واکاوی و تبیین  ابعاد و مولفه‌های برنامه درسی لایه‌ای در راستای دانش‌آموز-محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

2 دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن

چکیده

برای ایجاد محیط یادگیری یادگیرنده‌-محور، معلم و دانشآموزان باید ابعاد جدیدی به نقش‌های سنتی خود اضافه کنند این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. برای دستیابی به هدف تعیین شده، مصاحبه ساختاریافته با متخصصین برنامه درسی انجام گردید. نمونه‌ها به شیوه هدفمند بر مبنای ملاک‌های مشخص انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از مصاحبه اول با نرم‌افزار مکس کیودا شروع و بعد از هر مصاحبه کدگذاری انجام گردید. دادهها به روش تحلیل مضمون استقرایی تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت یافتههای حاصل از مصاحبهها در دستههای مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر تدوین شدند. از چهار معیار لینکلن و گوبا برای افزایش دقت علمی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مدل کیفی برنامه درسی لایهای پس از اعتباریابی با شیوه دلفی فازی دارای ابعاد طراحی، هدف، محتوا، روش، دانشآموز، محیط یادگیری، تکالیف یادگیری، معلم و ارزشیابی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and explaining the dimensions and components of the layered curriculum in line with the student-centered approach

نویسندگان [English]

  • Sakineh Sharafi 1
  • Hossein Momeni Mahmouei 1
  • Ahmad Akbari 2
  • Turaj Fallah Mehneh 1
1 Islamic Azad University of Torbat Heydarieh
2 Bardsk Islamic Azad University
چکیده [English]

