طراحی مدل شایستگی‌های پژوهشی دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

3 دانشیاردانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد،

4 دانشیاردانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق، طراحی مدل شایستگی‌های پژوهشیِ مورد نیاز و متناسب با دورۀ دوم ابتدایی است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل اسناد بالادستی نظام آموزشی، نظرات متخصصان و نتایج برخی پژوهش‌های داخلی و خارجی است که با روش نمونه‌گیری هدفمند، سند برنامۀ درسی ملّی و پژوهش‌هایی که تمرکز بیشتری بر معرفی شایستگی‌های پژوهشی داشتند، انتخاب شدند. برای طراحی مدل شایستگی، از رویکرد طراحی (ایجاد یک مدل از پایه) در پنج مرحله استفاده شد. ابتدا، 48 شایستگی پژوهشی ازنظر 30 صاحب‌نظر برجسته شناسایی و فراوانی هر کدام محاسبه شد. در مرحلۀ دوم، فهرست اولیه شایستگی‌های پژوهشی تنظیم شد. در مرحلۀ سوم، دو مرحله مصاحبۀ نیمه سازمان یافته با 6 متخصص علوم‌تربیتی و روان‌شناسی انجام و شایستگی‌ها به دو دستۀ عام و خاص تقسیم شدند و در مصاحبۀ دوم، متخصصین با توجه به ویژگی‌های رشدی دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی، شایستگی‌های پژوهشی متناسب با این دوره را تعیین نمودند. در مرحلۀ چهارم، این شایستگی‌ها، در قالب پرسشنامۀ پنج سطحی لیکرت تنظیم شد و برای اعتباریابی در اختیار 5 متخصص قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه، از شاخص‌هایی مانند میانگین، انحراف معیار و آزمون t تک گروهی استفاده شد. در مرحلۀ آخر، مدل مفروض شایستگی‌های پژوهشی متناسب با دورۀ دوم ابتدایی ترسیم شد. نتایج تحقیق نشان داد که شایستگی‌های پژوهشی مورد نیاز و متناسب با دورۀ دوم ابتدایی را می‌توان در 5 خوشۀ شایستگی‌های خاص با 14 زیر خوشه و 11 شایستگی عام پژوهشی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Research Competency Model for Secondary

نویسندگان [English]

  • mahdi hossein panah 1
  • Morteza Karami 2
  • Hossin Jafari Sani 3
  • Hossein kareshki 4
1 Ferdosi UN
2 Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of the research, was designing a model of required management competencies for second grade of primary school. This research is a descriptive survey. The population consisted of mail documents of the educational system, domestic and foreign experts’ opinions and the results of some researches.  Through purposive sampling, the National Curriculum Document and some studies that focus on the introduction of management competencies were selected. To design a competency model, the design approach (Model Byham and Meyer) was used in five stages. For the analysis of questionnaire data, indices such as mean, standard deviation and t-test were used. Finally, given the research competency model fits the second period was the initial draw, which consists of five specific competencies Cluster sub-clusters 14 and 11 of the general merit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • research
  • research competence
  • initial second period