ارزیابی تختۀ هوشمند به‌عنوان نوآوری آموزشی بر اساس نظریه انتشار نوآوری اِورت راجرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

‎10.18869/acadpub.cstp.3.6.71

چکیده

: بر اساس نظریه انتشار نوآوری اورت راجرز، نخست ابزاری کاربردی برای ارزیابی نوآوری‌های آموزشی طراحی شده و سپس بر اساس آن، میزان پذیرش یک نمونه نوآوری آموزشی (تخته‌های هوشمند) مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل 300 مدرسه پراکنده در 4 منطقه شهر کرج است که 30 مدرسه انتخاب‌شده است. روش پژوهش، رویکرد آمیخته-تبیینی با دو مرحلۀ متوالی است؛ مرحلۀ 1 (کمّی) روش پیمایشی و مرحلۀ 2 (کیفی) روش گروه‌های کانونی. داده‌های پژوهش با دو ابزار گردآوری شدند؛ ابزار فاز کمّی: پرسشنامه بر اساس معیارهای نظریه راجرز (مزیّت نسبی، سازگاری نسبی، سادگی استفاده، قابلیت امتحان، قابلیت مشاهده)، ابزار فاز کیفی: پروتکل مصاحبه. یافته‌ها نشان داد که نوآوری تختۀ هوشمند در مدارس کرج مورد استقبال قرار نگرفته و درجه انتشار آن موفق ارزیابی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Smart Boards in Karaj’s Schools based on Evert Rogers’ Diffusion of Innovation Theory

نویسندگان [English]

  • Sima salarvandian 1
  • Ali Hosseinikhah 2
  • Masuod Gramipour 1
1 kharazmi university
2 Kharazmi University - Faculty of Educational Sciences and Psychology
چکیده [English]

This research aims to develop a useful tool based on Evert Rogers’s Diffusion of Innovation Theory and then evaluates the adoption degree of an educational innovation (Smart Board) in Karaj’s Schools. The mixed method approach with explanatory research design has been adopted; this design consisted of two sequential phases, described here as phase 1 (Quantitative) and phase 2 (Qualitative). The research method has been applied for quantitative phase is survey study and for qualitative phase is focus group. Research data gathered by two different tools; a questionnaire developed based on Rogers’s five criteria and a protocol form for doing semi-structured interviews. The overall findings show that this innovation has not been successfully adapted to school's context and so not been considerably accepted among teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Innovations
  • Evert Rogers
  • Diffusion of Innovation Theory
  • Smart Board