اثربخشی شیوه های تدریس قصه‌گویی و نمایش خلاق مشارکتی بر یادگیری مفاهیم میراث ناملموس موزه توسط دانش‌آموزان دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مطالعات برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله با هدف سنجش اثربخشی سه روش سخنرانی، قصه‌گویی و نمایش خلاق مشارکتی در یادگیری آموزش میراث معنوی همچون مفاهیم گاهشماری با تمرکز بر جشن­ها و مراسم ایرانی بر دانش‌آموزان سوم ابتدایی موزه تماشاگه زمان تهران انجام شد.روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش­‌آزمون و پس‌­آزمون و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دبستانی بازدیدکننده موزه بوده­‌اند که از این جامعه آماری90 دانش‌آموز دختر و پسر به روش تصادفی ساده در قالب آزمایش( گروه سخنرانی به عنوان گروه گواه و دو گروه قصه­‌گویی و نمایش خلاق مشارکتی به عنوان گروه آزمایش) مورد مقایسه قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده‌­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش از تکنیک تحلیل واریانس بین گروهی دو عاملی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سه روش آموزش قصه­‌گویی، نمایش خلاق مشارکتی و سخنرانی در باب یادگیری میراث ناملموس(گاه‌شماری) تفاوت وجود دارد. همچنین بین دختران و پسران در باب یادگیری میراث ناملموس(گاه‌شماری) نیز تفاوت دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Storytelling Teaching Methods and Creative Participatory Demonstration on Learning the Concepts of the Museum's Intangible Heritage by Primary School Students

نویسندگان [English]

  • Azam Safipour 1
  • Reza Afhami 1
  • Marjan Kian 2
1 Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University
2 Department of Curriculum Planning Studies, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khwarazmi University
چکیده [English]

The purpose of this article is to evaluate the effectiveness of three methods of lecturing, storytelling and creative creative participation in learning spiritual heritage education such as chronological concepts focusing on Iranian celebrations and ceremonies for third grade students of Tehran Spectacular Museum. Exam and post-test and the statistical population of all primary school students visited the museum. From this statistical population,90 male and female students were randomly selected in the form of experiments (lecture group as a control group and two groups of storytelling and creative participatory drama as Experimental groups) were compared. Two-factor analysis of variance was used to analyze the data and test the research hypotheses.The results of this study showed that there is a difference between the three methods of teaching storytelling, participatory creative acting and lecturing on learning intangible heritage (Calendar). There is also a difference between girls and boys in learning intangible heritage (Calendar).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum Education
  • Intangible Heritage
  • Storytelling
  • Creative Participatory Demonstration
  • Museum
- بدری گرگری، رحیم، واحدی، شهرام، ادیب، یوسف، شفیعی سورک، سینا (1396) مقایسه اثربخشی روش­های تدریس یادگیری مبتنی بر مسئله و سخنرانی بر هیجان­های پیشرفت تحصیلی، روان­شناسی تحولی، سال سیزدهم،شماره 52،421-431.
- بنی هاشمی،  کامبیز، خسروی، لیلا(1392) آموزش و انگیزش در موزه های علوم و فناوری، نشا علم، دوره 03، شماره 2 - شماره پیاپی 6، 142-149.
- جواهری­پور، ایمان؛ عباسی، عفت؛ کیان، مرجان؛ حسن­پور، محسن (1400) مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنرهای تجسمی دوره ابتدایی در استرالیا، کانادا، ایران و ایرلند، فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی، دوره 4، شماره 2، بهار 1400، صفحه 1097-1116.
- حریری، نجلا، پاگردکار، یاسمن (1395) تاثیر قصه­گویی در کتابخانه­های عمومی بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی: یک پژوهش تجربی، تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، دوره 22. شماره 2.پیاپی 85، 195-212.
- حسنی جعفری، فتانه، ضرابیان، فروزان، عباسی، ابوالفضل(1395) مقایسه تاثیر نمایش فیلم های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ،  فناوری آموزش، شماره2 ، 157-165.
-خسروی مشیزی، معصومه؛ سلطانی، اصغر ؛ علینژاد، مهرانگیز (1398) بررسی تطبیقی برنامه‌درسی هنر دوره ابتدایی ایران و کانادا، فصلنامه ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی، دوره 2، شماره 3، 298-323.
- داداش­زاده، سپیده، پیرخائفی،علیرضا(1394) بررسی اثر بخشی استفاده از روشهای قصه­گویی بر افزایش هوش اجتماعی دانش­آموزان دختر مقطع چهارم و پنجم ابتدایی در سال 91-90، آموزش و ارزشیابی، سال هشتم، شماره 29، 21-29.
