافته ­های این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک، 154 کد مفهومی استخراج گردید. این مفاهیم تحت عناوین کلی: 1. مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن)، 2. مضامین سازمان­دهنده (مضامین به‌دست‌آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و 3. مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرندۀ اصول حاکم بر متن به‌ مثابه کل) مورد توجه قرار گرفتند. یافته­ ها نشان می‌دهند که عمده­ترین پیامدهای برنامۀ ‌درسی ضمنی دانشگاهی که به‌ وسیلۀ دانشجویان از طریق برنامه‌های درسی ضمنی آموخته می‌شوند شامل: 1- قدرت­طلبی 2- رفتار انضباطی  3-احساس آرامش و آسایش 4-احساس ارزشمندی 5-خودکنترلی 6-انسجام اجتماعی   7-ارزش محوری 8- مسئولیت ­پذیری 9-گذراندن امتحان با کمترین تلاش 10- تقلب 11-برخورد کلیشه‌ای 12-روحیه علمی 13-مطالع ه ­ی عمقی نگر و14- مطالع ه­ی سطحی ­نگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Outcomes of Implicit Curriculum in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Amini 1
  • Rahmatollah Marzoghi 2
  • Mohammad Mazidi 1
  • Jafar Torkzadeh 3
  • Mehdi Mohammadi 3
1 Shiraz UN
2 Shiraz UN
3 Shiraz UN
چکیده [English]

The research goal was to investigate the outcomes of implicit curriculum from university students’ point of view.A purposeful sample of 15 professors and 20 students from shiraz university participated in the study. Data were collected through the research literature and by doing interviews with key experts and then the collected data analyzed by using the thematic network model. The set of 154 coded-common experiences were identified. Findings were classified into three major categories including: 1) basic concepts; 2) organizing themes; 3) inclusive themes. Results generally indicate that the main outcomes that students learned through the implicit curriculum are as follows: 1) authority; 2) discipline behaviors; 3) sense of comfort; 4) self- worth; 5) self-control; 6) social solidarity;  7) value-oriented approach; 8) responsibility;  9) passing exams with the minimum of effort; 10) cheating ; 11) stereotyping; 12) gaining scientific spirit; 13) deep study, and 14) undeep study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Research
  • Case Study
  • Thematic Network
  • Implicit Curriculum
  • Implicit Curriculum Outcomes