طراحی برنامه آموزشی ویژه پرورش ادراک زیبایی شناختی دانشجو معلمان با رویکرد تعلیم و تربیت گفت و شنودی وتکیه بر تکالیف یادگیری آرتاگرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

5 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی یک برنامه آموزشی با رویکرد تعلیم و تربیت گفت و شنودی، ویژه پرورش ادراک زیبایی شناختی دانشجو معلمان، انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع هنجاری بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل دو گروه بودند. گروه اول از 13 نفر متخصص موضوعی در حوزه هنر تشکیل شده بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه دوم شامل 32 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بودند که 10 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس و 22 نفر دیگر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت اتخاذ تصمیم درباره عناصر برنامه داده های حاصل از مصاحبه ها و بررسی منابع تخصصی هنر و زیبایی شناسی به ویژه آرتاگرافی تحلیل مضمونی و در هشت عنصر برنامه گفت و شنودی تدوین شد.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The design of an educational program using dialogic approach to enhance aesthetic perception based on artographic learning tasks.

نویسندگان [English]

  • Golbarg GHaribpur 1
  • Mahmood Mehrmohammadi 2
  • Hamidreza Rezazadh 3
  • Alireza Assareh 4
  • fatemehzahra fatemehzahra 5
1 Islamic Azad University Tehran Branch
2 Tarbiat Modaress University
3 Islamic Azad University Tehran Branch
4 Tarbiat University of Shahid Rajaei
5 Educational research and planning organization
چکیده [English]

The purpose of this study is to design an educational program using dialogic education approach to cultivate the aesthetic perception of student teachers using A/r/tographical learning tasks.The research was a qualitative one and opted for normative method consisting. Finally,11 learning tasks were developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialogic education
  • normative method
  • aesthetic perception
  • A/r/tographical learning tasks
پاکباز،روئین(1397)، دایره المعارف هنر.تهران فرهنگ معاصر. دایره‌المعارف هنر: نقاشی،‌پیکره‌سازی،‌طراحی گرافیک.(جلد 1). ناشر: فرهنگ معاصر.
تحویلیان،حسین(1395)، ارزیابی نیاز دانشجو معلمان رشته ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (پریس های شهر اصفهان) به آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری، فصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان. دوره  دوم , شماره  4 ; 51-68.
رحیمی، عبدالله، احمدی، هایده ، رستمی، ادریس، (1401)، رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی از آموزش مجازی دانش آموزان در شرایط کرونا. تدریس پژوهی . شماره 31 .ص134.
زمانی دارانی، فاطمه (1396)، بررسی مشکلات و محدودیت های درس هنر دوره متوسطه اول از دیدگاه معلمان (یک پژوهش کیفی، مورد مطالعه شهرستان فریدن).همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران. دوره سوم.
کارگذار، معصومه، کبوک، حانیه، الداغی، آنیتا،(1398).بررسی تطبیقی برنامة درسی هنر در دورة ابتدایی در ایران و ژاپن.فصلنامه علمی نوآوری های آموزشی،دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69؛113-138.
لوینسون،جرولد(1349)، مسائل کلی زیبایی‌شناسی(مجموعه مقالات زیبایی شناسی اکسفورد)، ترجمه مجیدی فریبرز، ناشر: فرهنگستان هنر.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران(1390).
مهرمحمدی، محمود (1383). آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی و چگونگی.انتشارات مدرسه.
مهرمحمدی،محمود،کیان،مرجان(1397). برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش،انتشارات سمت.
یوسفی،حسن،(1400). بررسی وضعیت موجود تربیت هنری از د یدگاه معلمان ابتدایی،فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره هفتم، شماره چهاردهم؛87-102.
Berman L.M, (1988). Problematic Curriculum Development: Normative Inquiry in Curriculum. Journal of Curriculum and Supervision;1-95.
Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on Reflexive Thematic Analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11, 589-597.
Clarke, A., & Erickson, G. (2004). The nature of teaching and learning in self-study. In Loughran J, Hamilton M, LaBoskey M, Russell T. (2007 ). International handbook of self- study of teaching and teacher education practices (pp. 41-67). Dordrecht: Springer.
Coleman K. S. 2017.An a/r/tist in wonderland: Exploring identity, creativity and digital portfolios as a/r/tographer. Doctorate thesis, Melbourne Graduate School of Education, Melbourne.
Eberle T, S. (2018). Collecting Images as Data. The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection.Chapter 25.
Franks,A.2016. The Performing Arts in Learning, Curriculum and Culture. The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment (pp.359-373). Edition:1.Chapter: 23.
Fürst, H. Nylander ,E. (2020). The worth of art education: Students’ justifications of a contestable educational choice. SAGE Publications. N. 4, p. 422-435.
Güneş N. Aksoy, Ş. Özsoy, V. (2020). The Role of the A/r/tography Method in Art Teacher Training. Universal Journal of Educational Research 8(10): 4909-4919.
Güler, E. (2021). A/r/tographic Inquiry for The Transformation of Pre-Service Art Teachers' Concept of Social Justice. International Journal of Contemporary Educational Research. DOI:10.33200/ijcer.801804.
Hennink M, Hutter I, Bailey A. (2010). Qualitative .research methods. 1st Edition, SAGE Publication.london.
Irwin, R. L., LeBlanc, N., Ryu J., & Belliveau, G. (2018). A/r/tography as living inquiry. In P.Leavy (Ed.), Handbook of Arts Based Research (pp. 37–53). New York, NY: Guilford Press.
Irwin, R. L., Sinner, A. (2021). Activating a/r/tographic propositions: Walking with art education. Visual Inquiry 10(2):257-260 https://www.researchgate.net/profile/Rita-Irwin.
Knowles, M. S. (1970). The modern practice of adult education. New York: Association Press. 
PERKINS.D. (1994). The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art. Getty Center for Education in the Arts, 401 Wilshire Boulevard, Suite 950, Santa Monica, CA 90401-1455.
SEYHAN G. B,  S. Ocak Karabay. Ş.(2018). Early Childhood Pre-service Teachers’ Views about Visual Arts Education and Aesthetics Eurasian. Journal of Educational Research. Vol. 18, 131-\148.
Saldaña J. (2015). The coding manual for qualitative researchers.1st Edition. SAGE Publication London.
Triggs, V., & Irwin, R. L. (2019). Pedagogy: The a/r/tographic invitation. In E. Hall &N. Meager (Eds.), International Encyclopedia of Art and Design Education. New York, NY:Wiley-Blackwell.
Vella, J. (2008). On Teaching and Learning: Putting the Principles and Practices of Dialogue Education into Action. San Francisco: Jossey-Bass.
Vella, J. (2021). How Many Clicks. https://www.globallearningpartners.com./
Vella, J. (2016). The Little Blue Book of Dialogue Education: The Essentials. Unpublished Manuscript.