پدیدارشناسی ارزشیابی بازده‌های ‌یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد تهران مرکزی

3 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

5 گروه تربیت ومشاوره، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاداسلامی، تهران،ایران

چکیده

ژوهش حاضربه بررسی «پدیدارشناسی ارزشیابی بازده‌های ‌یادگیری»پرداخته است. ازنظرهدف، کاربردی وشیوۀ اجرای آن کیفی ازنوع پدیدارشناسی است،میدان ‌پژوهش شامل کلیۀ اساتید رشتۀ علوم‌تربیتی ‌دانشگاه‌های‌استان‌تهران است. که باروش نمونه‌گیری‌ گلوله‌برفی ومقایسه مداوم داده‌ها تارسیدن به ‌اشباع ‌نظری،با10نفر ازآنها مصاحبه ‌نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. قلمرو موضوعی آن درحیطه مباحث علوم‌تربیتی ‌است.روش‌ جمع‌آوری‌اطلاعات‌،مطالعات‌‌میدانی،کتابخانه‌ای وابزار مصاحبه ‌نیمه‌ساختاریافته است. جهت حصول اطمینان ازقابلیت اعتمادپذیری داده‌های‌ پژوهش ازروشهای مثلث‌سازی منابع ‌داده‌ها،مطالعه‌مکرر،تطبیق مستمرداده‌ها،خلاصه‌سازی،دسته‌بندی اطلاعات ‌وبازبینی توسط اساتیدی که باآنها مصاحبه شد،همچنین ازنظر اساتید راهنماومشاور بهره‎‎ گرفته‌شد. به‌منظور بررسی اعتبارداده‌های بدست آمده به روش نمونه‌گیری هدفمند،ازنظر 36 استاد دیگر دانشگاه‌های‌استان‌تهران که دراین موضوع صاحب‌نظرند تارسیدن به ‌اشباع‌نظری استفاده‌شد. داده‌های این پژوهش با استفاده از الگوی هفت‌مرحله‌ای ون‌منن تجزیه‌وتحلیل شد ودر نهایت 5سازه(ماهیت ‌ارزشیابی،ارزشیابی ‌کننده(استاد)،ماهیت ‌بازده‌های‌یادگیری،ارزشیابی‌شونده(دانشجو) وماهیت ‌برنامه‌درسی)،17بُعد،87مقوله‌ و320شاخص ازپدیدارشناسی ارزشیابی‌بازده‌های‌یادگیری ‌دانشجویان درقالب ‌الگویی استخراج گردید.یافته‌ها نشان ‌می‌دهد که ارزشیابی‌بازده‌های‌یادگیری دراحاطه 5سازه نامبرده‌شده‌است وسازه‌ها،ابعاد،مقوله‌ها وشاخصهای بدست ‌آمده به هم ارتباط دارند ودر ارزشیابی‌بازد‌ه‌های‌یادگیری همۀ آنها سهیم‌اند وارزش یکسانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of evaluating learning outcomes

نویسندگان [English]

 • maryam pakzad 1
 • ali akbar khosravi babadi 2
 • Kambiz Pooshne 3
 • Alireza Assareh 4
 • Hamidreza Rezazadh 5
1 Department of Education and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Education and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Correspondant Author)
3 Department of Education and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 epartment of Education and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
5 Department of Education and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the "phenomenology of evaluating learning outcomes".In terms of purpose, application and method of conducting qualitative research is of phenomenological type.The research population includes all the professors in the field of education from the universities in Tehran.Using snowball sampling and continuous comparison of data until theoretical saturation,10 of them were interviewed with semi-structured interview.Its subject area was in the field of educational sciences.The method of data gathering includes field studies,library studies, and semi-structured interviews.In order to ensure the reliability of the research data,the methods of triangulation of data sources,repeated studies, continuous adaptation of data, summarization, classification of information and review of the interviews by the interviewee professors and also by the main supervisors and advisors were used.In order to evaluate the validity of the data obtained by purposive sampling method from the opinions of 36 professors of other universities in Tehran who have expertise in this subject were used to achieve theoretical saturation.The data of this study were analyzed using the seven-step model of Wan Manen and Finally,5 structures(nature of evaluation,evaluator (teacher),nature of learning outcomes,evaluated(student)and nature of curriculum), 17 dimensions,87 categories and 320 indicators of phenomenology of evaluating learning outcomes in the format of a model were identified.The Findings show that the evaluation of learning outcomes is surrounded by 5 mentioned structures; and the obtained structures, dimensions and indicators are related to each other and all of them contribute to the measurement of learning outcomes and have the same value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • learning
 • Evaluation of Learning Outcomes
 • evaluation in higher education
 • آقازاده، محرم. (1394). تکنولوژی‌آموزشی بر پایه رویکرد ساخت‌گرایی. تهران: نشرآییژ.
