تحلیل تطبیقی ساختار بیانیه ی فلسفه ی تدریس دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه های منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تحلیل بیانیه ی فلسفه ی تدریس و ارائه چارچوب مناسب جهت تدوین و آموزش آن برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان در ایران بود.روش تحقیق از نوع مقایسه –تطبیقی و سنتزپژوهی بود. این پژوهش بر اساس روش جهار مرحله ای جرج ال بردی مورد توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش جامعه آماری شامل اسناد و مدارک بیانیه فلسفه تدریس در پایگاه  اطلاعاتی خارجی  مانند ساینس دایرکت،پرکویست،گوگل اسکالر و اسکپوس و داخلی مانند مگ ایران،علوم انسانی،سیولیکا و بیانیه فلسفه تدریس دانشگاه فرهنگیان و  2 دانشگاه خارجی دیگر که به روش نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند.. نتایج تحقیق نشان داد ساختار بنیادی و کلی کارنمای معلمی دانشگاه جزئیات اجرایی از جمله اهداف آموزشی ، تدریس و ارزشیابی و همچنین ارزیابی مداوم بیانیه ی فلسفه ی تدریس جهت یادگیری مستمر و مداوم، تفاوت های اساسی دارند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل یافته مدل پیشنهادی برای ارتقاء کارنمای معلمی دانشگاه فرهنگیان ارایه شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of the Structure of Farhangian University's Teaching Philosophy Sstatement with Selected Universities

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein safaei
  • Yahya Ghaedi
  • saeid zarghami-hamrah
  • soosan Keshavarz
kharazmi university
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the statement of teaching philosophy and provide an appropriate framework for its development and training for students of Farhangian University and teachers in Iran. The research method was comparative-comparative and synthetic research. This research was described, interpreted, adjacent and compared based on George L. Brady's stepwise method.  In this study, the statistical population includes the documents of the statement of teaching philosophy in foreign databases such as Science Direct, Perquisite, Google Scholar and Scopus and internal documents such as Meg Iran, Humanities, Civlica and the statement of teaching philosophy of Farhangian University and 2 other foreign universities. Purposeful sampling was included in the study. The results showed that the basic structure and general structure of the university teaching staff, executive details such as educational goals, teaching and evaluation, as well as continuous evaluation of the teaching philosophy statement for continuous learning, have fundamental differences. In addition, based on the analyzed results, a proposed model for improving the teaching staff of Farhangian University was presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of Teaching Philosophy
  • Teacher's portfolio
  • Conceptual structure evaluation
  • Farhangian University
  • Comparative study