زمینه‌ها و راهبردهای اجرای برنامه درسی سواد مالی برای دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین زمینه‌ها و راهبردهای اجرای برنامه درسی سواد مالی برای دوره ابتدایی است. با استفاده از روش کیفی داده‌بنیاد، با 12 نفر از صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی درسی و آموزش ابتدایی، اقتصاد و امور مالی مصاحبه شد. یافته‌ها نشان داد که نیازها، سیاست‌ها و اهداف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی زمینه‌‌ساز تدوین و اجرای برنامه درسی سواد مالی دوره ابتدایی‌اند. مهمترین راهبردهای اجرای برنامه درسی سواد مالی در برگیرنده اقدامات آموزشی و ساختاری مانند غنی‌سازی برنامه درسی، فراهم ساختن امکانات دسترسی به منابع آموزشی، مشارکت معلمان در تولید برنامه درسی، ایجاد بستر همکاری‌ها بین سازمان‌های مالی با آموزش و پرورش، تبادل افکار و ایده‌های آموزشی بین کلاس‌ها و مدارس، همکاری سازمان‌ها در امر گسترش نوآوری‌های آموزشی در حیطه سوادمالی، تعامل مستمر با مراکز آموزشی و پرورشی حوزه مالی و توسعه تجهیزات آموزش مالی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Background and Strategies for Implementing Financial literacy Curriculum for Elementary School

نویسندگان [English]

  • Mina Khodapanah 1
  • Mahdi Davaei 1
  • nematollah mousapour 2
  • GholamAli Ahmadi 3
1 Department of Education and Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of educational Sciences, , Hormozgan University, , Hormozgan , Iran
3 Department of educational Sciences, University of teacher training of shahid Rajayi, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of explaining the background and strategies for implementing a financial literacy curriculum for the elementary school. Using the Foundation's Grounded Theory method, 12 experts in the field of curriculum planning and primary education, economics and finance were interviewed. Findings showed that social, economic, educational and cultural needs, policies and goals are the basis for developing and implementing a financial literacy curriculum in elementary school. The most important strategies for implementing financial literacy curriculum include educational and structural measures such as curriculum enrichment, providing access to educational resources, teacher participation in curriculum production, creating a platform for cooperation between financial organizations and the education organization, exchange of educational ideas between classes and schools, cooperation of organizations in the development of educational innovations in the field of literacy, continuous interaction with educational centers in the field of finance and development of financial education equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : curriculum
  • financial literacy
  • background and strategies
احمدی، غلامعلی.، امام جمعه، سیدمحمدرضا و علیزاده کنتلوئی، لیلا. (1394). بررسی میزان توجه به مولفه های سواد مالی و اقتصادی در محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 20 (47): 179-192.
استراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1398). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای. (ترجمه ابراهیم افشار). نشر نی.
پیغامی، عادل و تورانی، حیدر. (1390). نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائه یک برنامه عمل برای یک برنامه درسی مغفول. فصلنامه نوآوری های آموزشی. 37: 31-52.
پیغامی، عادل.، مرادی باصیری، امین و طغیانی، مهدی. (1395). سواد مالی، الگویی برای مالی شخصی و خانوادگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (1390).  مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه آذرماه 1390. تهران: وزارت آموزش و پرورش با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی.
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (1391). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران مصوبه اسفند 1391. تهران: شورای عالی آموزش و پرورش با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
دیانتی دیلمی، زهرا.، و حنیفه زاده، محمد. (1394). بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 8 (26): 115-139.
روشندل، آرمان.، امیری، هادی و طغیانی، مهدی. (1397). سواد مالی و ضرورت سنجش آن در نظام نوین آموزشی: مطالعه موردی شهرضا. رویکردهای نوین آموزشی. 13: 67-86.
فیروزیان، اطهر و گویا، زهرا. (1397). راه سواد مالی از سواد ریاضی می گذرد. رشد آموزش ریاضی. 2: 28-33.
قندهاری، آزاده.، مهرمحمدی، محمود.، طلایی، ابراهیم و فرجی دیزجی، سجاد. (1398). بررسی تطبیقی تلفیق تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی در کشورهای اسکاتلند، چین و استرالیا و ارائه دلالتهایی برای تربیت اقتصادی در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت. ۳۵ (۳) :۵۹-۷۸.
گویا، زهرا.، فیروزیان، اطهر و غلام‌آزاد، سهیلا. (1398). ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه ای. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 54: 1-36.
لویمی، حسن. (1396). بررسی وضعیت سواد مالی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز و ارایه راهکارهایی برای ارتقای آن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام.
ممشلی، محمد. (1392). نیازسنجی برنامه درسی سواد مالی در آموزش وپرورش دوره ابتدایی به قصد طراحی برنامه درسی از دیدگاه اساتید برنامه درسی وکارشناسان مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
مهرابی، امید. (1393). تاملی بر ابعاد و عناصر سواد مالی. رشد معلم. 33 (4): 6-8.
