بررسی جایگاه قومیت در برنامه‌های درسی نظام جدید دوم متوسطه : مطالعۀ موردی دبیرستان بخردیان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بهشتی

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه قومیت در برنامه‌های درسی رسمی و پنهان دورۀ متوسطه نظام جدید آموزشی در سال تحصیلی 98-97 بوده است. روش پژوهش در بخش اول پژوهش شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای کیفی است. نمونه‌گیری در این بخش هدفمند بوده و شامل 6 جلد کتاب در قالب بیش از 960 صفحه از کتاب‌های تاریخ، جامعه‌شناسی دورۀ دوم متوسطه است. واحد تحلیل محتوا در این بخش؛ متن، تصاویر و فعالیت‌های کتاب‌های درسی بود. در بخش دوم پژوهش نیز روش تحقیق کیفی و از نوع قوم‌نگاری بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بود و مشارکت کنندگان شامل 30 دانش‌آموز (لر، فارس و عرب) و 6 دبیر بود. ابزارهایی چون ژورنال‌های دانش‌آموزی و مصاحبه‌های غیررسمی در جمع‌آوری اطلاعات به کار گرفته شد. یافته‌های بخش نخست پژوهش نشان می‌دهد که فقط 4 درصد از بخش‌های سه‌گانه محتوای کتاب‌های بررسی شده به مؤلفه‌های مطلوب قومیت توجه داشته است و این آمار بیانگر جایگاه نامطلوب قومیت در محتوای برنامه‌های درسی رسمی نظام جدید دورۀ دوم متوسطه است. همچنین در بخش دوم پژوهش در تحلیل اطلاعات، مضامین اصلی مختلفی شامل مغفول بودن قومیت، ناآگاهی معلمان، انتظارات متفاوت معلمان، قومیت به‌مثابه عامل تبعیض و پیامدهای تبعیض قومی ظاهر شد که در مجموع نشان می‌دهد که جایگاه قومیت در برنامه‌های درسی پنهان نظام جدید دورۀ دوم متوسطه مطلوب نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Position of Ethnicity in the Curricula of the Upper Secondary School: Case Study of Bekhradian School in Behbahan

نویسندگان [English]

  • Ayoub Garshasbi 1
  • kourosh Fathi Vajargah 2
  • Mahboobe Arefi 3
1 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
3 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the position of ethnicity in formal and hidden curricula of the upper secondary school in the 2018-19 academic year. The research method in the first part of the research included documentary analysis and qualitative content analysis. Sampling in this section was targeted and included 6 volumes of books in the form of more than 960 pages of history & sociology books in the upper secondary school. The content analysis unit in this section was text, images, and textbook activities. In the second part of the research, the research method was qualitative and ethnographic. The sampling was purposeful and the participants included 30 students (Lor, Persian and Arab) and 6 teachers. Various tools such as student journals and informal interviews were used in collecting research information. Findings of the research in the first part showed that only 4% of the three parts of the content of the reviewed books have paid attention to the desirable components of ethnicity, which shows that the position of ethnicity in the content of official curricula of upper secondary school is not desirable. Also in the second part of the research in information analysis, various main themes including ethnicity neglect, teachers 'ignorance, different teachers' expectations, ethnicity as a cause of discrimination and the consequences of ethnic discrimination appeared. Finally, based on the findings of this study, it can be acknowledged that the position of ethnicity in the formal and hidden curricula of the secondary school was undesirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden Curriculum
  • Multicultural Education
  • Ethnicity
  • Race
  • Upper Secondary School