شناسایی و بررسی مولفه های دانش شخصی پداگوژی محتوای آموزشگران رشته آموزش ابتدائی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

3 گروه مطالعات برنامه‌ درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

4 دانشگاه هرمزگان

چکیده

ایده دانش پداگوژی محتوا، در سه بعد «دانش جمعی پداگوژی محتوا»، «دانش شخصی پداگوژی محتوا» و «دانش در عمل پداگوژی محتوا»، دریچه‌ای به قلمرو دانش حرفه‌ای آموزش گران است. هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی مؤلفه‌های دانش شخصی پداگوژی محتوا است که نقش مهمی در فهم و جهت‌گیری آموزشی آموزش گران در موقعیت‌های واقعی کلاس درس فراهم می‌کند. در این پژوهش برای شناسایی و بررسی مؤلفه‌های دانش شخصی پداگوژی محتوا، از رویکرد کیفی استفاده و به شیوه هدفمند یازده نفر از آموزش گران انتخاب شدند. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از طریق مصاحبه و مشاهده کلاس، به‌طور هم‌زمان، صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد عناصر و مؤلفه‌های سازنده دانش شخصی پداگوژی محتوای آموزش گران شامل پنج مؤلفه اصلی: «هدف از پداگوژی محتوا»، «قلمرو محتوا»، «محتوا و پداگوژی»، «محتوا و برنامه درسی» و «محتوا و ارزشیابی» است. بر اساس تفسیر آموزش گران از مؤلفه‌های شناسایی شده، آموزش گران در دو گروه دیسیپلین ­محور 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unpredictable Ccurriculum; As a Consequence of the Corona and Post-Corona Eras

نویسندگان [English]

 • Nasrin Mahdavi 1
 • Zahra Niknam 2
 • Mohammad Attaran 3
 • nematollah mousapour 4
1 Kharazmi UN
2 Kharazmi UN
3 Kharazmi UN
4 Hormozgan UN
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and examine the components of personal knowledge of content pedagogy, which provides an important role in understanding and educational orientation of educators in real classroom situations. In this study, a qualitative approach was used and eleven teachers were selected in a purposeful manner. Data were collected and analyzed through interviews and class observations, simultaneously. Findings showed that the elements and components of personal knowledge of educators' content pedagogy include five main components: "purpose of content pedagogy", "content realm", "content and pedagogy", "content and curriculum" and "content and evaluation". Based on the interpreters' interpretation of the identified components, the educators were divided into two groups: discipline-oriented and context-oriented. Discipline-oriented educators believe that content pedagogy does not have complex dimensions and its purpose is how to reread the subject (textbooks).   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pedagogy Content Knowledge
 • Teacher Knowledge
 • Teaching
 • Shulman
 • بین،کن(2004).ویژگی اساتیدبرتر.ترجمه : امیرمحمد حاجی ‌یوسفی، مژگان جبلی(1397)تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • خاکباز، عظیمه (۱۳۹۴). چگونگی توسعه دانش محتوایی تربیتی برای تدریس ریاضی دانشگاهی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال ۶، شماره ۲۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۴
 • دانایی فرد ،حسن ،حسین کاظمی (1390).پژوهشهای تفسیری درسازمان. چاپ اول. انتشارات امام صادق (ع)
 • عباباف، زهره (1389). مطالعه مولفه های کنش های پداگوژیک برای اساس تجربه زیسته کنشگران فعال دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا و دلالت های آن در توسعه حرفه ای آموزشگران. گزارش طرح پژوهشی دانشگاه فرهنگیان

Alonzo, A. C, Berry, A, & Nilsson, P. (2019). Unpacking the complexity of science teachers’ PCK in action: Enacted and personal PCK.In Repositioning pedagogical content knowledge in teachers’ knowledge for teaching science (pp. 271-286). Springer, Singapore.

Andrews, S. (2001). The language awareness of the L2 teacher: Its impact upon pedagogical practice. Language awareness, 10(2-3), 75-90.

Azam, S. (2020). Locating Personal Pedagogical Content Knowledge of Science Teachers within Stories of Teaching Force and Motion. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(12), em1907.

Bullough Jr, R. V. (2001). Pedagogical content knowledge circa 1907 and 1987: A study in the history of an idea. Teaching and teacher education, 17(6), 655-666

Deng, Z. (2017). Pedagogical content knowledge reconceived: Bringing curriculum thinking into the conversation on teachers' content knowledge. Teaching and Teacher Education

Doyle, A. Seery, N. Gumaelius, L. Hartell, E. & Canty, D. (2018). Reconceptualising PCK Research in D&T Education: Proposing a Methodological Framework. In Pupils Attitudes Towards Technology (PATT36) (pp. 363-370).

Großschedl, J., Welter, V., & Harms, U. (2019). A new instrument for measuring preservice biology teachers' pedagogical content knowledge: The PCKIBI. Journal of Research in Science Teaching, 56(4), 402-439.

Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York, NY: Teachers College Press.

Hume, A., Cooper, R., & Borowski, A. (Eds.). (2019). Repositioning pedagogical content knowledge in teachers' knowledge for teaching science. Singapore: Springer.

Karaman, A. (2012). The place of pedagogical content knowledge in teacher education. Atlas Journal of Science Education, 2(1), 56-60.            

Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Examining pedagogical content knowledge (pp. 95-132). Springer, Dordrecht.

Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: From a mathematical case to a modified conception. Journal of Teacher Education, 41(3), 3-11

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard educational review, 57(1), 1-23.

Tamir, P. (1988). Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and Teacher Education, 4(2), 99-110.