تبیین مفهوم اقدام پژوهی در تلفیق هنر در دورۀ ابتدایی به‌منظور پیاده‌سازی برنامه‌های آموزش هنری جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی، تهران، ایران

2 گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در اجرای برنامۀ درسی جدید، آموزش هنر به حاشیه رانده شده است. بدین منظور باید فعالیت‌های علمی طرح‌ریزی شود که در آن فرد تلاش کند تا وضعیت نامطلوب موجود را به وضعیتی نسبتاً مطلوب تغییر دهد (اقدام پژوهی). هدف این مطالعه، تحقیق در مورد چالش‌های معلمان کلاس‌های ابتدایی در هنگام اجرای برنامۀ درسی آموزشی هنر و همچنین تبیین مفهوم اقدام پژوهی در تلفیق هنر به‌منظور پیاده‌سازی برنامه‌های آموزش هنری جدید است. روش مطالعه تلفیقی و بر اساس اقدام پژوهی بوده است. با به‌کارگیری هنرهای مختلف (تلفیق هنر) و بهینه‌سازی شرایط اجرای آن (اقدام پژوهی) مشخص شد که دانش‌آموزان به تغییر برنامۀ هنری برای چند محوری بودن آن علاقه‌مند هستند و نتایج رضایت بخشی هم در زمینۀ آموزش و فراگیری آن ایجاد شد. پیاده‌سازی برنامۀ درسی جدید بر مبنای تلفیق هنر باعث افزایش مشارکت و بهرهمندی از تأثیرات متفاوت و مؤثر تلفیق هنر شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Concept of Action Research in Integration of Arts in Elementary Schools to Implement the New Art Education Programs

نویسندگان [English]

  • Somayeh Gholami 1
  • Neda Mazhabjafari 2
1 Faculty of Art, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Ira
2 Faculty of art & architecture, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the implementation of the new curriculum, art education has been marginalized. For this purpose, scientific activities must be planned which the person tries to change the unfavorable situation to a relatively favorable situation (action research). The aim of this study is the investigation of the challenges elementary classroom teachers face when implementing the new arts education curriculum and explanation of the concept of action research in integration of arts in elementary schools to implement the new art education programs. The method of study was integrated and based on action research. By using various arts (integration of art) and improving the conditions for its implementation (action research) it became clear that students are interested in changing the artistic program for its pivotality. Satisfactory results were also generated in the field of education and learning.Implementing of new curriculum program based on the integration of art will increase the participation. This program caused that students benefit from the different and effective effects of the integration of art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • action research
  • integration of arts
  • elementary schools