تجارب دانشجومعلمان از نقش مربی در پیوند نظر و عمل در برنامه کارورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید رجایی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه رجایی

3 تربیت دبیر شهید رجایی

‎10.18869/acadpub.cstp.4.7.197

چکیده

معلمان آینده، دانشجومعلمان کنونی هستند که آموزش آنان به منظور معلمی‌در عرصۀ پیوند نظر و عمل، با تمرکز بر توسعۀ دانش معلمی‌در برنامۀ کارورزی به عنوان جزء مهمی‌از برنامۀ تربیت‌معلم تدوین شده است. یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در این برنامه، مربی است که این پژوهش در صدد مطالعۀ آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی- پدیدارشناسی و با تمرکز بر سه شرکت کننده، از میان 22 مورد مطالعۀ انجام شده است. شرکت کنندگان، دانشجویان ورودی 91-92 دانشگاه فرهنگیان تهران هستند و کارورزی 3 را به اتمام رسانده‌اند. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاری و مشاهده مشارکتی جمع آوری شده است. همچنین مصاحبه نیمه ساختاری با مربیان آنان صورت گرفته است. داده‌ها از طریق کدگذاری و مقوله بندی اشتراس و کوربین تجزیه و تحلیل شده‌اند. تحلیل داده‌ها نشان از آن دارد که مربی به عنوان فردی اثرگذار در دنیای حرفه‌ای دانشجومعلمان، می‌تواند در توسعۀ شایستگی آنان بیشترین مداخله را داشته باشد و آن نقش را گاه به صورت مربی به عنوان مقلد، گاه به شکل شریک تجارب و گاه به شکل مجموعه‌ای از بازاندیشی‌ها نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teacher Training Students’ Experiences of the Role of Coach in Linking Theory and Practice in Practicum

نویسندگان [English]

  • azam jamshidi tavana 1
  • Mohammadreza Emamjome 2
  • Alireza Assareh 3
1 Rajaei UN
2 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences, Rajaei University
3 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences, Rajaei University
چکیده [English]

teachers are current teacher-students who focus on developing teachers’ knowledge in the field of theory and practice in practicum as an important part of the teacher-training program. One of the effective factors in the pre-service programs is school coach that has been studied in this research. The research method used here was qualitative method through phenomenology research. Among 22 cases, focus was on 3 participants. Participants are students of 91-92 university year who have completed 3 practica. The data was collected through semi-structured interviews and participants’ observation. Also, semi-structured interviews were done with their mentors. Data were categorized by using Strauss and Corbin analysis procedure. The findings show that coach as the most effective factor in this profession can develop teacher-students’ competences. A coach do this effective task through these roles: imitation, joint-experience,  and rethinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coach
  • Teacher training
  • teacher student
  • practice
  • practicum