تجارب زیستة سرباز ‌معلمان از کار در مدارس ابتدایی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف توصیف تجارب زیستة سرباز ‌‌معلمان از کار در مدارس ابتدایی روستایی انجام شد. مطالعة حاضر در سال تحصیلی  97-1396 با رویکرد کیفی، از نوع پدیدار شناسانة روان­شناختی، با نمونه­گیری هدف‌مند و با مصاحبة عمیق نیمه ساختار یافته با 12 نفر از سرباز معلمان شاغل در مناطق آموزش و پرورش هشترود و نظرکهریزی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل متن مصاحبه‌ها به صورت دستی و با استفاده از الگوی کلایزی انجام شد. راهبرد­های اعتباربخشی به داده­ها با استفاده از روش­های ممیزی بیرونی ، چند سویه سازی، بازبینی اعضاء  و درگیری طولانی مدت  پژوهشگر در جریان مصاحبه انجام شده است. یافته‌ها‌ی حاصل از مصاحبه‌ها در چهار مرحله و با خوشه­های معنایی اصلی"انگیزه"، " چالش­های آموزشی" ، "منزلت و شأن معلمی"، "مسائل حرفه­ای" و"ابهام" و چندین خوشة معنایی فرعی استخراج شد. پیشنهاد می­شود با تدارک سازوکار قانونی، سرباز معلمان اجازة شرکت در آزمون استخدامی ماده 28 آموزش و پرورش را داشته باشند. در صورت قبولی و  موفقیت در گذراندن دورة یکسالة مهارت­ها و صلاحیت­های معلمی، از آن­ها در آموزش و پرورش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived Experiences in Teachers’ Soldier about to Work in Rural Primary Schools

نویسندگان [English]

  • ahad azimiaghbolaq
  • Firooz Mahmoodi
Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study aims to describe the lived experiences in teachers’ soldier about to work in rural primary schools. The study conducted in the academic year of 2017-2018 with qualitative approach and psychological phenomenological type, with purposeful sampling and in-depth semi-structured interview with twelve teacher s soldier that working in Hashtrood and Nazar Kahrizi education area. The analysis of date    carried out with Colaizzi model. For truthworth to this study, we uses of member checking, external audit, Triangulation and Prolonged Engagement methods. The findings of the interviews were extracted in four Emergent Theme inclusive "motivation", "educational challenges", "teacher dignity", "professional issues" and "ambiguity" and several Theme Clusters. Finally, recommended that the teacher s soldier be allowed to participate in the education recruitment exam through section 28 by providing a legal mechanism. Use them in education if they passing a year of teaching skills and competencies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experiences
  • teachers soldier
  • primary school
آقاپور، اسلام و مصری، مهدی. (1390). بررسی اثرعوامل اجتماعی- فرهنگی برکیفیت زندگی در گروهی از سربازان: مبتنی برآموزه های قرآنی. قرآن وطب، 2، 1، 29-23.
ایمان، محمد تقی. (1394). روش­شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش. (1394). روش های تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری.
افروز، غلامعلی. (1380). سرباز معلم و نظام تعلیم و تربیت. شماره 269. نشریه پیوند.
اکبری، اسدالله. (1372). بررسی عملکرد طرح سرباز معلم در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان. زاهدان: اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.
رئوف، علی. (1379). ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین و احمدی، فاطمه. (1388 ). ارتقای روستا به شهر و نقش آن در بهبـود کیفیـت زنـدگی ساکنان محلی.  فصلنامه پژوهشهای روستایی، دوره 7.
سام آرام، عزت الله و قائم پور، محمدعلی. (1390 ). سنجش منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش آموزان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4، 3، 87-77.
سمیعی زفرقندی، مرتضی. (۱۳۹٠). روش­های تکمیل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان. نوآوری های آموزشی، 10، 39، 177-151.
شعبانی، حسن. (1385). مهارت های آموزشی و پرورشی. تهران: انتشارات سمت.
شعبانی، زهرا. (۱۳۸۳). بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چند کشور جهان. فصلنامه تعلیم وتربیت. 79، 159-121.
صادقی، علیرضا و هواس بیگی، فاطمه. (1395). نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان؛ ضرورت چرخش پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10، 40، 142-121.
صافی، احمد. (1390). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه. چاپ چهارم، تهران: سمت.
عبدالهی، بیژن. (۱۳۹٠) . بازتعریف رشد حرفه ای مداوم معلمان: تغییر پارادیم های آموزش و یادگیری، ره پویه هنر، 3، 22، 65-50.
عبداللهی، بیژن؛ دادجوی توکلی، عطیه و یوسلیانی، غلامعلی. (1393). شناسایی واعتبار سنجی شایستگی های حرفه ای اثر بخش، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 49، 13، 42-26.
