تأثیر روش وارونه( معکوس) و دعوت به پژوهش شواب بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان پایه‌ی دهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس وارونه و دعوت به پژوهش شواب بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان پایه­ی دهم می­باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی پیش­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه دهم منطقه چهار شهرستان تبریز( 300 نفر) که در سال تحصیلی 97-96 می­باشد. روش نمونه­گیریپژوهش حاضر، به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای تصادفی است، که در این پژوهش سه کلاس به عنوان نمونه انتخاب شدند که 23 نفر از آنها در گروه آزمایشی روش وارونه و 23 نفر در گروه آزمایشی روش دعوت به پژوهش و 22نفر درگروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته در درس زیست شناسی بود.از روش کواریانس تک متغیره برای تحلیل داده­ها استفاده شد.نتایج نشان داد که میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایشی و روش دعوت به پژوهش شواب((M= 17/56±2/05; P= 0.04, F= 4.12 و گروه آزمایشی روش وارونه M= 17/42±2/55; P= 0.02, f, 5.34)) به طور معنی­داری بالاتر از گروه کنترلM= 16/39±2/61)) بود. نتایج نشان داد که روش وارونه و روش دعوت به پژوهش شواب بیشتر از روش سنتی باعث پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Flipped Classroom and Schwab’s Invitation to Inquiry Method on the Academic Achievement in Biology

نویسندگان [English]

