تأثیر اندازه‌گیری مبتنی بر برنامۀ درسی (CBM) بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

چکیده

اندازه‌گیری مبتنی بر برنامۀ درسی (CBM) یک روش نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از طریق سنجش مستقیم مهارت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامۀ درسی است. با وجود اینکه حدود نیم قرن از معرفی CBM در دنیا می‌گذرد، ولی تاکنون در برنامۀ درسی ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی تأثیر CBM بر پیشرفت درس ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی در مقایسه با روش‌های مرسوم ارزشیابی تکوینی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، شبه آزمایشی با گروه کنترل و پیش‌آزمون برای نمونه‌ای از دانش‌آموزان سوم ابتدایی است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان می‌دهد که CBM بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی تأثیر معنی‌داری دارد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود که CBM به‌عنوان یک روش مؤثرتر از ارزشیابی تکوینی، در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی به‌کار گرفته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Curriculum Based Measurement (CBM) on Math Achievement of Elementary Students

نویسندگان [English]

  • Masuod Gramipour 1
  • Asghar Minaei 2
1 Kharazmi UN
2 Assistant Professor of Measurement and Measurement Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Curriculum Based Measurement (CBM) is a supervision method of student’s educational achievement through direct assessment of predicted skills in the curriculum. Although almost half a century passes from the introduction of CBM in the world, however, it has not been considered in Iranian curriculum. So, this research aimed to introduce and investigate the impact of CBM on math achievement of elementary students in comparison with conventional methods of formative evaluation. The present study based on the goal is applied research and in term of data collection is a quasi experimental method with a control group and pretest for a sample of 3rd grade elementary students. Results of analysis of covariance showed that CBM had a significant effect on elementary students’ math achievement. Based on this research results, it is recommended that CBM is used in the elementary curriculum as a more effective method of formative evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Formative Evaluation
  • Curriculum Based Measurement
  • CBM
  • Mathematics Education
  • Elementary school