واکاوی محدودیت های مشارکت والدین در مدارس متوسطه: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی و برنامه درسی دانشگاه تهران

چکیده

تقویت فرهنگ مشارکت والدین در فرایندهای مدیریتی و تربیتی مدارس، از نشانه‌های نظام آموزشی کارآمد به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی محدودیت‌های مشارکت والدین در مدارس متوسطه انجام گرفته است. داده‌ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 18 نفر از والدین، مدیران ، معلمان  و دانش‌آموزان در سطح 3 مدرسه از منطقه 6 تهران گردآوری شده و بر اساس راهبرد کُلایزی تحلیل و مقوله بندی شده است. راهبرد های اعتباربخشی به داده ها با استفاده از روش­های ممیزی بیرونی ، چند سویه سازی، بازبینی اعضاء  و درگیری طولانی مدت  پژوهشگر در جریان مصاحبه انجام شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، محدودیت­های مشارکت والدین/‌ مدرسه را می­توان در 3 مقوله کلی شامل عوامل مرتبط با مدرسه، عوامل مرتبط با والدین و عوامل مرتبط با نوجوانان معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Parent Involvement Restrictions in Secondary School: A Phenomenology Study

نویسندگان [English]

  • ahmad zarei
  • Marzieh Dehghani
  • Keyvan Salehi
Department of Educational Sciences and Curriculum, University of Tehran
چکیده [English]

Strengthening parents’ involvement culture in schools directorial and educational process is considered as a sign of efficient educational system. This study examines the restrictions of parent involvement in secondary schools. The research approach was qualitative and phenomenological and the research data were collected through semi-structured interviews from 18 parents, teachers, principal and students in three schools in Tehran 6th district. The collected data were analyzed and classified by Colaizzi's method. In order to ensure the truthworth of the study, the member checking, external audit, Triangulation and Prolonged Engagement methods were employed. According to the results, restrictions of parental involvement in 3 emergent themes include: school related factors, parent related factors and adolescent related factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restrictions
  • parental involvement
  • Secondary school
  • phenomenology
بهبودی، هایده.(1387). اهمیت مشارکت والدین در فعالیت‌های مدرسه. تعلیم و تربیت استثنایی،  87، 70-65.
جهانیان، رمضان.(1389). بررسی راه­های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش و پرورش. نوآوری­های مدیریت آموزشی، 5 (3 )، پیاپی19، 45-58.
سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، عیلرضا.(1392). بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان. مجله پژوهشی آموزش و یادگیری، 3، 361-367.
سیف نراقی، مریم؛ فریقی، سهیلا.( 1392). بررسی چگونگی تعامل اولیاء، معلمان، دانش­آموزان عادی و دیرآموز و رابطه آن با افت تحصیلی دیرآموزان در مدارس عادی. تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 5، 14-23.
قاسمی پویا، اقبال.(1383). مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش‌وپرورش.
قریشی، محمد (1389). شناسایی موانع مشارکت والدین در مدارس شهرستانهای غرب استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
گوهری، زهره؛ جمشیدی، لاله؛ بیدختی، علی اکبر (1394). شناسایی موانع مشارکت والدین در امور مدارس مقطع ابتدایی شهر سمنان. مطالعات برنامه ریزی درسی، 7، 162-133.
Bakker, J., & Denessen, E. (2007). The Concept of Parent Involvement (Some Theoretical and Empirical Considerations), International Journal about Parent in Education, 1, 188-199. Schools. Schools in the Middle, 9(9), 26-30.
Boatwright, A.N. (2014). How school leadership develops parental involvement strategies with social capital in four South Carolina middle school. A dissertation for the degree of doctor of philosophy in educational administration, University of South Carolina.
Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), 236-264.
Dixon, S. R. (2008). A study of parental involvement and school climate: perspective from the middle school. A dissertation for the degree of doctor of philosophy, Texas A & M University.
Deplanty, J. Coulter-Kern, R. & Duchane, K. (2007). Perceptions of parent involvement in academic achievement. The Journal of Educational Research, 100(61), 361-368.
Epstein, J. L., & Jansorn, N.R. (2004). School, family, and community partnerships: Link the plan. Education Digest, 69(6), 19-23.
Epstein, J. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Boulder, CO: Westview.
Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76, 701–712.
Epstein, J. L., Galindo, C. L., & Sheldon, S. B. (2011). Levels of leadership: Effects of district and school leaders on the quality of school programs of family and community involvement. Educational Administration Quarterly, 47(3), 462-495.
Fiore, D. J. (2001). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. NASSP Bulletin, 85(627), 85-87.
Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. Educational psychology review, 13(1), 1-22.
Fitzgerald, D. (2004). Parent Partnerships in the Early Years. A&C Black.
Greenwood, G.E., & Hickman, C.W. (1991). Research and practice in parent involvement: Implications for teacher education. The Elementary School Journal, 91, 279-288.
Herrell, P.O.(2011). Parental Involvement: Parent Perceptions and Teacher Perceptions. A dissertation for the doctor of education, faculty of the Department of Educational Leadership and Policy Analysis East Tennessee State University.
Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., & Closson, K. E. (2005). Why do parents become involved? Research findings and implications. Elementary School Journal, 106(2), 105-130.
Lee, J. S., & Bowen, N. K. (2006). Parent involvement, cultural capital, and the achievement gap among elementary school children. American educational research journal, 43(2), 193-218.
Melvin, A (2010). Japanes School promote parental involvement? International Journal of Social Sciences and Humanity Study, 2 )1(, 1309-8063 (Online).
Spera, C, Wentzel, K. R., & Matto, H. C. (2009). Parental aspirations for their children's educational attainment: Relations to ethnicity, parental education, children's academic performance, and parental perceptions of school climate. Journal of Youth and Adolescence, 38(8), 1140-1152.
Sheldon, S. B., & Epstein, J. L. (2002). Improving student behavior and school discipline with family and community involvement. Education and Urban Society, 35, 4-26.
Sheldon, S. B. (2002). Parents' social networks and beliefs as predictors of parent involvement. The Elementary School Journal, 102, 301-348.
Smith, K.U. (2011). The impact of parental involvement on student achievement. A dissertation for the degree of doctor of education. University of Southern California.
Washington, A. (2011). A national study of parental involvement: its trends, status, and effects on school success. A dissertation for the degree of doctor of philosophy, Western Michigan University.