- درزی رامندی، هادی، کیان، مرجان، عباسی، عفت، حاجی حسین­نژاد، غلامرضا(1398) طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر فعالیت‌های فوق برنامه در دوره ابتدایی بر اساس الگوی کلاین، دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی، سال هفتم، شمارۀ 14، 230-193.
- رادبخش، ناهید، محمدی­فر، محمدعلی، کیان ارثی، فرحناز(1392) اثربخشی بازی و قصه­گویی بر افزایش خلاقیت کودکان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،دوره دوم، شماره 4، 177-195.
- رجبی، سوران، علی­مرادی، خدیجه(1396) اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش­آموزان ابتدایی،  رویکردهای نوین آموزشی، دوره 12، شماره 2. شماره پیاپی 26، 98-113.
- رضاپور میرصالح، یاسر، شاهدی، سمیه(1396) اثربخشی آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه­گویی بر بهبود حالت­های خلقی و رفتارهای یادگیری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی، روان­شناسی کاربردی، سال 11 شماره 2(42) ، 194-175.
- سلطانی، مریم، آرین، خدیجه، انگجی، لیلی(1392)، اثربخشی روش قصه­گویی به صورت گروهی در افزایش عزت نفس کودکان دختر پایه دوم ابتدایی، روان شناسی تربیتی، شماره بیست و نهم، سال نهم، 110- 97.
- سیف، محمودرضا، ربیعی، محمدرضا، لطفی پناه، شیرین(1398) مقایسه روش تدریس سخنرانی با روش تدریس گروهی در آموزش زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان تهران، پژوهش در آموزش زیست شناسی، دوره 1، شماره 2، سال اول، 27-34.
- صابری نجف­آبادی، ملیحه (1390) آموزش فلسفه به کودکان در موزههای تعاملی علم، تفکر و کودک، سال دوم، شمارة اول، 51 -72.
- صبوری، خیرقدم، عباسی، عفت، گرامی­پور، مسعود(1394) تاثیر نمایش خلاق بر رشد مهارت­های حل مسئله در دختران پیش دبستان استان تهران، فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، سال اول، شماره یکم،1-27.
- عبدی، زهرا(1395) بررسی تاثیر برنامه­های آموزشی موزه بر تقویت تفکر خلاق (موردپژوهی: دانش­آموزان پایه­ی پنجم ابتدایی)دانشگاه هنر تهران، دانشکده حفاظت، مرمت اشیاء و ابنیه تاریخی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- عبدی قشلاق، فتانه، پویامنش، جعفر (1393) بررسی اثربخشی نمایش خلاق بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی، فصلنامه علوم رفتاری، شماره 22، 105- 122.
- عبیری، مرجان، صادقی، عباس، خسروجاوید، مهناز، افقی، نادر(1393) مقایسه تاثیر روش تدریس همیاری(مشارکتی) اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک، پژوهش در برنامه­ریزی درسی، سال یازدهم، دوره دوم ،55-67.
- علوی لنگرودی، سیدکاظم، رجایی، افسانه(1395) تاثیر برنامه درسی قصه­گویی و نمایش خلاق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در دروس انشاء و هنر، پژوهش در برنامه­ریزی درسی، شماره 24،118-129.
- علی­اکبری، مهناز، علیپور، احمد، درنجفی شیرازی، مهناز (1393) اثر بخشی قصه­گویی بر مولفه­های هوش اخلاقی کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان، شناخت اجتماعی، سال سوم، شماره 2 پیاپی 6، 33- 43.
- فالک، جان.اچ. دیرکینگ، لین دی (1396) نگاهی نو به تجربه دیدار از موزه، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
- فرحزادی، نیکو، امیری مجد، مجتبی، بزاریان، سعیده(1397) تاثیر روش نمایش خلاق بر کاهش اختلال های درون نمود کودکان پیش دبستانی، سلامت روان کودک، دوره 5، شماره 3،47-57.
- فلاح، منیژه(1395) بررسی نقش موزه در پرورش مهارت‌های یادگیری در کودکان، دانشگاه هنر تهران، دانشکده حفاظت و مرمت،  پایان نامه کارشناسی ارشد.
- قدم­پور، عزت­اله، کلانتر، جهانگیر، یوسف­وند، لیلا(1397) تاثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه­گویی بر بخشودگی بین فردی دانش­آموزان، پژوهش در نظام­های آموزشی، دوره12، شماره 41 ،73-89. 
