طراحی و اعتباریابی الگوی بسته آموزشی خودآموز کلاس‌های چندپایه در دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3 دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

این پژوهش باهدف طراحی الگوی بسته خودآموزبرای کلاس­های چندپایه دردوره دوم ابتدایی وبررسی اعتباردرونی آن انجام شد.روش پژوهش حاضرآمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی بود.دربخش کیفی پژوهش ازروش تحلیل محتوای کیفی ودربخش کمی ازروش پیمایشی برای اعتباریابی درونی استفاده گردید.دربخش کیفی شرکت‌کنندگان پژوهش شامل کلیه معلمان، راهبران آموزشی،متخصصان وکارشناسان آموزشی چندپایه وکلیه اسنادومنابع نظری وپژوهشی کلاس‌های چندپایه بودکه بااستفاده ازروش نمونه‌گیری هدفمند15نفرومنابع مرتبط به عنوان نمونه انتخاب شدند.حجم نمونه نیزبراساس اصل اشباع نظری تعیین شد.ابزارگردآوری داده‌ها،مروراسناد،مبانی نظری وپژوهشی ومصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود.دربخش کمی،به‌منظوراعتباریابی درونی،جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان ومتخصصان کلاس‌های چندپایه وطراحی آموزشی بودکه 30 نفرازآن‌هاباروش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدندکه دردومرحله اولیه ونهایی درموردالگونظردادند.ابزارگردآوری داده‌ها دربخش کمی،پرسشنامه محقق­ساخته بود.یافته­های تحلیل محتوای کیفی8 مؤلفه اصلی رانشان دادکه عبارت بودنداز: تعیین موضوع آموزشی،احصااهداف آموزشی،تعیین انتظارات عملکردی،تعیین پیش‌نیازهای یادگیری،بازتألیف محتوا،تعیین موادورسانه‌های آموزشی،ارزشیابی وبازخورد.یافته­ های اعتباریابی درونی بااستفاده ازآزمونtتک‌نمونه­ بیانگرآن بودکه میانگین به ­دست‌آمده کل گویه ­هابالاترازمیانگین فرضی3 است واین تفاوت میانگین معنادارمی‌باشد.براین اساس،الگوی بسته خودآموزدارای اعتباردرونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validation the Pattern for Self-Learning Package Specific to Multigrade Classes in second primary school

نویسندگان [English]

  • masoumeh farhoush 1
  • Sara Ebrahimi 2
  • Abbas Gholtasg 3
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Faculty of research and educational planning organization
3 Marodasht Azad University
چکیده [English]

The study aim wasto designingand validationthe patternof self-learning packagefor multi-grade classesin secondprimary school&to investigateits internal validity.The method wasa mixed method withsequential exploratory design.In the qualitative part,the qualitativecontent analysis methodwas used,and in the quantitative part,the survey method was used for internal validity.In the qualitative part community wereall multigrade teachers,educational leaders,specialistsand experts and alldocuments and theoreticaland research resourcesof multigrade classes that15persons andrelated resources as samples were choosenusing targeted sampling method.Sample size was determined basedonthe principleof theoretical saturation.Data collection tools were reviewof theoreticaland research foundations and semi-structured interviews.In the quantitative part,for internal validity,the research population includedall multi-grade teachers and instructional design specialists,whom30peoples were selected by available sampling method that the commented about pattern in the first and final stagesof designing.The datacollection toolwas a researcher-made questionnaire.The findingsof the qualitative section showed8main components.Internal validity findings using one-samplet-test showed that the meanof all itemswas higherthan the hypothetical mean of3andthis differencewas significant.Accordingly,the self-learning package patternhas internal validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multigrade class
  • designing pattern
  • internal validity
  • self-learning package