تجارب زیستۀ اعضای هیئت‌ علمی از برنامه‌های درسی توسعۀ حرفه‌ای: یک الگوی مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش جستاری در تجربۀ زیستۀ اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های ریاضیات، فنی و مهندسی و علوم پایه (STEM) در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 از اجرای برنامه‌های درسی توسعۀ حرفه‌ای است. داده‌های این پژوهش از طریق رویکرد کیفی و با روشی پدیدارشناسانه توصیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استخراج شده است و داده‎ها از طریق روش کدگذاری و مقوله‎بندی تجزیه و تحلیل شده‌اند. نمونه‌گیری در این بخش از طریق هدفمند از نوع معیاری بوده و در مجموع 21 نفر شرکت نموده‌اند. برای اعتبار یافته‌ها به‌وسیلۀ فن دلفی از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان بر روی مقولات توافق شده است. با توجه به ساختار پژوهش و حوزه‌های چهارگانه در برنامه‌های درسی، برداشت محققین از مضامین و مفاهیم مرتبط با هر حوزه ارجاع داده شده است. در مجموع 37 مقوله و درنهایت به 4 طبقه کلی شامل طراحی و تدوین، اجرا، زمینه و ارزشیابی در سه بخش نقاط قوت، مسائل پیشرو و مطلوبیت برنامه‌های درسی مضمون یابی شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فاصلۀ زیادی میان طراحی و اجرای برنامه‌ها بوده‌ است و هم‌چنین الگویی مفهومی مبتنی بر تجارب زیستۀ اعضای هیئت‌علمی تدوین و در انتها پیشنهاد‌هایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faculty Members' Experiences of Professional Development Curriculum: A Conceptual Model

نویسندگان [English]

 • sadegh zaresefat 1
 • Marzieh Dehghani 1
 • rezvan hakimzadeh 1
 • Morteza Karami 2
 • Keyvan Salehi 1
1 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Iran
2 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This research is based on the experience of the faculty members of the College of Mathematics, Engineering, and Basic Sciences (STEM) at Ferdowsi University of Mashhad in 2017 regarding the professional development curricula. The data of this research were extracted through a qualitative-descriptive phenomenological method with semi-structured interviewes as the tool. The collected data were analyzed through coding and categorization. Sampling in this section was targeted through a criterion type and a total of 21 individuals participated. The findings were validated by Delphi technique and expert agreements. The researchers' perceptions of the themes and concepts related to each field were collected with regard to four areas in the curriculum. Totally 37 categories were identified which were finally were classified under 4 main categories including design, implementation, field and evaluation in three areas of strengths, leading issues and desirability of curriculum. The results of this study revealed a great distance between the design and implementation was presented for the programs based on the life experience of the faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

 • life experience
 • professional development
 • university professor
 • qualitative research method
 • phenomenology
 • بازرگان، عباس (1394)، مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، چاپ پنجم، تهران: شاهین.
 • دوستی حاجی آبادی، هومن؛ فتحی واجارگاه،کوروش؛ خراسانی، باصلت و صفایی موحد، سعید (1396)، مفهوم پردازی گفتمان برنامۀ درسی محیط کار؛ گفتمان نوظهور یا مغفول؟، پژوهش در برنامه‎ریزی درسی، س13، دوره دوم: 34-28.
 • زارع‎صفت، صادق (1391)، تبیین مفهومی هیتاگوژی و آرگوناژی در یادگیری بزرگسالان، اولین همایش دانشجویان علوم تربیتی(دانشگاه شهید بهشتی): 35-24.
 • زاهدی، سکینه؛ بازرگان، عباس (1394)، نظر اعضای هیئت‌علمی دربارۀ نیازهای توسعۀ حرفه‌ای آنان و شیوه‌های برآوردن نیازها، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 67: 89-69.
 • طاهری،عبدالحسین؛ شمس‎بخش، مسعود (1395)، آییننامه ارتقاء مرتبه اعضای هئیتعلمی آموزشی و پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام نور.
 • فتحی واجارگاه، کوروش (1392)، برنامۀ درسی به‌سوی هویت‌های جدید، ج اول، تهران: نشر آییژ.
 • قادری، مصطفی؛ ناطقی، فائزه و نصرتی، نسرین (1395)، راهنمای ارائۀ مدلی نظری برای کارورزی بر اساس مدل‌های دانش عملی و دیدگاه ژوزف شوآب در پرکتیکال دو، نخستین همایش کشوری کارورزی (پلی ارتباط دانشگاه و مدرسه)، پذیرفته‌شده در بخش سخنرانی.

