مطالعه‌ دیدگاه مدرسان در خصوص تقویت انگیزش یادگیری زبان از طریق برنامه درسی زبان انگلیسی عمومی؛ ارائه یک مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-گروه علوم تربیتی

چکیده

 
یکی از مسائل گذار دانشجویان از آموزش متوسطه به آموزش عالی، ضعف در مهارت­ های زبان انگلیسی همراه با کمبود انگیزه لازم برای بهبود یادگیری در آنان است. هدف پژوهش، واکاوی انگیزش یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی دانشگاه‌ها بود. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن داده بنیاد است. جامعۀ پژوهش شامل مدرسان زبان انگلیسی در دانشگاه­ های دولتی شهر سنندج بود که 14 شرکت­ کننده به‌صورت هدفمند، با استفاده از نمونه  ­گیری نظری انتخاب شدند و مبنای خاتمه نمونه‌گیری، اشباع نظری داده­ ها بود. ابزار پژوهش مصاحبه­ کیفی نیمه ­ساختاریافته بود. فرایند کدگذاری و مدل‌سازی داده ­های کیفی با نرم‌افزار تحلیل داده­ های کیفی (مکس ­کیودی ای 11) انجام‌شده است. برای تعیین اعتبار فرایند کدگذاری و تفسیر داده­ های کیفی از راهبرد بازاندیشی استفاده شد. بر اساس یافته­ ها، مقوله ­های پداگوژیک؛ مقوله ­های ساختاری و مقوله­ های انگیزشی در الگوی داده بنیاد با تبیین «آموزش مبتنی بر انگیزش» به­ عنوان مقولۀ کانونی، در کنار شرایط عِلّی (با مفاهیم شیوه ­های فعال تدریس، فرایند تدریس ـ یادگیری و تناسب محتوایی)؛ شرایط مداخله­ گر (با مفاهیم نگرش عاطفی و مؤلفه­ های ادراکی) و شرایط زمینه ­ای (با مفاهیم ویژگی­های فرهنگی و چالش­های آموزشی) تشریح شده ­اند. راهبردها، شامل تقویت مقوله­  های پداگوژیک و اصلاح مقوله­ های ساختاری و پیامدها شامل بهبود مقوله‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Viewpoints of English Language Instructors toward the Student Learning Motivation in the Academic Curriculum

نویسندگان [English]

  • mohammad asadi 1
  • jamal salimi 2
1 Koordestan Un
2 university of kurdistan - - university of kurdistan
چکیده [English]

One of the problems of students’ transition from secondary education to higher education, is the weakness of English language skills along with the shortage of incentive to improve their learning. The purpose of this study
was to re-explore the motivation to English learning in undergraduate students and the factors affecting it from the viewpoint of English language instructors in universities. This research was conducted using qualitative approach and
Grounded Theory strategy. The population of study included all the English language instructors in the public universities of Sanandaj. And 14 individuals were selected purposefully using theoretical sampling, and theoretical
saturation of data was the end of sampling basis. The instrument used was the semi-structured qualitative interview. The process of coding and modeling of qualitative data, has been done through qualitative data analysis software
(MAXQDA 11). Reflexivity strategy was used to determine the validity of the process of coding and interpreting qualitative data. According to the
findings, pedagogical themes; structural themes and motivational themes are described by explaining "Motivation-based Education" model as a focal theme, along with the causal conditions (with concepts of active teaching methods,
teaching-learning process, and Appropriateness of content), the interventionist conditions (with concepts of cultural features, and educational challenges) and the contextual conditions (with concepts of emotional attitudes, and perception components). The strategies include strengthening pedagogical themes and modifying structural themes, and the outcomes include improvement of the motivational themes in learning English language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education
  • English language teaching
  • motivation based instruction
  • undergraduate students
  • and instructors’ viewpoints