تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی از دید صاحب‌نظران آموزش عالی، کارفرمایان و صاحب‌نظران حوزه اشتغال و دانش‌آموختگان مشغول به کار بود. طرح این پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی و ابزار مورداستفاده در بخش کیفی مصاحبه‌های عمیق و مقایسه مداوم یافته‌ها با متون ادبیات پژوهش بود. جامعه آماری بخش اول- کیفی، شامل اساتید و صاحب‌نظران آموزش عالی، صاحب‌نظران حوزه اشتغال و کار و دانش‌آموختگان مشغول به کار و روش نمونه‌گیری در این بخش هدفمند و نظری بود که با روش تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل شد. بخش کمی شامل اساتید و هیئت‌علمی دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه تهران بودند که با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمی در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تی استودنت، تحلیل واریانس عاملی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. روایی محتوایی مصاحبه‌ها و پرسشنامه، ابزارهای مزبور بر اساس نظرات متخصصین برنامه درسی و صاحب‌نظران آموزش عالی بررسی و پس از تائید مورداستفاده قرار گرفت. اعتباریابی مصاحبه با استفاده از معیارهای چهارگانه گابا و لینکلن (1994 ) و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ 92/. تائید گردید. در این پژوهش 66 مؤلفه‌ی اشتغال پذیری شناسایی شد که با مقایسه یافته‌ها با ادبیات پژوهش به 16 مقوله کاهش پیدا کرد و درنهایت در قالب سه مقوله اصلی دانش و مهارت اکادمیک، دانش و مهارت‌های مرتبط با محیط کار، نگرش و ویژگی‌های فردی دسته‌بندی شدند. مؤلفه کارگروهی و کار تیمی در رأس مؤلفه‌های اشتغال پذیری شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employability skills of Academic Graduates: an Exploratory Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • fatemeh sharifi Asadi Malafeh 1
  • Abasalt Khorasani 1
  • kourosh Fathi Vajargah 2
  • Ebrahim Salehi Omran 3
1 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Iran
2 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mazandaran University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the employability of university graduates from the viewpoint of experts in higher education, employers and experts in the field of employment and graduate students. The design of this research was a sequential exploratory blended method and the tool used in the qualitative section was in-depth interviews and the constant comparison of the findings with the literature. The statistical population of the first part - qualitative, included professors and experts of higher education, experts in the field of employment and work, graduates and sampling method in this section was purposeful and theoretical, analyzed by content analysis technique. The population of the quantitative phase included professors and faculty members of Shahid Beheshti University and Tehran University who were selected by stratified random sampling. In order to analyze quantitative data, descriptive and inferential statistics, t-student test, factor analysis of variance, and confirmatory factor analysis were used. The content validity of the interviews and the questionnaire, were reviewed based on the views of the curriculum experts and the experts of higher education and were used after confirmation. The validity of the interviews was based on four criteria of Guba and Lincoln (1994) and the reliability of the questionnaire using Cronbach's test Confirmed. In this research, 66 components of employability were identified and reduced to 16 skills by comparing the findings with the literature and finally classified in to three categories of academic knowledge and skills, knowledge and skills related to the work environment, attitudes and individual characteristics. Teamwork was determined as the most significant component of employability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exploratory mixed approach
  • employability
  • academic graduates
     آقاپور ، شهلا؛ موحد محمدی، سید حمید؛ علم بیگی، امیر (۱۳۹۳). نقش مهارت‌های کلیدی در شکل‌گیری اشتغال پذیری دانشجویان . فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی ، ش1، س20: ۴۱-۵۶
     امینی ،  محمد ؛ تمنایی فر ، محمدرضا؛ غلامی علوی ، صدیقه(1392) . ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان؛ بازاندیشی در مأموریت‌های برنامه‌ی درسی آموزش عالی. توسعه کارآفرینی ، ش1، س6: 164-۱۴۵
    انتظاری ، یعقوب (۱۳۹۴). تحلیل اشتغال پذیری رشته‌های تحصیلی فنی و مهندسی ، طرح تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
   سید حسن الحسینی (1394).  طرح پژوهشی مطالعه‌ی جامع پیرامون وضعیت اشتغال پذیری  جوانان کشور ، موسسه مطالعات و پژوهش‌های علوم اجتماعی،  راهبرد معاصر پژوه
   شرفی ، محمد؛ عباسپور ، عباس (1394) شناسایی قابلیت‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بر اساس نظریه بر خواسته . دو فصلنامۀ نوآوری و ارزش‌آفرینی، ش7، س3: 49-33
      عبدالوهابی، مرضیه، رومیانی ، یونس؛ ظریف، سکینه ( 1392) . بررسی مهارت‌های اساسی دانشجویان در عصر جهانی‌شدن،  پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، ش4، س19: ، 74-51
  صالحی عمران، ابراهیم و یغموری، سعید ( 1387) تعیین مؤلفه‌های اساسی برنامه درسی برای ایجاد و توسعه مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار در اقتصاد جهانی . ارائه شده در هشتمین همایش مطالعات برنامه درسی ایران؛ جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. دانشگاه مازندران 8 و 9 آبان ماه
   صالحی عمران ابراهیم، رحمانی قهدریجانی الهه (1391).بررسی شایستگی‌های کانونی در برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها . مجله مهارت‌آموزی،ش1،س1: 7 - 31  
مرکز امار ایران (1397). نتایج سرشماری نفوس و مسکن. سایت مرکز امار ایران
  Andrews, J., & Higson, H. (2008). Graduate employability, ‘soft skills’ versus ‘hard ‘business knowledge: A European study. Higher education in Europe33(4), 411-422.
