سنتزپژوهی مولفه های دانش فرهنگی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه هرمزگان

10.22034/tpcj.2024.190211

چکیده

هدف پژوهش حاضر، استخراج مولفه ­های دانش فرهنگی معلمان است. روش تحقیق، سنتز آثار پژوهشی مرتبط در بازه زمانی 200 تا 2020 برگرفته از پایگاه ­های اطلاعاتی داخلی و بین­المللی است. تعداد 533 پژوهش علمی شناسایی و پس از بررسی­ های لازم، 34 پژوهش به مرحله نخست سنتز وارد شدند که با استفاده از روش سنتزپژوهی ساسکویس، هان و رودلا ترکیبی بهینه از نتایج آن­ها ارائه گردید. استفاده از ارزیاب برای کدگذاری مجدد یافته­ ها، بیان شفاف آنچه انجام شده است و وجود شاخص­های معین و قابل دفاع برای انتخاب مطالعات ورودی، جهت ارتقاء اعتبار پژوهش استفاده گردید. طبق یافته ­های حاصل، در حوزه دانش فرهنگی معلمان مولفه ­های 11 گانه شناسایی گردید؛ مولفه مسائل بین­ فرهنگی؛ فرهنگ دانش ­آموزان؛ فرهنگ عمومی؛ فرهنگ بومی؛ فرهنگ و مسائل اجتماعی؛ چند فرهنگی؛ فرهنگ و تعلیم و تربیت؛ ارزش ­های فرهنگی؛ هویت فرهنگی؛ فرهنگ سازمانی و فرهنگ و تربیت معلم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of teachers' cultural knowledge components

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Mohammadjani 1
 • Mostafa Ghaderi 1
 • Hasan Maleki 1
 • Alireza Sadeghi 1
 • Nematollah Mousapour 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Hormozgan University
چکیده [English]