 • آقازاده، محرم. (1395). راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین ابزارهای کمی و کیفی. مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت.
 •  
 • بازرگان‌هرندی، عباس. (1396). ارزشیابی‌آموزشی: مفاهیم، الگوهاوفرایندعملیاتی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه‌وتدوین کتب علوم ‌انسانی دانشگاهها (سمت).
 • براری، نوری؛خراسانی، اباصلت؛رضایی‌زاده، مرتضی؛اعلامی، فرنوش؛(1398). ارزشیابی‌ازاهداف‌سطوح‌عالی‌یادگیری‌درمحیط‌های یادگیری الکترونیکی. «نشریه علمی آموزش وارزشیابی»سال دوازدهم ـ شماره 45 ـ بهار 1398 ص.132-111.
 • جان گالن. سیلور، ویلیام ام.الکساندر، آرتورجی. لوئیس (1392). برنامه‌ریزی درسی، ترجمه: غلامرضا خوئی‌نژاد، ناشرآستان قدس رضوی مشهد
 • جفایی‌دلویی، رضا؛کریمی‌مونقی، حسین؛علیزاده، سمیه. (1394). آزمونی برای آموزش و ارزشیابی دانشجویان. پژوهش‌در آموزش پزشکی. نامه به سردبیر: پاپ کوییز.
 • خورشیدی، عباس (1394). ارزشیابی آموزشی، ناشر یسطرون
 • رضایی، ناهید؛حسینی، فخرالسادات؛دهقان، فرزانه؛سلطانی، لیلا؛عزیزی، اعظم (1395) بررسی اثربخشی طراحی آموزشی بر اساس حیطه شناختی بلوم با بازده‌های یادگیری گانیه، مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران
 • سرمدی، محمدرضا؛ویسی تبار، سلام. (1391). طراحی‌یادگیری مبتنی بر وب با تأکید برمعرفت‌شناسی سازنده‌گرایی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد سال بیست و یکم- دوره جدید شماره 4.
 • سلیمی، جمال؛امینی، بهنام. (1397). مطالعه تجارب دانشجویان ارشد از روش‌های ارزشیابی اساتید؛ارائه مدلی‌مفهومی. نخستین همایش بین‌المللی و دوازدهمین همایش ملی. ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی.
 • شانک، دیل اچ.(1393). نظریه‌های‌یادگیری، چشم‌اندازی تعلیم وتربیتی. ترجمه: کریمی، یوسف. نشر ویرایش، چاپ دوم زمستان.
 • شعبانی‌ورکی، بختیار. (1394). رویکردهای‌یاددهی-یادگیری‌مفاهیم، بنیادهاونظریه‌ها. مشهد: نشرآستان‌قدس‌رضوی.
 • شفیع‌پورمطلق, فرهاد؛نظری، حسین. (1392). ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای‌یادگیری الکترونیکی مؤثر برپیشرفت ‌تحصیلی دانشجویان، فصلنامه فناوری آموزش 8.
 • شکورزاده، رضا؛ملکی، حسن؛قصابی‌چورسی، مهدی. (1393). کیفیت‌سنجی برنامه‌های‌درسی تحصیلات‌تکمیلی گروه مدیریت وبرنامه‌ریزی‌آموزشی. فصلنامه علوم‌انسانی.
 • صالحی، وحید؛فیض‌آبادی، نرگس؛مؤمنی راد، اکبر. (1395). مدل رابطه‌ای یادگیری مشارکتی برخط و راهبردهای آموزشی مبتنی برآن. همایش ملی آموزش.
 • صوفی‌زاده، پروانه؛ادیب، یوسف؛رضاپور، یوسف. (1394). پدیدارشناسی تجربیات اساتید دانشگاه‌تبریز درخصوص عوامل ‌مؤثر بربهبود فرایند یادگیری دانشجویان. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی تبریز.
 • عالی، آمنه؛ مبارک قمصری، ریحانه. (1395). فراتحلیل اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر ارتقای بازده‌های‌یادگیری. فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 13.
 • عباس‌زاده، عباس. (1392). بررسی شیوه‌های متداول ارزشیابی وارتباط آن با رویکردهای‌یادگیری دردانشجویان پرستاری ‌دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان. گامهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره 10.