- کریمی، فرهاد، باقری، خسرو، صادق­زاده قمصری، علیرضا(1393) تاثیر سه روش بحث گروهی درباره معماهای اخلاقی، گفتگو در گروه­های کوچک به روش مشارکتی و سخنرانی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش­آموزان دختر پایه دوم متوسطه، پژوهش­های نوین روانشناختی تبریز، سال نهم شماره 33، دوره 9،  195-239.
- کریمی،  معصومه (1392) بررسی عوامل موثر بر یادگیری از اشیاء سفالین در موزه آبگینه و سفالینه­های ایران، دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- کریمی، ناهید، مهرافزون، داریوش، جعفری، علیرضا(1396) تاثیر آموزش مهارت­های زندگی به روش قصه­گویی بر مولفه­های خلاقیت دانش­آموزان ابتدایی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 7، شماره 2، 149-166.
- کهریزه، مهنازه، رضاییان فرجی، حمید، زندی پور، طیبه(1397)تاثیر قصه­گویی بر هوش اخلاقی و مولفه­های آن در دانش آموزان دختر کلاس اول ابتدایی، فصلنامه سلامت روان کودک، دوره پنجم،  شماره2، 72-82. .
- گنجی، حمزه ، امیریان، کامران(1391) ،اثربخشی آموزش الگوی خوش بینی به روش قصه­گویی بر افزایش پیشرفت تحصیلی در کودکان دبستانی، فصلنامه علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 18، صص27-40.
- گودرزی، نسرین، مکوند حسینی، شاهرخ ، محمدرضایی، علی، اکبری بلوطبنگان، افضل(1393) اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه­گویی بر میزان کمرویی دانش­آموزان، مطالعات روان شناسی بالینی، شماره هفدهم، سال پنجم، 121-136.
- مامی، شهرام، امیریان، کامران (1395) تاثیر نمایش خلاق بر سازگاری اجتماعی، قضاوت اخلاقی و خلاقیت دانش­آموزان، آموزش و ارزشیابی- سال نهم- شماره 36، 75-92.
- میرقدر، لیلا (1394) تدوین الگوی استراتژی های آموزش و یادگیری در موزه به منظور ارتقاء تجربه مخاطب و توسعه گردشگری دانش محور، دانشگاه هنر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- واحدی، مهدی، قلتاش، عباس، چرخ آبی، پریسا(1398) تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه­گویی بر مهارت­های اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دو زبانه دوره پیش دبستانی، فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره 10، شماره 38، 81-110.
- یاسائی، صغری، داوری، عبدالرحیم، آقائی، سیدمحمدرضا، غفاری طرقی، مهرداد(1395) بررسی مقایسه­ای دو روش آموزشی قصه­گویی و سخنرانی در یادگیری بهداشت دهان و دندان دانش­آموزان مقطه ابتدایی شهر یزد، سال 7، سلامت و بهداشت، شماره1، 102-108.
- یوسفی، فرزانه، نبیپور، ایرج، رییسی، علیرضا، مصلح، عبدالمجید، آذین، رضا، اسدی، مجید(1394) ضرورت ایجاد موزه علم و فناوری به عنوان یک تکنیک آموزشی ماندگار، طبّ جنوب، سال هجدهم، شماره 2، 448- 468.
Allard, Michel, Suzanne Boucher, and Llna Forest (1994). "The museum and the school." The McGill Journal of Education 29, no. 2: 197-212.
Anderson, David, Barbara Piscitelli, Katrina Weier, Michele Everett, and Collette Tayler. (2002): "Children’s Museum Experiences: Identifying Powerful Mediators of Learning." Curator: The Museum Journal 45, no. 3: 213-231.
Anderson, David, Keith Lucas, IanS Ginns, and Lynn.D Dierking. (1998)  "Knowledge construction: Science Museum and post-visit activity experiences." Questacon. Canberra: The Learning Science in Informal Contexts Conference.
Appel, Lauren (2012) Maxine Greene: Aesthetic Education, 12 Museum Theorists at Play:66-70.
Appel, Lauren (2012) George Hein: Metaconstructivist. 12 Museum Theorists at Play:88-92.
Bencze, John Lawrwnce, and Nathalie Lemelin (2001) "Doing Science at a Science Centre: Enabling Independent Knowledge Construction in the Context of Schools’ Museum Visits." Museum Management and Curatorship 19, no. 2: 141-157.
Bingmann, Melissa, Tim Grove, and Anna Johnson (2009)"Families and More: Intergenerational Learning." In The Museum Educator's Manual: Educators Share Successful Techniques, by Kimberly A Huber. AltaMira Press.
Borun, Minda (2002)"Object-Based Learning and Family Groups." In Perspectives on Object-Centered Learning in Museums, by S G.Paris, 242-260. New Jersey: Mahwah.