The purpose of the current research is to extract the components of teachers' cultural knowledge. The research method is the synthesis of related research works in the period from 2000 to 2020 taken from internal and international databases. A number of 533 scientific researches were identified and after the necessary checks, 34 researches were included in the first stage of synthesis. Using the evaluator to recode the findings, clearly state what has been done, and the presence of definite and defensible indicators to select the input studies was used to improve the credibility of the research. According to the findings, 11 components were identified in the field of teachers' cultural knowledge; component of intercultural issues; students' culture; general culture; indigenous culture; culture and social issues; multiculturalism; culture and education; cultural values; cultural identity; Organizational culture and culture and teacher education.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • models of teacher knowledge
 • combined models of teachers' knowledge
 • components of teachers' knowledge
 • Teacher knowledge
 • Cultural knowledge of teachers
 • Teachers' cultural knowledge components
 • Culture
ابراهیمی، زینب؛ مهرمحمدی، محمود؛ صادقی، علیرضا؛ نوروزی، امید. (1398). تبیین مفهوم کارآمدی فرهنگی معلمان در مواجهه با بسترهای دارای تنوع فرهنگی، مجله پژوهش های برنامه درسی، (9) 2، 254-225.
ابراهیمی، زینب؛ مهرمحمدی، محمود؛ صادقی، علیرضا؛ نوروزی، امید. (1398). طراحی الگوی کارآمدی فرهنگی معلمان دورة ابتدایی مبتنی بر پداگوژی برخوردار از ربط فرهنگی، فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت، ۳۷ (۳) ، ۲۸-۷.
امین­خندقی، مقصود. جامه­بزرگ، مرضیه. (1392). تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه‌های درسی تربیت‌معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت‌معلم ایران. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد.
جمالی، مریم؛ صادق‌زاده­قمصری، علیرضا، صالحی­امیری، سیدرضا؛ فرمهینی­فراهانی، محسن. (1398). بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و ‌پرورش ایران. راهبرد اجتماعی فرهنگی. (4) 8. 51-31.
خاکزاد، فاروق؛ دهقانی، مرضیه؛ حکیم زاده، رضوان؛ صادقی، علیرضا؛ صالحی، کیوان. (1401). چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه براساس دیدگاه زایس. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، (1)15، 192-173.
خضرلو، غلامرضا؛ مولایی، سهیلا. (1394). شایسته سالاری و شایستگی حرفه­ای و فرهنگی معلم، سازه­های مغفول در توسعه پایدار نظام آموزش ابتدایی ایران. همایش ملی آموزش ابتدایی.
رومانی، سعید؛ حاجی­حسین­نژاد، غلامرضا؛ حسینی خواه، علی؛ فاضلی، نعمت الله. (1398). شناسایی و واکاوی فرهنگ معلمان ابتدایی استان لرستان: رویکرد مردم نگاری. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت، ۳۵ (۱) ،۹۲-۷۳.
رومانی، سعید؛ حاجی­حسین­نژاد، غلامرضا؛ حسینی خواه، علی؛ فاضلی، نعمت الله. (1398). بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش­آموزان: مدارس روستایی و چندپایه،
فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، (8) 21 ،1۹۲-167.
ساعدی، رسول؛ قادری، مصطفی. (1400). واکاوی تجارب معلمان علوم در عبور دانش­آموزان از فرهنگ بومی به فرهنگ علمی. مطالعات برنامه درسی، (63)16، 198-169.
شمشیری، بابک. (1396). نقش و جایگاه تربیت فرهنگی در نظام تربیت معلم. نشریه مطالعات سیاست گذاری تربیت معلم (پژوهش در تربیت معلم). (2)1. 124-109.
شورت، ادموند.سی. (1398). روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران: سمت.
عباسی، عفت؛ قادری، مصطفی؛ حسینی­خواه، علی؛ شاکری، لقمان. (1400). ارائه الگوی دانش فرهنگ مبتنی بر بوم دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان کردستان؛ یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۲۷ (۲) ، ۱۵۴-۱۱۷.
فرمهینی فراهانی، محسن؛ صباغ اسماعیلی، رعنا. (1395). بررسی مولفه­های و عناصر سواد فرهنگی و ارائه راهکار جهت استقرار آن در نظام آموزش و پرورش. همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان.
قادری، مصطفی. نصرتی، مریم و خسروی، محبوبه. (1397). سرگذشت گفتمان عملی در برنامه درسی (دیدگاه­های پرکتیکال شواب، بهبود دانش معلمان و تربیت معلم، اجرا و تغییر برنامه درسی). تهران: آوای نور.
معروفی، یحیی؛ میرزایی­فرد، داوود. (1395). پویایی و شایستگی فرهنگی و برنامه درسی: آماده سازی فرهنگی دانشجویان تربیت معلم. همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان.
مهیمی، حسین؛ باستان، محمدرامین. (1397).آموزش مرحله­ای معلمان و دانشجو-معلمان، با رویکرد اجتماعی- فرهنگی. نشریه راهبردهای نوین تربیت معلمان. (4) 5. 140-123.
یاریقلی، بهبود؛ صیادی، صادق. (1395). تجربه زیسته معلمان از موانع تفاوت­های فرهنگی در اجرای برنامه درسی: پژوهش پدیدارشناسی. همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان.
Adams, D. L. (Ed.). (1995). Health issues for women of color: A cultural diversity perspective.
Akmal. (2017). Local culture and morality attachment to TPACK framework of pre-service English teachers within the challenge of the 21st century skills. International Journal of Education, 9(2), 113-119.
Alnawar, H. J. (2015).  Raising Teachers’ Cultural Knowledge of Middle Eastern Students in the Classroom. Thesis of the Degree of Master of Arts in Education. California State University Monterey.
Bachy, S. (2015).Tpdk, a New Definition of the Tpack Model for a University Setting. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 17(2) 15-39.
Ben-Peretz, M. (2011). Teacher knowledge: What is it? How do we uncover it? What are its implications for schooling? Journal of Teaching and Teacher Education, Volume 27, 3-9.
Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: a review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36(2), 81-109.
Brown, H.D. (2001). Teaching by Principles. 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Connelly F. M and Clandinin D. J. (1994). Telling teaching stories, Journal of teacher education quarterly, Volume 21(1), 145-158.
Cooper, H. (2016). Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach. London: SAGE.
Cooper, H., Hedges, Larry V. (2009).Research Synthesis as a Scientific Process. A chapter on: The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis, Second Edition. Russell Sage foundation.
Cushner, K. (2006). Human diversity in action: Developing multicultural competencies for the classroom (3rd Ed.). Boston: McGraw-Hill.
