بررسی تاثیر متغیرهای زمینه ای بر باورهای معرفت شناسی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان. پردیس هاشمی نژاد مشهد

چکیده

باورهای معرفتی معلمان که دررفتار حرفه ای آنها نقش موثری دارد؛ تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای زمینه ای بر باورهای معرفت شناسی دانشجومعلمان است. این پژوهش بااستفاده ازرویکرد کمی و توسط روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجومعلمان رشته علوم تربیتی پردیس هاشمی نژاد مشهد(562 نفر)در سال تحصیلی 1396-1395است که براساس جدول مورگان 228 نفر به عنوان نمونه تعیین و توسط روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات فهرست باورهای معرفتی با پایایی مطلوب (82/0) بود. یافته ها نشان داد: باورهای معرفتی دانشجویان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. بین میانگین باورهای معرفتی دانشجویان برحسب سال تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود نداشته اما برحسب وضعیت تاهل تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین پیشرفت تحصیلی و باور معرفتی دانشجویان نیز رابطه ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Demographical Variables on Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs in Farhangian University

نویسنده [English]

  • Ensi Keramati
farhangian University. Mashhad Hashemi Nejaad campus
چکیده [English]

Teachers’ epistemological beliefs play a crucial role in their professional behaviors. Different factors affect these beliefs. The purpose of this study is to examine the effects of demographical variables on pre-service teachers’ epistemological beliefs. This study was carried out via qualitative approach and with the help of survey research method. The population included all the education pre-service teachers in Shahid Hashemi Nejad Campus in Mashhad (n=562) in the academic year 2016-2017. The sample was selected based on Morgan Table (n=228) and the method of random classification sampling. The data were gathered through Epistemic Beliefs Inventory (EBI). The results revealed that pre-service teachers’ epistemological beliefs are at the rather high level. There is no significant relatsionhisp between pre-service teachers’ academic year and their epistemological beliefs but there is a significant relatsionhisp between pre-service teachers’ marital status and their epistemological beliefs. Again there is no relationship between the academic achievement of pre-service teachers’ and their epistemological beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demographical variables
  • epistemological beliefs
  • Farhangian University
  • education