To create a learner-centered learning environment, teacher and students must add new dimensions to their traditional roles. This research was conducted qualitatively and with thematic analysis approach. To achieve the set goal, a structured interview was conducted with curriculum experts. The samples were selected in a purposeful manner based on specific criteria. Data analysis started from the first interview with MaxQDA software and coding was done after each interview. The data were analyzed by inductive thematic analysis. Finally, the findings from the interviews were compiled in the categories of basic, organizing and inclusive themes. Lincoln and Guba’s four criteria were used to increase scientific accuracy. The results of the research showed that the qualitative model of Layered Curriculum after validation with Fuzzy Delphi method has the dimensions of Design, Goal, Content, Method, Student, Learning Environment, Learning Tasks, Teacher and Evaluation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layered Curriculum
  • Thematic Analysis
  • Lincoln and Guba’s Criteria
آشوری، آزاده، احمدی، پروین، شریعت، عاطفه، (1398)، مدرسه فردا، مدرسه تعاونی و اموزش مشارکتی، اولین همایش ملی مدرسه فردا، تهران.
اسکوهی، فاطمه، حجازی، سید یوسف، (1399)، «طراحی برنامه درسی»، دانشنامه آموزش‌های علمی-کاربردی.
الداغی، آنیتا، (1400)، «تاثیر روش تدریس و یادگیری تعاملی بر پیشرفت مهارت‌های درک مطلب (متون ادبی و اطلاعاتی) دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران»، مجله علمی پژوهشی تعلیم و تربیت، شماره 147، پائیز 1400، ص 182-163.
امیرخانی، کورش، عالی، داود، عرفانی، اکبر، (1395)، «واکاوی الگوهای سازماندهی محتوای برنامه درسی دانش‌آموز محور»، دومین کنگره بین‌المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، تهران
بواسحاقی، منیژه، حاجی یخچالی، علیرضا، مروتی، ذکرالله، (1395)، «رابطه علی باور خودکارآمدی معلم با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با میانجیگری مدیریت کلاسی و رویکردهای تدریس»، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1395، پیاپی 2/70، صفحه 26-1.
حسینی مهر، حجت، انتصار فومنی، غلامحسین، حجازی، مسعود، اسدزاده دهرائی، حسن، (1398)، «مقایسه اثربخشی اموزش مستقیم و غیرمستقیم بر خلاقیت فراگیران»، پژوهش در آموزش علوم پزشکی،  سال 11، شماره 1، ص 61-50.
خدری، حسین، بیانی، علی اصغر، فکوری حاجی یار، حسین، صائمی، حسن، (1399)، «اکتشاف مبانی و اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره متوسطه اول»، مجله پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، سال 3، شماره 23، اردیبهشت 1399.
خوگر، انصار، اصغرنژاد، علی اصغر، رنجبر، هادی، لطفی، مژگان، حکیم شوشتری، میترا، (1398)، «تجربه زیستی والدین دارای کودک طیف اتیسم از رنج اجتماعی»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 19، شماره 72، بهار 1398،ص 282-243.
سازمند، اسحق، حسین‌بر، یارمحمد، (1397)، «چگونگی مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری»، پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی، بابل.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، (1394)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه.
سیر، فاطمه، یوسف‌زاده، مسعود، (1397)، «رابطه رویکرد دانش‌آموز-محور با خلاقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان فیروزکوه»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دوازدهم، شماره 1، ص 83-71.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ زاده، محمد، (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره 2، پیاپی 10، پائیز و زمستان 1390، ص198-151.
عباسی، عنایت، سعدوندی، مهسا، فرهادیان، همایون، (1397)، «ویژگی‌های محیط یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی صلاحیت محور»، ویژه نامه هفتمین کنگره آموزش و ترویج کشاورزی ایران-دانشگاه بوعلی همدان، دوره 10، ص 122-109.
کشاورز، مهدی، (1399)، تاثیر روش آموزشی یادگیرنده محور بر درک و یادگیری دانش‌آموزان، هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران.
- محمدپور، احمد، (1388)، «ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتبار یابی و تعمیم پذیری»، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 48.
هاشمی، سید احمد، صفائی، نهضت، صحرانشین، ابراهیم، (1396)، «تاثیر شیوه تدریس دانش‌آموز محور بر شخصیت اجتماعی دانش‌آموزان،»، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی،  دوره 3، شماره 3، پائیز 1396، صفحه 45-33.
یعقوبی، محمدحیدر، علی عسگری، مجید، عباسی، عفت، نیکنام، زهرا، (1398)، «جستاری در طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی: رویکردی سنتزپژوهانه»، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398.
یوسفی افراشته، مجید، مروتی، ذکرالله، چراغی، اباذر، (1394)، «شناسایی مولفه‌های محیط یادگیری اثربخش بر پایه دراک دانشجویان رشته بهداشت»، نشریه علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1394
Bilgili, Ali Sahin, Gumleksiz, Mehmet Nuri, Oner, Unmuhan, (2020), Students’ and Teacher’s Views on the Effectiveness of Multiple Intelligences-Assisted Layered Curriculum in the Social Studies Course, Bartin University Journal of Facualty Education, Vol. 9, No. 2, Pp 407-426.
Caughie, Brian D, (2016), The Perceived Impact of the Layered Curriculum Instructional Model on Student Engagement, PhD Thesis, Educational Leadership and Professional Studies, Holy Family University, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Gencel, Ilke Evin, Seda Saracoglu, A., (2018), The Effect of Layered Curriculum on Reflective Thinking and on Self-Directed Learning Readiness of Prospective Teachers, International Journal of Progressive Education, Vol. 14, No. 1, Pp 8-20.
Guba, E. G., Lincoln, Y. S., (1982), Epistemological and Methodological Bases of Naturalistic Inquiry, Education and Technology, Vol. 30, No. 4, Pp 233-252.
Koc Akran, Sevda, Gurbuzturk, Oguz, (2019), Effect of Layered Curriculum in Problem Solving Skills of Students in Science and Technology Course, International Journal of Educational Methodology, Vol. 5, No. 1, Pp 135-150.
Koc Akran, Sevda, Uzum, Burkan, (2018), The Effect of Layered Curriculum on the 6th Grade Students’ Learning Style in Science Lessons,  International Journal of Educational Methodology, Vol. 4, No. 3, Pp 141-152.
Nunley, Kathie F, (2011), Enhance Your Layered Curriculum Classroom, Brains.org Publication, Amherst, NH, USA.
Nunley, Kathie F, Gencel, Ilke Evin, (2019), Layered Curriculum: Principles, Planning, Implementating and Evaluation, Mersin University Journal of Faculty, Vol. 15, No. 2, Pp 349-362.
Orakci, Senol, (2020), The Importance of Layered Curriculum in Learning-Teaching Process, Paradigm Shift in 21st Century Teaching and Learning, IGI Global, USA.
Uzum, Burkan, Pesen, Ata, (2019), Do the Learner-Centered Approaches Increase Academic Performance? Effect of the Layered Curriculum on Students’ Academic Achievement in English Lesson, International Journal of Instruction, Vol. 12, No. 1, Pp 1585- 1608.
Waddel, Sandra Dawn, (2017), Association Between Differentiation in Secondary Science Teaching Activities and Student Motivation to Pursue a Career in a Science Related Field, PhD Thesis, Science Education, Curtin University, Perth, Australia.
Zeybek, Gulcin, (2016), The Effect of Layered Curriculum on Student’s Academic Achievement and Learning Retention, Inquiry In Education, Vol. 13, No. 1, Pp 1-31.