 • عشرت‌آبادی، حسن؛قرونه، داود. (1393). بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری‌الکترونیکی درآموزش‌عالی‌وارائه چارچوبی ارزیابی آن. اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی تهران.
 • عطارپور، محمدرضا؛کزازی، ابوالفضل؛الیاسی، مهدی؛بامدادصوفی، جهانیار. (1397). مدل‌ارتقاءیادگیری‌فناورانه‌برای‌توسعه‌نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه موردی صنعت فولاد کشور. فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت دوره دوازدهم پائیز.
 • فراهانی، محمدی. (1393). بررسی برخی عوامل مؤثر بردستاوردهای یادگیری دورۀ کارشناسی آموزش مهندسی برق، رسالۀ دکتری سنجش آموزش. دانشکدۀ روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران.
 • قدیم‌خانی، رسول (1393). اصول وروشهای یاددهی‌ویادگیری، دوره یکساله مهارت‌آموزی کارآموزان استخدام پیمانی‌ آموزش وپرورش، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
 • قناعتیان جهرمی, فاطمه. (1398). تأثیر بیان آموزشی حمایت کننده استقلال بر یادگیری یک مهارت ورزشی: نقش واسطه‌ای حق انتخاب ادراک شده، پنجمین همایش ملی تازه‌های روانشناسی مثبت‌نگر، بندرعباس، دانشگاه فرهنگیان. ص 69-78.
 • کلباسی، افسانه‌؛نصر، احمدرضا؛خروشی، پوران؛‌اطهری‌اصفهانی، زینب‌السادات. (1394)."بررسی مؤلفه‌های‌ارزشیابی واحد درسی واجرای موردی آن توسط دانشجو معلمان مرکز شهیدرجایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان".
 • ماکولاتی، زهره؛نقدی، مجید؛ نقی زاده، محمدمهدی؛ بهار، محبوبه. (1392). ارزیابی نقش عوامل مؤثر درطراحی الگوی منظم آموزشی بر یادگیری ازدیدگاه دانشجویان علوم‌پایه دانشگاه علوم‌پزشکی‌فسا. مجله ایرانی آموزش درعلوم‌پزشکی: خرداد 1392، دوره 13، شماره 3. (پیاپی 53) ازصفحه 190 تا صفحه 200.
 • مالکی، مائده؛فردانش، هاشم؛ابراهیم طلایی؛حاتمی، جواد. (1397). طراحی واجرای الگوی یادگیری مبتنی برنمونه‌سازی وتأثیرآن بر یادگیری مفاهیم و کنش‌های نمونه سازی. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 6.
 • معروفی، یحیی. (1386). تبیین عوامل مؤثربرکیفیت آموزش دردانشگاه‌ها وطراحی‌الگوی مناسب برای‌ارزشیابی آن. پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد در رشتۀ علوم‌تربیتی-برنامه‌ریزی‌درسی.
 • مقدم، آرش؛عباس پور، عباس (1390). طراحی مدل مفهومی یکپارچۀسازمان یادگیرنده. فصلنامۀ علمی-پژوهشی رهیافتی‌نو در مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. سال دوم- شماره ی 4، پیاپی 8. ص 54-21.
 • ملکی، حسن. (1396). برنامه‌ریزی درسی. (راهنمای عمل). تهران: انتشارات پیام اندیشه.
 • ملکی، حسن. (1392) مبانی برنامه‌ریزی آموزشی متوسطه. تهران : انتشارات سمت.
 • ملکی، حسن؛محمدی‌مهر، مژگان (1388) فرآیند ارزشیابی برنامه‌درسی، مجله: دانشکده ارتش‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، سال چهارم، شماره 2، پاییز وزمستان، شماره مسلسل 7
 • مهرمحمدی، محمود. (1394). برنامه درسی. (نظرگاهها، رویکرده وچشم اندازها). تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
 • میرزایی، علیرضا؛کاوری‌زاده، فروزان؛لهرابیان، وحید؛یگانه، زیبا. (۱۳۹4). روش‌های‌ارزشیابی‌پیشرفت‌تحصیلی دانشجویان؛دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام. دوماهنامه علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش درعلوم‌پزشکی.;۸(۲).: ۹۱-۹۷.
 • ناصری, دلبر؛نوریان‌فر، سیدکرم؛شجاعت‌پور، جواد. (1394). تأثیرارزشیابی تدریس اساتید برفرایند یادگیری دانشجویان، سومین همایش ملی مدرسه فردا، چالوس، دانشکده فنی وحرفه‌ای سما واحد چالوس.