Abu Shosha, Ghada.(2012). EMPLOYMENT OF COLAIZZI'S STRATEGY IN DESCRIPTIVE PHENOMENOLOGY: A REFLECTION OF A RESEARCHER. European Scientific Journal November edition vol. 8, No.27 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.

Alshynbayevaa, Zhuldyz; Sarbassovaa, Karlygash; Galiyevaa, Temir; Astin, A. W., & Astin, H. S. (2016). Undergraduate science education: The impact of different college environments on the educational pipeline in the sciences. Los Angeles, CA: University of California, Graduate School of Education, Higher Education Research Institute.

Barak, M, & Shakhman, L.(2008).Reform-based sciene teaching:teachers’ instructional practices and conceptions. Eurasia Journal of Mathematics.Science & Technology Education, 4(1), 11–20.

Bas, T., & Akturan, U. (2013). Nitel arastirma yontemleri: Nvivo ile nitel veri analizi, ornekleme, analiz, yorum.Ankara: Seckin Yayincilik.

Bikbulatovaa, Valentina;Orlovaa, Inga; Rabadanovaa, Raziyat ; Shishova, Sergey and Yulina,Galina.(2016). INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION.VOL. 11, NO. 15, 8599-8605.

Bukaliya, R. (2012). Assessing the effectiveness of student representative councils in open and distance learning: a case for Zimbabwe in open university. International journal on new trends in education and their implications, 3 (1), 80-90.

Callary,C and  Rathwell,S and W. Young,B(2015).  Insights on the Process of Using Interpretive Phenomenological Analysis in a Sport Coaching Research Project. The Qualitative Report 2015.Volume 20, Number 2, How To Article 1, 63-75 http://www.nova.edu/ssss/QR/QR20/2/callary1.pdf.

Cassum, Shanaz Hussein & Begum Gul, Raisa.(2017). Creating Enabling Environment for Student Engagement:Faculty Practices of Critical Thinking. International Journal of Higher Education.Vol. 6, No. 1;Pp101-111.

Chang, M., Sharkness, J., Newman, C., & Hurtado, S. (2014). What matters in college for retaining aspiringscientists and engineers from underrepresented racial groups. Journal of Research in Science Teaching,51, 555-580.

Coates, H, Kelly, P & Naylor, R 2016. New Perspectives on the Student Experience (DraftReport). Viewed http://melbournecshe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1862228/New-Perspectives-on-the-Student-Experience_240316_updated.pdf.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. ABD: Pearson Education, Inc.

Custer, R. L., Daugherty, J., Zeng, Y., Westrick, M., & Merrill, C. (2007). Delivering core engineering concepts to secondary level students. Retrieved from http://ncete.org/flash/pdfs/Delivering_Core_Concepts_Merrill.pdf

D’Avanzo, C.(2013). Post-vision and change: do we know how to change?CBE Life. Sciences Education,12(3), 373–382.

Department of Education and Trainin. (2015). Higher Education Funding in Australia: A reviewof reviews from Dawkins to today. Viewed at : https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/higher_education_in_australia_-_a_review_of_reviews.pdf.

Eddy, SL, & Hogan, KA (2014).Getting under the hood: how and for whom does increasing course structure work?.Cell Biology Education, 13(3), 453–468.

