تبیین چارچوب نظری ابعاد و مؤلفه‌های نگرش جامع پژوهشگری و طراحی عناصر عمومی آن در برنامه درسی مدرسه‏ ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

چکیده

 
چکیده: پژوهش مؤثر مستلزم نهادینه‌سازی دانش، عاطفه مثبت و عمل پژوهش در محقق و یا نهادینه‌سازی نگرش جامع پژوهشگری در او است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و مفهوم‌‏پردازی مجدد نتایج پژوهش‏های پیشین، انجام شده است. بر این اساس سوابق نظری و پژوهشی مرتبط با تحقق نگرش جامع پژوهشگری را تحلیل و ابعاد سه‌گانه؛ شناختی، عاطفی و عملکردی چارچوب نظری مذکور را به همراه مؤلفه‌های مطرح در ابعاد و گویه ‏های مبین، سازمان‌دهی نموده است. در پایان به ساختاری نمونه در طراحی عناصر عمومی برنامه درسی مدرسه‏ای جهت تحقق نگرش جامع پژوهشگری، ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the theoretical framework and the components of research comprehensive approach and designing its general elements in the school curriculum

نویسندگان [English]

  • Atiye Hosseiniyazdi 1
  • mehdi Sobhaninejad 2
1 Educational Sciences Department of Shahid University
2 Associate Professor of Educational Sciences Department of Shahid University
چکیده [English]

 
Abstract: An effective research requires the initialization of knowledge, positive affect and research action in the researcher as well as the initialization of research comprehensive attitude. The present study was conducted using descriptive-analytical method based on analyzing the concepts and re-processing the results of previous research. Based on this, theoretical and research background related to the realization of research comprehensive attitude were analyzed and three cognitive, emotional and functional dimensions of the mentioned theoretical framework along with the proposed components were organized in a clear dimensions and statements. At the end, a sample structure was presented in designing the general elements of school curriculum in order to realize research comprehensive approach.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • theoretical framework
  • Comprehensive research attitude
  • Curriculum