 • ناصری، فاطمه. (1396). بررسی تجربه زیسته اساتیدگروه علوم‌انسانی ازشیوه‌های‌ارزشیابی‌دانشجویان وپیامدهای‌ روانشناختی آن. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
 • ناظم نژاد، ندا. (1390). بررسی رابطۀبین مدل برنامه‌ریزی درسی مرجع اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز با راهبردهای تدریس، روش‌های تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان در فرایند یاددهی– یادگیری. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دررشتۀ علوم‌تربیتی- مدیریت آموزشی.
 • نعمتی، ش‌وک. (1396). نقش تکنولوژی کمکی در ارتقای کیفیت‌یادگیری افراد دارای نیازهای‌آموزشی ویژه: پژوهشی نظام‌مند درحوزه ناتوانیهای تحولی. مجله مطالعات ناتوانی.
 • نوری امام‌زاده ئی، طاهره؛نیلفروشان، پریسا. (1395). اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان: نقش سبک‌های مقابله با تنیدگی وابعاد دوگانه‌ کمال‌گرایی، رویکردهای نوین آموزشی دانشکدة علوم‌تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان. سال یازدهم، شمارة 1، شمارة پیاپی 32، بهار و تابستان 1395.
 • یوسفی ‌افراشته، مهدی. (1393). ساخت‌ واعتباریابی ‌آزمون ‌‎سنجش ‌دستاوردهای‌یادگیری دورۀ‌ کارشناسی ‌علوم آزمایشگاهی. رسالۀ دکتری سنجش آموزش، دانشکدۀ روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران.
 • Alkin, C.. (2018). Evaluation essentials from A to Z. New York. The Guilford Press.
 • Alkin,M. C. & Christie. A. C. (2012). An Evaluation Theory Tree, In. M. C. Alkin. (Ed.). Evaluation Roots: Tracing theorists ‘Views and influences,. (pp. 12-65)
 • (2012). "Evaluation Methods for Student Learning in Higher Education. Journal of Instructional Pedagogies Volume 21.
 • Aziz, S., Mahmood, M., & Rehman, Z. (2018).Implementation of CIPP Model for quality evaluation at school level: A case study.Journal of Education and Educational Development, 5. (1),189-206.
 • Bacanli, H.,& Sahinkaya, O. (2018).The adaptation study of academic motivation scale into Turkish. Procedia-Social and Behavioral Sciences,12, 562-567.
 • Berrett,D. (2016).The next great hope for measuring learning.Chronicle of Higher Educatio. Retrieved from http: //chronicle. Com/article/The-Next-Great - Hope- for/238075.
 • Biggs, J. B. (2011).Enhancing learning: A matter of style or approach? In R. J. Sternberg & L. F. Zhang (Eds.),Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles. (73–102).Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Candra, R., Rahayu, E. S.,& Putra, N. M. D. (2020).Development of Science Module SETS Approach to Strengthen Cognitive Learning Outcomes of Elementary School Students. Journal of Primary Education, 9. (3), 20-29.
 • Carenys,J.,Moya,S.,&Perramon,J. (2017).Is it worth it to consider videogames in accounting education? A comparison of a simulation and a videogame in attributes, motivation and learning outcomes. Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, 20. (2), 118-130.
 • Chan, C. K.Y., & Prosser, M. T. (2015).Evidence of Student Learning Outcomes–Why and How?. In International Conference: Assessment For Learning In Higher Education: Pre-conference Workshop, 2015.
 • Cheng, R. & Lam,S. (2018).The interaction between social goals and self-construal on achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 38. (2),136-14.
 • Clavijo,A. (2012).Redifining the role of language in the curriculum: Inquiry-based curriculum an alternative. Colombian Applied Linguistics Journal,3,1.
 • Coates, H. (2016).Assessing student learning outcomes internationally: Insights and frontiers. Assessment & Evaluation in Higher Education,41. (5), 662-676.
 • Edwards,M.,Kerevel,Y.,& Hultquist, P. (2020).Do simulations improve higher-order learning outcomes? Evaluating student learning through a simulated regional trade agreement negotiation.
 • Fadilah et al. (2017)."The Impact of Using Textured Learning and Learning. (CTL). Model Based on Textbook Study Using Mind Mapping Media to Evaluate Student Learning Outcomes on Chemistry. The Journal of Finance, 64. (5): 1985-2021.