علیزاده، ابراهیم و رضایی، علی­محمد. (1388). بررسی منزلت اجتماعی حرفه معلمی و تغییرات آن در طول سه دهه گذشته. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 8، 29، 26-7.   
فتحی آشتیانی، علی و سجاده  چی، عارف. (1384). ارزیابی روان شناختی سربازان فرماندهی آماد و پشتیبانی در یک واحد نظامیُ، مجله طب نظامی، 7، 2، 159-153.
قاسمی نژاد، افسر و اسماعیلی، رضا. (1383). بررسی شأن وموقعیت اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان مدارس راهنمائی و متوسطه اصفهان. فصلنامه آموزه، 23، 47-42.
زاهدی، محمد جواد؛ لهسایی زاده، عبدالعلی و نوروزی قطب آبادی، وحید رضا. (1387)  بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مؤثر بر تمایل به خروج معلمان فوق لیسانس و بالاتر از آموزش و پرورش شهر شیراز. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز،1، 159-129.
نویــدی، احد و برزگر، محمود. (1382). راه­های ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 19، 74، 100-55.
Bernaus, M., Wilson, A., Gardner, R.C. (2009). Teachers’ motivation, classroom strategy use, students’ motivation and second language achievement. Porta Linguarum, 12: 25-36.
Chapman, A. (2005). Induction Training Design Guide and Free Induction. Retrieved from: www.businessballs.com.
Cheng, H.F., Dӧrnyei, Z. (2007). The use of motivational strategies in language instruction: the case of EFL Teaching in Taiwan. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1): 153-174.
Cranston, N., Mulford, B., Keating, J. and Reid, A. (2010), "Primary school principals and the purposes of education in Australia", Journal of Educational Administration, Vol. 48 No. 4, pp. 517-539.
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.
Eisner ،E. (2005).Reimagining schools،Rutledge،NY.Chapter15: Educational Reform and the Ecology of Schooling.Teachers College Record. 1992. 93(4):610-627.
Fernet. C.; Guay. F.; Senecal. C. & Austin. F. (2012). Predicting intraindividual changes in teacher burnout: The role of perceived school environment and motivational factors. Journal of Teaching and Teacher Education, 28: 514- 545.
Friedman, I.A. (2003). Self-efficacy and burnout in teaching: the importance of interpersonalrelations efficacy. Journal of Social Psychology of Education, 6: 191-215.
Guajardo, J. (2011). Teacher motivation: Theoretical framework, situation analysis of Save the Children country offices, and recommended strategies. Fairfield, CT: Save the Children.
Hargreaves, L., Cunningham, M., Everton, T., Hansen, A., Hopper, B., Mclntyre, D& Wilson, L. (2006). The status of teachers and the teaching profession: Views from inside and outside the profession: Interim findings from The Teachers Status Project. Research Report No 755. London: DfES.
Hobbs،L. (2013).Teacheing ،out-of-filed، as a boundary-crossing even : Factors shaping teacher identify .International Journal of Science and Mathematics Education،11:271-279.
Ingersoll.R. M. (2001).Rejoinder: Misunderstanding the problems of out-of-teaching.Educational Researcher.30:21-22.
Malandrakis, G., Karagianni, A., & Pani, D. (2016). Student-teachers’ verbal communication patterns during their teaching practice in ‘Studies for the Environment 'subject in early Greek primary classes. European Journal of Teacher Education, 39(4), 491-506.
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50 (4), 370.
Melser; D.(2009).verbal communication: from pedaogy to make-belive.Language sciences,31 (5),555-571.
McConney ،A. AND Price، A .(2009)Teacheing out-of-filed in Western Australia. Australian Journal of Teacher Education ،34 (6): 86-100.
Okoli, A. C. (2017). Relating Communication Competence to Teaching Effectiveness: Implication for Teacher Education. Journal of Education and Practice, 8(3), 150-154.
Nicolaidis, C. S; Katsaros, K. (2011). Tolerance of ambiguity and emotional attitudes in a changing business environment: A case of Greek IT CEOs. Journal of Strategy and Management, 4(1), 44–61.
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Ludtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers' uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching & Teacher Education, 27(1), 116-126.
  Schleicher, A. (Ed.). (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century: Lessons from around the world. OECD Publishing.
Sternberg, R. J., & Zhang, L. F. (2005). Styles of Thinking as a Basis of Differentiated Instruction. Theory Into  Practice  (TIP), 44(3), 245-253.
Yong, B.C.S. (1995). Teacher trainees’ motives for entering into a teaching career in Brunei Darussalam, Teaching and Teacher Education, 11(3): 215-280.