تبیین دانش عملی (مهارت ها و فعالیت ها) آموزشگر تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار-معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان

3 دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تبیین دانش عملی (مهارت­ ها و فعالیت ­ها) آموزشگرِ تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه است. روش پژوهش تلفیقی، سنتز پژوهی است، با بررسی نظرات اندیشمندان و بزرگان تعلیم و تربیت در حوزۀ تربیت‌معلم و مبتنی بر عمل فکورانه تفسیر و تحلیل صورت گرفت. آنچه نتایج پژوهش تعیین دانش عملی نشان می‌دهد که «همکاری­ های گروهی»، «دوره­ های آموزشی یادگیری و یاددهی» و «استعداد و توانایی­ های فردی معلمی» موجب شکل­ گیری اصل «استعداد و توانایی ­های فردی در کنار همکاری­ های گروهی» است. «تشکل­ های اجتماعی»، «تشکل­ های تخصصی»، «تشکل­های مدرسه ­ای» و «تشکل ­های فرا مدرسه­ ای» موجب شکل­ گیری اصل «تشکل­ های نامتجانس» است. «تجربیات مستقیم کلاس درس»، «توسعۀ کیفیت تجربیات آموزشی»، «تصمیم­ گیری و عمل در موقعیت»، «مسئله مبتنی بر موقعیت تربیتی» و «تعامل یادگیرنده و یاد دهنده» موجب شکل­ گیری اصل «تحلیل موقعیت تربیتی» است. «عمل عالمانه»، «ایجاد تغییر تربیتی» موجب شکل­ گیری اصل «بسط تفکر در عمل» است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Practical Knowledge (Skills and Activities) of Teacher Educators based on Reflective Practice Competency

نویسندگان [English]

  • maryam ghasemi 1
  • Gholamreza HajiHosseinNejhad 1
  • Nematollah Moosapour 2
  • Ali Hosseinikhah 3
1 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khwarazmi University
2 Associate Professor-Deputy Professor of Farhangian University
3 Kharazmi University - Faculty of Educational Sciences and Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the practical knowledge (skills and activities) of a teacher educator based on the excellence of exercise. The research method is synthesis research, interpreting and analyzing the opinions of the thinkers and teachers of the elite in the field of teacher education and based on the tacit action. The results of this study revealed that the determination of practical knowledge, "Group collaboration", "Learning and teaching courses" and "Teachers' individual talents and abilities" will form the basis of "individual talent and abilities along with teamwork". "Social formations", "specialized organizations", "school formations" and "supra-school associations" will form the principle of "heterogeneousorganizations". "Classroom Experiences", "Developing the Quality of Educational Experiences", "Decision Making and Practice in Situation," "Educational Position Based Problem" and "Learner-Learner Interaction" will form the basis of the "Educational Position Analysis"."Practicing action," "Creating educational change," will form the principle of "expanding thinking in action."

کلیدواژه‌ها [English]

  • practical knowledge curriculum
  • teacher educator
  • competence's reflective Practice