 • Gillet,N.Vallerand,R.J.,&Lafrenière,M.A.K. (2019).Intrinsic and extrinsic school motivation as a function of age:The mediating role of autonomy support.Social Psychology of Education,15. (1),77-95.
 • Goh, C. F.,Tan, O. K., Rasli, A.,& Choi, S. L. (2019).Engagement in peer review, learner-content interaction and learning outcomes. The International Journal of Information and Learning Technology.
 • Hadullo, K.,Oboko, R.,& Omwenga, E. (2017).A model for evaluating e-learning systems quality in higher education in developing countries. International Journal of Education and Development using ICT, 13. (2).
 • Havnes,A.,& Prøitz, T. S. (2016).Why use learning outcomes in higher education? Exploring the grounds for academic resistance and reclaiming the value of unexpected learning. Educational Assessment, Evaluation and Accountability,28. (3), 205-223.
 • Khan,F.M.A.,& Masood, M. (2018).The effectiveness of an interactive multimedia courseware with cooperative mastery approach in enhancing higher order thinking skills in learning cellular respiration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 977-984.
 • Kapler, I.V., Weston, T., & Wiseheart,M. (2019).Spacing in a simulated undergraduate classroom: Long-term benefits for factual and higher-level learning. Learning and Instruction, 36, 38-45.
 • Kennedy, D., Hyland, A., & Ryan, N. (2018).Writing and Learning Outcomes: A Practical Guide. Implementing Bologna in your Institution. No. 1-30.
 • Khan,F.M.A.,& Masood, M. (2018).The effectiveness of an interactive multimedia courseware with cooperative mastery approach in enhancing higher order thinking skills in learning cellular respiration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 977-984.
 • Klein,C.,& Hess, R. M. (2018).Using learning analytics to improve student learning outcomes assessment: Benefits, constraints, & possibilities. In Learning analytics in higher education. (pp. 140-159). Routledge.
 • Klimova, B.F. (2014).Evaluation methods as an effective tool for the development of students’ learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 112-115.
 • Kuh,G.D.,Ikenberry,N.A.,Cain,T. R., Ewell,P.T.,Hutchings,P.,&Kinzie,J. (2015).Beyond compliance:Making assessment matter.Change:The Magazine of Iligher Learning,47. (5),8-17.
 • Lau, K.W., Lee, P.Y.,& Chung, Y.Y. (2019).A collective organizational learning model for organizational development. Leadership & Organization Development Journal,40. (1),107-123.
 • Liu, M. H. (2016).Blending a class video blog to optimize student learning outcomes in higher education. The Internet and Higher Education, 30, 44-53.
 • Malterud,K. (2016).Qualitative research: standards,challenges,and guidelines.The Lancet,358,483-488.
 • McDowell, L.Sambell, K.,& Montgomery,C. (2012).Assessment for learning in higher education. Routledge.
 • Melgozzo et al. (2017)."The Value of Evaluating the Learning Outcomes of Higher Education Students".
 • Mentkowski,M.,Abromeit,J.,Mernitz,H.,Talley,K.,Knuteson,C.,Rickards,W.H.,...&Mente,S. (2016).Assessing Student Learning Outcomes Across a Curriculum. In Assessing Competence in Professional Performance across Disciplines and Professions. (pp. 141-157).Springer, Cham.
 • Merchant et al. (2014)."The Effectiveness of Virtual Reality Education on Student Learning Outcomes in K-12 and Higher Education: A Meta-Analysis.
 • Moldovana,V. O., & Bocoş-Binţinţan, M. D. (2016).The Influence of Scouting Activities upon the Behaviour of the Young Pupil.
 • Paulini,A. (2015)."Improving Student Learning Performance and Learning Outcomes" The Journal of Effective Teaching, Vol. 15, No. 1, 2015, 20-33.
 • Paulini,A. (2015)."Improving Student Learning Performance and Learning Outcomes" The Journal of Effective Teaching, Vol. 15, No. 1, 2015, 20-33.
 • Pereira, D., Flores,M.A., & Niklasson, L. (2016).Assessment revisited: a review of research in Assessment and Evaluation in Higher Education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 41. (7), 1008-1032.
 • Ramsden, P. (1993).Learning to Teach in Higher Education, london: Routledge.
 • Rockman, I. F. (2019).Integrating information literacy into the learning outcomes of academic disciplines:A critical 21st-century issue.College & Research Libraries News, 64. (9), 612-615.
 • Rowlands, I, D. Nicholas, H R. Jamali and Paul Huntington. (2016).what do faculty and students really think about ebooks? Aslib proceeding:New Information Perspectives 59. (6): 489-511.