  Artess, J., Hooley, T. and Mellors-Bourne, R. (2017). Employability: A Review of the Literature 2012-2016. York: Higher Education Academy
      Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we’ve overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills. Higher Education Research & Development28(1), 31-44.
     Brooks, R; Youngson. P. L. (2015). Undergraduate work placements: an analysis of the effects on career progression. Studies in Higher Education 1-16.
  Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
   Brown, P., Hesketh, A., & Wiliams, S. (2003). Employability in a knowledge-driven economy. Journal of education and work16(2), 107-126. 
       CBI (2013). Changing the pace: CBI/Pearson education and skills survey 2013.
      CBI (2009, March). Future fit: Preparing graduates for the world of work. London. England. Confederation of British Industry
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory.3rd Edition. Los Angeles: SAGE Publications
     Dacre Pool, L., & Sewell, P. (2007). The key to employability: developing a practical model of graduate employability. Education+ Training49(4), 277-289.
       Dacre Pool, L., Qualter, P., & J. Sewell, P. (2014). Exploring the factor structure of the Career EDGE employability development profile. Education+ Training56(4), 303-313.
       De Vos A, De Hauw SB and Van der Heijden IJM. (2011). Competency development and career success: The mediating role of employability. Journal of Vocational Behavior 79(2): 438–47.
     Fugate M, Kinicki AJ and Ashforth BE (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior 65(1): 14–38.
      Fugate M and Kinicki AJ (2008). A dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change. Journal of Occupational and Organizational Psychology 81(3): 503–27.
Harvey, L. (2005). Embedding and integrating employability. New Directions for Institutional    Research2005(128), 13-28
      HEFCE (2011). Foundation Degree Prospectus [Report 00/27] (Bristol, Higher Education Funding Council for England). http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/ 2011/00 27.htm
     HEFCE (2015, February). Learning and teaching excellence: Learning gain. Higher Education Funding Council for England (HEFCE). Retrieved from www.hefce.ac.uk/lt/lg/
    Ho. K, Kim. J. (2016). A literature review on employability with diagramming techniques. American Research Thoughts2(6), 3771-3784.
     Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. American Journal of Evaluation, 15(2), 179–192. doi:10.1177/109821409401500207
      Jackson, D. (2015). Employability skill development in work-integrated learning: Barriers and best practice. Studies in Higher Education, 40(2), 350-367.40
     Knight, P. T., & Yorke, M. (2003). Employability and good learning in higher education. Teaching in Higher education8(1), 3-16.
     Lin, Z., Sweet, R., & Anisef, P. (2003). Consequences and policy implications for university students who have chosen liberal or vocational education in Canada: Labour market outcomes and employability skills. Higher Education Policy16(1), 55-85.
Matsouka, K., & Mihail, D. M. (2016). Graduates’ employability: What do graduates and employers think? Industry and Higher Education30(5), 321-326.
McQuaid, R. and Lindsay, C. (2005), “The concept of employability”, Urban Studies, Vol. 42 No. 2, pp. 197-219.
Movahedi, R., & Nagel, U. J. (2012). Identifying Required Competencies for the Agricultural Extension and Education Undergraduates. Journal of Agricultural Science and Technology14(4), 727-742.
    Olson, Jonathan D (2016). Teaching employability skills to post-secondary students through e-learning: A case study of online curriculum. Ed.D. NORTHCENTRAL UNIVERSITY, 261 pages; 10134338
    Osmani M, Weerakkody V, Hindi N, Al‐Esmail R, Eldabi T, Kapoor K and Irani Z (2015) Identifying the trends and impact of graduate attributes on employability: a literature review. Tertiary Education and Management, 21(4): 367–379.
      Pool LD and Sewell P (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. Education and Training 49(4): 277–89.
    Pool LD and Qualter P (2013) Emotional self-efficacy, graduate employability, and career satisfaction: Testing the associations. Australian Journal of Psychology. Epub ahead of print 20 June. DOI: 10.1111/ ajpy.12023.
    Qenani, E., MacDougall, N., & Sexton, C. (2014). An empirical study of self-perceived employability: Improving the prospects for student employment success in an uncertain environment. Active Learning in Higher Education, 15(3), 199-213
     Rothwell A, Herbert I and Rothwell F (2008). Self-perceived employability: Construction and initial validation of a scale for university students. Journal of Vocational Behavior 73(1): 1–12.
     Reilly, J. E., Turcan, R. V., & Bugaian, L. (2016). (Re) Discovering University Autonomy. Palgrave Macmillan US.
     Van der Heijden BIJM, Boon J, Van der Klink M, et al. (2009) Employability enhancement through formal and informal learning: An empirical study among Dutch non-academic university staff members.International Journal of Training and Development 13(1): 19–37.