Elbaz, F. (1981). The teacher's "practical knowledge": Report of a case study. Curriculum Inquiry, 11(1), 43–71.
Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: A study of practical knowledge. London: Croom Helm.
Erwin, E. J., Brotherson, M. J. & summers, J. A., (2011). Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research. Journal of Early Intervention, 33(3). 186-200.
Fernandez, C. (2014). Knowledge base for teaching and pedagogical content knowledge (PCK): Some useful models and implications for teachers' training, Journal of problems of education in the 21st century, Volume 60, 79-100.
Floriasti, T.W. (2012). Why do student teachers need cultural knowledge? An example from field teaching practice. ETERNAL (English Teaching Journal), 3(2), 12-20.
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Routledge.
Garcia, S. S. (2015). Spanish Language, Cultural Knowledge and Teachers’ Professional Development in an English-Only Environment, Special issue of L1 on The Linguistic, Cultural, Social and Political Complexity in the Multicultural Literature Classroom. International Association for the Improvement of Mother Tongue Education. IAIMTE.
García, S. B., & Guerra, P. L. (2004). Deconstructing deficit thinking: Working with educators to create more equitable learning environments. Education and Urban Society, 36(2), 150-168.
Garcia, O. M., & Lopez, R. G. (2005). Teachers’ initial training in cultural diversity in Spain: Attitudes and pedagogical strategies. Intercultural Education, 16(5), 433–442.
Gay, G. (2002). Preparing for Culturally Responsive Teaching. Journal of Teacher Education, 53(2), 106–116.
Guimarães, Y.F.A. (2016). Culture and Teacher Training. Education Research Journal. 6(9), 162 -166.
Ingalls, L., Hammond, H., Dupoux, E., & Baeza, R. (2006). Teachers’ Cultural Knowledge and Understanding of American Indian Students and Their Families: Impact of Culture on a Child’s learning. Rural Special Education Quarterly, 25(1), 16–24.
Kidwell, T. (2019). Teaching about culture: The role of culture in second language teacher education programs. TESL-EJ, 22(4).
Landa, M.S & Stephens, G. (2017). Promoting Cultural Competence in Preservice Teacher Education through Children’s Literature: An Exemplary Case Study. Issues in Teacher Education, 26 (1), 53-71.
Lohse-Bossenz H, Kunina-Habenicht O, Dicke T, Leutner D & Kunter M. (2015). Teacher knowledge about psychology: Development and validation of a test measuring theoretical foundation for teaching and its relation to instructional behavior, Journal of Studies in Educational Evaluation, 44, 36-49.
Mavuru, L., & Ramnarain, U., (2017). Teachers’ knowledge and views on the use of learners’ socio-cultural background in teaching natural sciences in Grade 9 township classes. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 21(2), 176‒186.
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
Moll, L. C., & Arnot-Hopffer, E. (2005). Sociocultural Competence in Teacher Education. Journal of Teacher Education, 56(3), 242–247.
Nelson, S. W., & Guerra, P. L. (2014). Educator Beliefs and Cultural Knowledge: Implications for School Improvement Efforts. Educational Administration Quarterly, 50(1), 67–95.
Park, E. K., & Hargis, J. (2018). New Perspective on TPACK Framework in the Context of Early Childhood Education: The “A” Stands for Affective. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 12(2).
Saad, M, M, Barbar, A, M & Abourjeili, S, A.R. (2012). Introduction of TPACK-XL: A Transformative View of ICT-TPCK for Building Pre-Service Teacher Knowledge Base, Turkish Journal of Teacher Education, 1(2), 41-60.
Salmona, M., Partlo, M., Kaczynski, D., & Leonard, S. N. (2015). Developing Culturally Competent Teachers: An International Student Teaching Field Experience. Australian Journal of Teacher Education, 40(4).
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Santoro, N. (2009). Teaching in culturally diverse contexts: What knowledge about ‘self’ and ‘others’ do teachers need? Journal of Education for Teaching, 35(1), 33–45.
Sheets, R., & Fong, A. (2003). Linking teacher behaviors to cultural knowledge. The Educational Forum. 67 (4), 372-379.
Sherwood, G. (1997). Meta-synthesis of qualitative presence in nursing. Journal of Advanced Nursing, 55(6). 708-14.
Shulman, L. S. (2004). The Wisdom of practice: essays on teaching, learning, and learning to teach, Jossy bass. Reviewed by Michael Thomasian.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: foundations of the new reform. Journal of Harvard Educ Review, 57(1):1-21.
Silor, A. Silor, F & Nadela-Grageda, C. (2019). Cultural Knowledge Pedagogy for Higher Education. The Asian Conference on Asian Studies 2017 Official Conference Proceedings.
Simons, M. (2014). Future language teachers as experts in the subject: developing cultural content knowledge in teacher education. Journal of Language Teaching and Research, 5, 976-984.
Smolcic, E., & Katunich, J. (2017). Teachers crossing borders: A review of the research into cultural immersion field experience for teachers. Teaching and Teacher Education62, 47-59.
Stuart, C., & Thurlow, D. (2000). Making It Their Own: Preservice Teachers’ Experiences, Beliefs, and Classroom Practices. Journal of Teacher Education, 51(2), 113–121.
Suškevičs, M., Hahn, T & Rodela, R. (2019). Process and Contextual Factors Supporting Action-Oriented Learning: A Thematic Synthesis of Empirical Literature in Natural Resource management, Society & Natural Resources, 32(7), 731-750.
 Troudi, S. (2005). Critical content and cultural knowledge for TESOL teachers. Teacher Development, 9 (1), 115-129.
Van Driel, J.H., Verloop, N., Inge van Werven, H. & Dekkers, H. (1997). Teachers' craft knowledge and curriculum innovation in higher engineering education. Higher Education 34, 105–122.
Verloop, N., Van Driel, J., & Meijer, P. (2001). Teacher knowledge and the knowledge base of teaching. International journal of educational research, 35(5), 441-461.