اعضای هیات تحریریه

سردبیر

زهرا گویا

آموزش ریاضیات استاد دانشگاه شهید بهشتی

zahra_gooyayahoo.com

مدیر مسئول

مجید علی عسگری

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

aliasgari2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد عطاران

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

attaran_myahoo.com

حمیدرضا آراسته

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه خوارزمی

arastehkhu.ac.ir

علیرضا عصاره

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه شهید رجائی

alireza_assarehsrttu.edu.ir

نعمت الله موسی پور

برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه هرمزگان

n_mosapouryahoo.com
0000-0002-0985-0736

رحمت الله مرزوقی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه شیراز

rmarzoghiroseshirazu.ac.ir

فرهاد سراجی

مطالعات برنامه درسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

fserajibasu.ac.ir

نادر سلسبیلی

مطالعات برنامه درسی دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

nadersalsabiligmail.com

بهروز مهرام

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

bmahramferdowsi.um.ac.ir

غلامرضا حاجی حسین نژاد

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

hosseinnejad_1yahoo.com

پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه الزهرا

p.samadi2013yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

روح اله خدابنده لو

تکنولوژی آموزشی سلطان قابوس عمان

r.bandelousqu.edu.om

یزدان منصوریان

علم اطلاعات دانشیار دانشگاه چارلز استورات استرالیا

ymansouriancsu.edu.au

مدیر اجرایی

لیلا الماسی

برنامه درسی آموزش از راه دور معلم

almasi_leilayahoo.com