  • marzie sardari
  • Firooz Mahmoodi
  • skandar fathi azar
  • Rahim badri gargari
Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effects of flipped classroom and Schwab’s invitation to inquiry method on the academic function on Biology course among students of 10th grade. The research method was semi-experimental and pretest-post test with control group. The population is all 10th grade female students in the region 4 (N=300) of Tabriz city in 2017-2018. The sample was selected by multistage cluster sampling method. Three classes were selected as the sample, in which 23 were assigned to the examination group flipped classroom, and 23 were assigned to the examination group invitation to inquiry, and 22 of were assigned to the controlled group. The tools which were employed for collecting the data included a teacher-made academic achievement test on Biology course. The data were analyzed by ANCOVA analysis method. The results indicated that in, the mean score of achievement in the experimental group invitation to inquiry (M= 17/56±2/05; P= 0.04, F= 4.12) and experimental group Flipped Classroom (M= 17/42±2/55; P= 0.02, f, 5.34) were significantly higher than that in the control group (M= 16/39±2/61). In addition, the results showed that the flipped classroom and Schwab’s invitation to inquiry method led to academic development. The results indicated that the flipped classroom and invitation to inquiry Schwab’s enhanced the students’ academic achievement more than the traditional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped Classroom
  • Invitation to Inquiry Schwab’s
  • achievement
حسین­پور، علی­رضا(1387). طراحی الگوی مطلوب آموزش علوم پایه پنجم ابتدایی براساس رویکرد سازنده­گرایی اجتماعی با استفاده از ابزار چند رسانه­ای- رساله دکترا. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
رحیمی نژاد، عباس (1384). گزارش بررسی روند عملکرد ریاضیات و علوم جمعیت 1 دانش آموزان ایرانی پایه چهارم دبستان در تیمز 2003 و مقایسه آن با تیمز 1999. پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش.
شیخی فینی، علی اکبر، فردانش، هاشم(1381). درآمدی بر سازنده­گرایی در روانشناسی تربینی. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س). 42: 125-146.
عاشوری،جمال؛ کجباف، محمدباقر؛ منشی، غلامرضا وطالبی، هوشنگ(1393). مقایسه اثربخشی روش­های آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی. فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 5(2):8-4.
عسگری، موسی(1387). بررسی موانع بهره­گیری ازفعالیت­های آزمایشگاهی تدریس دروس علوم پایه دردبیرستانهای    استان آذربایجان غربی .  شورای تحقیقات آموزش وپرورش آذربایجان غربی.
فتحی­آذر،اسکندر (1391). روش­ها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ سوم.
کریمی، محمد حسن؛ مزیدی، محمد؛ و مهرمحمدی، محمود (1386). نقد و بررسی کتاب علوم پایه اول راهنمایی از منظر فلسفه علم. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26(3): 136-111.
کیامنش، علیرضا و خیریه، مریم (1381). روند تغییرات دروندادها و برون دادهای آموزش علوم بر اساس یافته­های TIMSS-R و. TIMSS تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
لشکر بلوکی، غلامرضا(1392). دانش آموزان ایرانی در آینه تیمز 2011. رشد آموزش راهنمایی تحصیلی. 18(8): 48-47 .
محمداسماعیل، الهه(1384). گزارش نتایج ملی درون­دادها و برون­دادهای آموزش علوم و ریاضی. در تیمز 2003( دو گزارش جداگانه)، پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.
مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز(1387).گزارش اجمالی مهمترین یافته­های تیمز، تهران: پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش.
مهر محمدی، محمود (1379). بازاندیشی فرایند یاددهی یادگیری و تربیت معلم. چاپ اول، تهران: انتشارات مدرسه.
 Bergmann. J, Sams. A(2012). Flip your classroom: Reach every student in every classevery day. Eugene, OR: ISTE.
Bishop. J, Verleger. M (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. Paper presented at 120th ASEE Annual Conference & Exposition, 23-26 June. Atlanta. American Society for Engineering Education.
Capone. R(2017). Blended learning, flipped classroom and virtual environment: challenges and opportunities for the 21st century students. Edulearn17 Proceedings .IATED; 2017;
Chalishkan, S (2004). The Effect of Inquiry-Based Chemistry Course On Students’understading Of Atom Concept, Learning Approaches, Motivation, Self-Efficacy, And Epistemological Beliefs (Doctoral Dissertation, Middle East Technical University).
Danker. B (2015) Using Flipped Classroom Approach to Explore Deep Learning in Large Classrooms. IAFOR Journal of Education [Internet].The International Academic Forum (IAFOR); 3(1). http://dx.doi.org/10.22492/ije.3.1.10
Gerstein. J (2012). The Flipped Classroom: The Full Picture (Kindle Edition) from www. amazon.com.
Gariou. A, Papadakis. S, Manousou E (2010). I. Implementing A Flipped Classroom: A Case Study of Biology Teaching in A Greek High School. Turkish Online Journal of Distance Education [Internet]. Turkish Online Journal of Distance Education; 2017 Jul 1; 47–47.
Guy.R, Marquis.R (2016). Cite the flipped classroom: A comparison of student performance using instructional videos and podcasts versus the lecture-based model of instruction. Issues in Informing Science and Information Technology, 13, 1-13.
Hamden. N, McKnight. P, McKnight. K, Arfstrom. K. M. (2013)." A review of flipped learning, Flipped Learning Network.
Hammerman. E (2005). Linking classroom instruction and assessment to standardizedtesting. Science Scope. 28(4), 26-32.
Harried. C. F,  Schiller, N. A (2013). Case Studies and the Flipped Classroom. Journal of College Science Teaching.42 (5), 62-660.
Johnson,D(2005) .Teaching And Learning Research exchange  challenges to Implementing Inquiry: In the Senior Science Classroom Project.
Krueger,J(2012).Five reasons against the flipped classroom .Available online http/www.stratostar.
Kos, A (2010) .High School Teachers’ Perspectives on Effective Approaches for Teaching Biology to Students with Special Needs. Walden University.                                 
Liu. O, Lee. H, Linn M. (2010). Multifaceted Assessment of Inquiry-Based Science Learning. Educational Assessment.  Informa UK Limited; 2010 .28; 15(2):69–86
Liang. L, Chen. S, Chen. X, Kayak. O, Adams, A. D. Macklin, M. Ebenezer, J (2008). Assessing preserves elementary teachers' views on the nature of scientific knowledge: a dual-response instrument. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (Vol. 9, No. 1, p. n1).
Lee, J. Beatty, S. Hoffman. McDermott,B(2015). Traditional instruction reformed with flipped classroom techniques. University of Calgary, available on: Traditional instruction reformed with flipped classroom techniques-ARROW-high-quality.pdf.
Lord. T, Orkwiszewski. T (2006). Moving from didactic to inquiry-based instruction in a science laboratory. TheAmerican Biology Teacher, 68(6), 342-345.2006.
Madden. K. R (2011). The use of inquiry-based instruction to increase motivation and academic success in a high school biology classroom.
Mohanty. A, Parida. D(2016).Exploring the Efficacy & Suitability of Flipped Classroom Instruction at School Level in India: A Pilot Study, Creative Education,2016: 7, 768-776
Marshall. J. C , Horton. R. M (2011). The relationship of teacher‐facilitated, inquiry‐based instruction to student higher‐order thinking. School Science and Mathematics, 111(3), 93-101.
Nwosisi. C, Ferreira. A, Rosenberg, Walsh, K (2016). Study of the Flipped Classroom and Its Effectiveness in Flipping Thirty Percent of the Course Content, International Journal of Information and Education Technology. ؛ (. 6), No. 5.
 Oliver-Hoyo. M. T, Allen. D, Hunt. W. F, Hutson. J, Pitts. A (2004). Effects of an active learning environment: Teaching innovations at a research I institution. J. Chem. Educ, 81(3), 441.2004.
Olson. M. H, Hergenhahn. B. R (2016). Introduction to theories of learning (9th ed). New York: Psychology Press.
Ruddick. K (2012). Improving chemical education from high school to college using a more hands-on approach. Unpublished doctoral dissertation, University of Memphis.  
 
Raes, A. Schellens, T (2012) The impact of web-based inquiry in secondary science education on students’ motivation for science learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 1332-1339.
Sandoval. W.  A, Millwood. K,  A (2007). What can argumentation tell us about epistemology?, Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research. 68-85.
Şimşek. P, Kabapınar.F (2010). The effects of inquiry-based learning on elementary students’ conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1190-1194
Sams. A(2015). The flipped class: Shedding light on the confusion, critique, and hype. The Daily Rift, 15 from.http: /www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-shedding-light-on-the-confusioncritique -and-hype-801.php.
Strayer. J (2012) How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation, and task ori-entation. Learning Environments Research,. 15, 171-193
Tanner. M, Scott. E (2015). A flipped classroom approach to teaching systems analysis, design and implementation. Journal of Information Technology Education: Research: 14, 219-241.
Wan. N(2014). Flipping the Science classroom, Teaching science: Volume 60 | Number 3 | September.2014.
Xiaodong. W, Chenjinzi.Z (2013). The application research of flipped classroom in university teaching: a case study on professional English of educational technology.