روایت‌نگاری ابزار تأمل و بالندگی حرفه‌ای؛ تجربه دانشجو ـ معلمان در کاروزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استاد ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران

چکیده

هدف این مطالعۀ پدیدارشناسانه، بررسی تجربۀ دانشجو ـ معلمان در استفاده از روایت‌نگاری تأملی در فرایند کارورزی آن‌ها است. این تحقیق به‌طور خاص بر دریافت کنه و اساس تجارب مرتبط با واکنش‌ها، احساسات و افکار شخصی در مورد وجود روایت‌نگاری تأملی در فرایند کارورزی متمرکز شده است. تحلیل کیفی نشان داد روایت‌نگاری تأملی برای دانشجو معلمان، توسعۀ دانش حرفه‌ای شخصی، نظم ذهنی، زمینه‌ای برای پیوند نظریه‌ها با دنیای عمل، توسعۀ تعامل حرفه‌ای با دیگران، خودآگاهی از فرایند توسعۀ خود و پیامدهای جانبی مانند توانمندی در نوشتن را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative Journal as a Tool of Reflection and Professional Development, Experience of Pre-service Teachers in Practicum Course

نویسندگان [English]

  • Soghra Maleki 1
  • Mahmood MehrMohammadi 2
1 Teacher in Education
2 Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this phenomenological study was to examine eight teacher students’ experiences in using the reflective narrative journal in the process of their Practicum.  Specifically, this study focused on capturing the essence of the experiences related to reactions, feelings and thoughts about the reflective narrative journal entries in Practicum process. Qualitative analysis revealed that reflective narrative journal for student teachers encompasses the progress of personal, professional knowledge, mental discipline, context to link theory with practice-world, professional interaction development with others, self-awareness from their development process.In addition to those, It endeavours Side effects such as empowerment in writing. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • reflective narrative journal
  • reflection
  • professional development