Ehrich, Lisa Catherine.(2003). Phenomenology The quest for meaning. Chapter 4. Qualitative Educational Research In Action Doing and reflecting. Edited byTom O’Donoghue and Keith Punch. First published. RoutledgeFalmer is an imprint of the Taylor & Francis Group © 2003 Thomas A. O’Donoghue and Keith F. Punch.

Eisner, Elliot (1994). The Educational Imagination. Third Edition. MacMillan Publishing Company. New York.

Fairweather, J.(2010). Linking evidence and promising practices in STEM undergraduate education.

Freeman, S, Eddy, SL, McDonough, M, Smith, MK, Okoroafor, N, Jordt,H,Wenderoth, MP. (2014).Active learning increases student performance in science,engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8410–5.

Greener, S. L. & Wakefield, C., 2015. Developing confidence in the use of digital tools in teaching. Electronic Journal of e-Learning, Vol. 13, No. 4, pp. 206-267.

Hall, C., Dickerson, J., Batts, D., Kauffman, P., & Bosse, M. (2011). Are we missing opportunities to encourageinterest in STEM fields? Journal of Technology Education, 23.

Hall, C., Dickerson, J., Batts, D., Kauffman, P., & Bosse, M. (2011). Are we missing opportunities to encourageinterest in STEM fields?Journal of Technology Education.23.

Handelsman,J, Ebert-may, D, Beichner, R, Bruns, P, Chang,A,Dehaan,R,Wood,WB.(2004). Scientific teaching. Science.304, 521–522.

Handelsman,J, Ebert-may, D, Beichner, R, Bruns, P, Chang,A,Dehaan,R,Wood,WB.(2004). Scientific teaching. Science.304, 521–522.

increasing course structure work?. Cell Biology Education, 13(3), 453–468.

increasing course structure work?. Cell Biology Education, 13(3), 453–468.

James, R, Baik, C, Millar, V, Naylor, R, Bexley, E, Kennedy, G, Krause, K-L, Hughes-Warrington, M, Sadler, D & Booth, S .(2015). Advancing the quality and status of teaching in Australian higher education.Office for Teaching and Learning, Sydney.

KAHRAMAN,Mehmet and KUZU,Abdullah.(2016). E-MENTORING FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRE-SERVICE TEACHERS: A CASE STUDY. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2016 ISSN 1302-6488 Volume: 17 Number: 3 Article 6.Pp 76-89.

Keys, C, & Bryan, L.(2001) Co-constructing inquiry-based science with teachers:essential research for lasting reform.Journal of Research in Science Teaching.38(6). 631–645.

Klein, F. M. (1991). A perspective on the gap between curriculum theory and practice. Theory Into Practice (TIP). XXX1(3), 191-197.

Kober,N.(2015).Reaching Students:What Research Says About  Effective Instruction in Undergraduate Science and Engineering .National Academies Press.

Kuh, G. D., & Hu, S. (2001). The effects of student-faculty interaction in the 1990s. The Review of Higher Education,24, 309-332.

Levine, N. D. (2006).Powers of the mind: the reinvention of liberal learning in America, Chicago: The University of Chicago Press.

Lisa, Thomas;Kathryn, Harden-Thew;Janine, Delahunty and Bonnie Amelia, Dean.(2016). A vision of You-topia: Personalising professional development of teaching in a diverse academic workforce.,Journal of University Teaching & Learning Practice, 13(4), 2016.Available at:http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol13/iss4/

Maltese, A. V., & Tai, R. H. (2011). Pipeline persistence: Examining the association of educational experienceswith earned degrees in STEM among U.S. students. Science Education, 95, 877–907.

Newman, C. (2011). Engineering success: The role of faculty relationships with African American undergraduates.Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 17, 193-207.papers/Mundry.pdf

Ornstein ,Allan C. Hunkins, Francis P. (2013). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition by American Psychological Association.

