ریاضیات: عبور از طنز به خلاقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

4 دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دانشگاه فرهنگیان

5 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

6 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

‎10.18869/acadpub.cstp.4.8.27

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تأثیر برنامه درسی ریاضی آمیخته به طنز بر خلاقیت ریاضی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی نگاشته شد. مقاله حاضر به تحلیل و گزارش نتایج کمی یک مطالعه بزرگتر که با روش آمیخته صورت گرفته، می پردازد. خلاقیت ریاضی دانش آموزان بر اساس عملکرد آن ها پس از اجرای بسته آموزشی ریاضی آمیخته به طنز، طراحی شده توسط محققین بر اساس مفاهیم کتاب ریاضی پایه ششم، مورد تحلیل قرار گرفت. مقایسه نتایج پیش­آزمون و پس­آزمون نشان داد که تلفیق محتوای مفاهیم ریاضی با انواع طنز آموزشی بر رشد خلاقیت دانش­آموزان تأثیر مثبت دارد. پیشنهادهایی جهت استفاده از این یافته­ها در حوزه­ برنامه­ریزی درسی چون طراحی محتوای آموزشی آمیخته به طنز آموزشی متناسب با ویژگی­های فراگیران و تلفیق طنز آموزشی با برنامه های درسی در سطوح و رشته های مختلف، توسط تولید کنندگان برنامه های درسی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematics: Moving from Humor to Creativity

نویسندگان [English]

  • Azimeh Sadat Khakbaz 1
  • Zahra Afsharkohan 2
  • Hasan Maleki 3
  • Mahmood Mehrmohammadi 4
  • Yahya Mohajer 5
  • Ali Ziyaeeal Mehr 6
1 BooAli UN
2 Doctoral student of Allameh Tabatabai University curriculum
3 Allameh Tabatabai University - Faculty of Educational Sciences and Psychology - Department of Management and Educational Planning
4 Tarbiat Modares University and the president of Farhangian University
5 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University
6 Educational Sciences of Farhangian University
چکیده [English]

This study aimed to examine the effects of integrating humor into math curriculum on mathematical creativity of sixth grade students in primary school. The current paper reports the results of the quantitative section of a larger study conducted through a mixed methods design. Mathematical creativity of students based on their performance was measured after the implementation of the researcher-developed package that included humor-integrated math content generated based on the concepts of sixth grade math textbook. Pre-test and post-test results showed that integration of some elements of instructional humor with math concepts can have positive effects on math creativity of the students. Suggestions are the development of humor-integrated curricula packages based on needs and requirements of the learners as well as the subject matters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math creativity
  • curriculum
  • instructional humo