بررسی و تدوین مهارت‏ ها وصلاحیت‏ هایICT موردنیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 high school manager

2 استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و تدوین مهارت‏ها و صلاحیت‏های مورد نیاز معلمان در زمینه کاربست ICT در آموزش و یادگیری می‏باشد. این مطالعه یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می‏باشد که جمع‏آوری داده‏های آن به روش دلفی انجام شده است. بدین منظور از 10 نفر از کارشناسان و متخصصان برنامه درسی در حوزه فناوری‏های نوین از جمله ICT و مدرسان IT  در بنیاد ICDL و دست‏اندرکاران هوشمند سازی مدارس، همچنین 25 معلم منتخب شاغل در مدارس هوشمند با ویژگی‏های، تجربه تولید محتوای الکترونیکی و سابقه کاربست ICT در کلاس، دعوت به همکاری ومشارکت در طرح شد. در مرحله اول متخصصان گویه‏ها را اولویت‏بندی کردند و عدد هر گویه را با توجه به مهم بودن و به ترتیب نیاز و اولویت کاربست معلم در کلاس درس مشخص نمودند. در این مرحله با توجه به پاسخ های متخصصان با انجام 2 آزمون (ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون فریدمن) میزان توافق 10 استاد شرکت کننده واعتبار اولویت های تعیین شده کل افراد شرکت کننده در طرح مشخص گردید. در مرحله دوم پس از اعمال اولویت‏های تعیین شده، جهت کسب حصول حداکثری توافق، گویه‏ها مجدداً در اختیار مخاطبان طرح قرار گرفت و با توافق 48/ 95 درصدی به تأیید رسید. یافته‏ های پژوهش نشان می‏دهد درمرحله دوم نسبت به مرحله اول میانگین نمرات افزایش ومتوسط انحراف معیار کاهش یافت که نشان از همگرا شدن نظرات مخاطبان شرکت کننده در طرح بود. کلیه ضرایب همبستگی در سطح آلفای 1 درصد معنا دار است که نشان از توافق بالا و روایی گویه‏های هر مؤلفه می‏باشد. نتیجه اینکه در این پژوهش مهارت‏های کاربست ICT به دو مؤلفه مهارت‏های عمومی و تخصصی و صلاحیت‏های کاربست ICT به سه مؤلفه شناختی، عملکردی و عاطفی با نظر متخصصان تعیین و اولویت بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and compilation of ICT skills and competencies required for teachers in the teaching and learning process

نویسندگان [English]

  • Shirin Davaei 1
  • Mohhamad Reza Emamjomeh 2
  • Gholamali Ahmadi
1 مدیر دبیرستان
2 استادیار دانشگاه شهید رجایی
چکیده [English]

The aim of this study was to explore skills that a teacher needs in order to apply ICT in education. This study is a descriptive - survey research. The data were collected through Delphi method. Ten experts in the field of new technologies, IT teachers in the ICDL Iran institute, informants in the Smart School project, 25 teachers working in smart schools with at least 5 years of experience in developing and implementing content were invited for participation in the research. At the first stage, experts prioritized items, giving each item a weight taking into considerations factors such as importance, necessity and priority of the item for the teacher inside the classroom. They also carried out two tests, i.e. Friedman test and Spearman's coefficient of agreement. Thus, the level of agreement between ten expert participants and validity of the priorities as set by the entire group of participants was determined. At the second phase, after applying the priorities, in order to achieve maximum consensus, items were again handed to the participants, resulting in a 95/48 percent agreement. The findings showed an increase in means and standard deviation in the second phase, indicating convergence among the participants. Results showed that all the correlation coefficients are significant at 1% alpha, which shows the validity of each component and high agreement. With the contribution of experts, ICT application skills were divided into general and specialized skills, while competency was divided into three components: cognitive, functional and emotional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic ICT skills
  • ICT specialist skills
  • Cognitive competence of ICT
  • Functional competence of ICT
  • ICT emotional competencies