Pelch, Michael A and McConnell, David A.(2016). Challenging instructors to change: a mixed methods investigation on the effects of material development on the pedagogical beliefs of geoscience instructors. International Journal of STEM Education . 3:5.Pp1-18.

Penuel, WR, Fishman, BJ, Yamaguchi, R, & Gallagher, LP (2007). What makes

professional development effective? Strategies that foster curriculum implementation. American Educational Research Journal.44(4), 921–958.

Ragupathi, K & Hubball, H.(2015). Scholarly approaches to learningtechnology integration in a research-intensiveuniversity context: Impact of a new faculty initiative. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal, Vol.8, No. 1, pp. 1-16.

Rask, K. (2010). Attrition in STEM fields at a liberal arts college: The importance of grades and pre-collegiatepreferences. Economics of Education Review, 29, 892-900.

Richter, D, Kunter, M, Klusmann, U, Lüdtke, O, & Baumert, J.(2011).Professional development across the teaching career: teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education,27, 116-126.

Rodríguez, D. (2017). The Drive to Influence. International Journal of Educational Leadership and Management, 5(1), 59-84. Doi: 10.17583/ijelm.2017.2231

Ross, B, Carbone, A, Lindsay, K, Drew, S, Phelan, L, Cottman, C & Stoney, S .(2016). Developing educational goals: insights from a Peer Assisted Teaching Scheme. International Journal for Academic Development. doi: 10.1080/1360144X.2016.1189427.

Salerni, A. (2014). Narrative writing and university internship program . Procedia social and behavioral .sciences 140 , 133-137.

Shields, P and Rangarjan, N.( 2013). A Playbook for Research Methods: Integrating Conceptual Frameworks and Project Management.. Stillwater, OK: New Forums Press. chapter Five for an extensive discussion of exploratory research.

Siekmann, G & Korbel, P.( 2016).Defining ‘STEM’ skills: review and synthesis of the literature support document 2, NCVER, Adelaide. © Commonwealth of Australia.

Singer, S, & Smith, KA (2013). Discipline-based education research:understanding and improving learning in undergraduate science and engineering. Journal of Engineering Education, 102(4), 468–471.

Sithole, Alec, Chiyak, Edward T;McCarthy, Peter;Mupinga, Davison M;Bucklein, Brian &Kibirige, Joachim.(2017). Student Attraction, Persistence and Retention in STEM Programs:Successes and Continuing Challenges. Higher Education Studies; Vol. 7, No. 1; 2017. Published by Canadian Center of Science and Education.

Suwaed, Hameda and Rohouma, Wesam.(2015). A New Vision of Professional Development for University Teachers in Libya 'It's Not an Event, It Is a Process'. Universal Journal of Educational Research. 3(10).Pp: 691-696.

Travis,T and Stains,M.(2015). The importance of context: an exploration of factors influencing the adoption of student-centered teaching among chemistry, biology, and physics faculty. Lund and Stains International Journal of STEM Education 2:13.Pp1-21.

Watkins, J., & Mazur, E. (2013). Retaining students in Science, Technology, Engineering, and Mathematics(STEM) majors. Journal of College Science Teaching, 42, 36–43.

Wieman, C,Perkins, K, & Gilbert, S.(2010).Transforming science education at large research universities: a case study in progress.Change: The Magazine of Higher Learning.42(2),6–14.

Yildirim, A., & Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yontemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seckin Publishing.

Yurtseven, Nihal.(2017). The Investigation of Teachers’ Metaphoric Perceptions about Professional Development. Journal of Education and Learning; Vol. 6, No. 2;Pp120-131.

Zaniewski, Anna M.  and Reinholz, Daniel.(2016). Increasing STEM success: a near-peer mentoring program in the physical sciences. International Journal of STEM Education (2016) 3:14.Pp:1-12.

Zanj K.(2013).  Developing Effective STEM Professional Development Programs. Journal of Technology Education  . 25 No. 1.Pp55-69.