اقدامات جاری در تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ارائه یک الگو با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

3 دانشیار رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر  بررسی وضع موجود برنامه ­درسی تربیت‌ اخلاقی دانشجو ‌معلمان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده­ بنیاد انجام گرفت. جامعه­ی آماری شامل کلیه کارگزاران دخیل در برنامه ­درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک ‌محور انتخاب شدند. داده­ها از طریق مصاحبه­ی نیمه‌ساختار‌یافته با ده نفر از دانشجو معلمان، سه نفر از دانش­آموختگان این دانشگاه، هشت نفر از اساتید دروس تربیت اخلاقی دانشگاه، چهار نفر از معلمان راهنما و سه نفر از معاونین و مسئولان امور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان شهر بیرجند جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده­ی سی مفهوم محوری و یازده مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل گُسست آموزشی در برنامه ­تربیت­اخلاقی به عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علی (رویکرد حاکم بر برنامه­ریزی، عوامل رفتاری و برنامه­درسی پنهان)، عوامل زمینه­ای (عوامل محیطی)، شرایط مداخله­­ای تسهیل­گر(برنامه­های غیررسمی، نیازسنجی و آموزش)، شرایط مداخله­گر محدودکننده(چالش­های سازمانی، محیطی و سیاسی)، راهبردها (عملکرد سلیقه­ای، دیدگاه سنتی به آموزش، راهبردهای تربیتی و واقع­گرایی) و پیامد (کاهش اثربخشی و کارایی برنامه­درسی) سازمان یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Current Initiatives in Educating Morally Prospective Teachers of Farhangian University Providing a Model with a Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Meysam gholampour 1
  • Hadi pourshafei 1
  • Maghsood Farasatkhah 2
  • Mohsen Ayati 3
1 Birjand UN
2 Higher Education Research and Planning Institute
3 Associate Professor Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the current status of the curriculum for prospective teachers’ moral education. This research was conducted implementing a qualitative approach and using grounded theory. The statistical population includes all the agents involved in designing the curriculum of moral education of prospective teachers who were selected through criterion based purposive sampling. Data were obtained through semi-structured interviews with ten would-be teachers, three graduate students of the university, eight professors of moral education courses, four supervisors and three deputies and cultural affairs officials of Farhangian University. The city of Birjand was collected. In order to analyze the data, open, axial and selective coding methods were used. Lincoln and Cuban criteria were used to ensure validity and reliability. The results of the research show thirty central concepts and eleven selected categories in the form of a paradigm model and were organized including educational break in the program of moral education as a central category and causal conditions (approach to planning, behavioral factors and hidden curriculum), contextual factors (environmental factors), facilitator intervention conditions (informal programs, needs assessment and training), restrictive intervention conditions (organizational, environmental and political challenges), strategies (subjective performance, traditional views on education, training strategies and realism) and outcome (curriculum effectiveness and efficiency).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Education
  • Curriculum
  • Prospective Teachers
  • Farhangian University