مهرابی، امیرحمزه.، خنیفر، حسین.، امیری، علی نقی.، زارعی متین، حسن و جندقی، غلامرضا. (1390). معرفی روش‌شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه). مدیریت فرهنگ سازمانی.23:5-30.
موسی پور، نعمت اله. (1395). مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه، مشهد: به نشر.
Allgood, S., & Walstad, W. (2011). The effects of perceived and actual financial knowledge on credit card behavior. Networks Financial Institute Working Paper, (15).
Amagir, A., Groot, W., Maassen van den Brink, H., & Wilschut, A. (2018). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and Economics Education, 17(1), 56-80.
Batty, M., Collins, J. M., & Odders‐White, E. (2015). Experimental evidence on the effects of financial education on elementary school students' knowledge, behavior, and attitudes. Journal of Consumer Affairs, 49(1), 69-96.
Batty, M., Collins, J. M., O’Rourke, C., & Odders-White, E. (2020). Experiential financial education: A field study of my classroom economy in elementary schools. Economics of Education Review, 102014.
Blue, L. E. (2016). Financial literacy education with aboriginal people: the importance of contextual and cultural understanding. Journal of Financial Planning and Research, 2, 91–105.
Blue, L., & Brimble, M. (2014). Reframing the expectations of financial literacy education: Bringing back the reality. JASSA, (1), 37.
Cerya, E., Tasman, A., & Rahmi, E. (2020, March). Fillecya (Financial Literacy) Board: Analysis of Media Development Needs from the Teacher’s Perspective in Understanding Financial Literacy Early. In 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019) (pp. 509-515). Atlantis Press.
Child and Youth Finance International (CYFI) (2016). Training Course on:Fostering National Financial Education Strategies. Podgorica: CYFI and GIZ.
Chlouba, T., Šimková, M., & Němcová, Z. (2011). Application for education of financial literacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 370-373.
Coda Moscarola, F., & Kalwij, A. (2018). How informal education affects the financial literacy of primary school children developed in a formal educational program (No. 185). Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Turin (Italy).
Fabris, N., & Luburić, R. (2016). Financial education of children and youth. Journal of Central Banking Theory and Practice, 5(2), 65-79.
Friedline, T. (2015). A developmental perspective on children's economic agency. Journal of Consumer Affairs, 49(1), 39-68.
Gold, L. A. (2018). Financial Literacy in the Elementary Classroom: Integrate not Recreate. Ohio Journal of School Mathematics, 79(1).
Hagedorn, E. A., Schug, M. C., & Suiter, M. (2012). Starting early: A collaborative approach to financial literacy in the Chicago public schools?. Journal of Economics and Finance Education, 11(2), 1-9.
Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes.
Henning, M. B., & Lucey, T. A. (2017). Elementary preservice teachers’ and teacher educators’ perceptions of financial literacy education. The Social Studies, 108(4), 163-173.
Jayaraman, J. D., Jambunathan, S., & Adesanya, R. (2019). Financial literacy and classroom practices among early childhood and elementary teachers in India and the US. Education 3-13, 47(6), 746-759.
Kalwij, A., Alessie, R., Dinkova, M., Schonewille, G., Van der Schors, A., & Van der Werf, M. (2019). The effects of financial education on financial literacy and savings behavior: Evidence from a controlled field experiment in Dutch primary schools. Journal of Consumer Affairs, 53(3), 699-730.
Literacy, F., & Education Commission. (2006). Taking Ownership of the Future: The National Strategy for Financial Literacy, 2006. Financial Literacy and Education Commission.
Literacy, F., & Education Commission. (2013). Taking ownership of the future: The National Strategy for Financial Literacy. US Department of Treasury.
Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. Swiss Journal of Economics and Statistics, 155(1), 1.
Madern, T. (2014). Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland [Overall view of the magnitude and prevention of debt in Netherlands]. Utrecht: Nibud. (Accessed 21 July 2020).
Mishra, D., & Kumar, M. (2019). Financial Literacy and Education for Improving Financial Skills. Available at SSRN 3488670.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2014) PISA 2012 results: Students and money: Financial literacy skills for the 21st century (Vol. VI). In: PISA. Paris: OECD Publishing. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264208094-en (accessed 21 July 2020).
OECD. (2013). Financial Literacy Framework in PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en. (accessed 21 July 2020).
Schmeiser, M. D. (2015). Starting early for financial success: Capability into action.  49 (1): 299- 302.
Sherraden, M. S., Johnson, L., Guo, B., & Elliott, W. (2011). Financial capability in children: Effects of participation in a school-based financial education and savings program. Journal of Family and Economic Issues, 32(3), 385-399.
Van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy and stock market participation. Journal of Financial Economics, 101(2), 449-472.
Wickens, C. M., & Sandlin, J. A. (2007). Literacy for what? Literacy for whom? The politics of literacy education and neocolonialism in UNESCO-and World Bank–sponsored literacy programs. Adult Education Quarterly, 57(4), 275-292.