Cox-Petersen, Anne M, David D Marsh, James Kisiel, and Leah M Melber (2003) "Investigation of Guided School Tours, Student Learning, and Science Reform Recommendations at a Museum of Natural History." Journal of Research in Science Teaching 40, no. 2: 200-218.
Dardanou, Maria (2011) And why should I go to the museum? the museum as a learning arena for the kindergarten: examples from Norway and Greece. Master thesis
Mastergradsoppgave. Department for Teacher’s Education and Pedagogy University of Troms.
De Backer Free. Peeters, Jeltsen. Buffel, Tine. Kindekens, Ankelien. Romero Reina, Veronique. Elias, Willem. & Lombaerts, Koen (2014) An Integrative Approach For Visual Arts Mediation In Museums, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 743 – 749.
DeWitt, Jennifer, and Jill Hohenstein (2010) "Supporting Student Learning: A Comparison of Student Discussion in Museums and Classrooms. Visitor Studies 13, no. 1: 41-66.
Dockett, Sue, Sarah Main, and Lynda Kelly (2011) "Consulting Young Children: Experiences from a Museum." Visitor Studies 14, no. 1 : 13-33.
Donald, N, and JR Roberson (2010) "Free Time in an Art Museum: Pausing, Gazing and Interacting." Journal of Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal 33, no. 1: 70-78.
Adıgüzel, Beyza and Ayşe Selin Dülger (2018) Intangible Cultural Heritage Museum in The Heart Of Turkey, Journal of Multidisciplinary Academic Tourism 3(1):51-65.
Evans, E. Margaret, Melinda S Mull, and Devereaux A Poling (2002). "The Authentic Object? A Child’s-Eye View." In Perspectives on Object-Centered Learning in Museums, by S G.Paris, 55-77.
Falk, JH, and LD Deirking (2000) Learning from museums: visitor experiences and making of meaning.Rowman and Littlefield.
Falk, John H, Theano Moussouri, and Douglas Coulson. "The Effect of Visitors ‘Agendas on Museum Learning." Curator: The Museum Journal 41, no. 2 (June 1998): 107-120.
Fraser, John, et al (2012) "Giant Screen Film and Science Learning in museums." Museum Management and Curatorship 27, no. 2: 179-195.
Gaston, Hannah M (2019) If These Walls Could Talk: Best Practices for Storytelling in Historic House Museums, Master of Arts in Museum Professions, Seton Hall University.
Genshaft, Lindsay Michelle (2011) Bridging Theatre and Visual Art:  The Role of an Applied Theatre Practitioner in a Fine Art Museum, Master of Fine Arts,The University of Texas at Austin.
Griffin, Janette (2011) The museum education mix: students, teachers and museum educators, UNDERSTANDING MUSEUMS, AUSTRALIAN MUSEUMS AND MUSEOLOGY
Hein, George E. (2015) A Democratic Theory of Museum Education, Museologica Brunensia, vol. 4, iss. 2: 10-13.
Hein, George E.  (2004) John Dewey and Museum Education, Curator The Museum Journal. 47(4):413 – 427.
Hein, G. (2006). Museum Education. In S. Macdonald, In A Companion With Museum Studies (pp. 340-353). Blackwell Publishing LTD.
Hooper-Greenhill, Eilean (2007) Museums and Education Purpose, Pedagogy, Performance,
Hooper-Greenhill, Eilean, and Theano Moussori)2002) Researching Learning in Museums and Galleries1990–1999: A Bibliographic Review. Leicester: RCMG.
Howard, Marian & Ferrin, Nicole (2012). Learning by Do-weyan, 12 Museum Theorists at Play: 9-18.
Ibrahim, Souzan (2019) Social Development through Storytelling at Heritage Sites and Museums, International Journal of Heritage and Museum Studies, Article 16, 1, 1, 240-245.
ICOM Statutes, 22nd General Assembly in Vienna, Austria, on 24 August 2007.
Karagianni, Agni L & Papadopoulos, Simos (2019) Museum Experience through Inquiry, Drama Research: Vol.10.NO.1,1-24.
Katifori, A., Karvounis, M, Kourtis,V., Kyriakidi,M., Roussou,M., Tsangaris,M., Vayanou, M,. Ioannidis, Y,. Balet, O., Prados, T., Keil, J., Engelke, T., Pujol, L., (2014) CHESS: Personalized Storytelling Experiences in Museums. International Conference on Interactive Digital Storytelling Interactive Storytelling: 232-235.
Kelly, Lynda ( 2007) Visitors And Learners: Adult Museum Visitors’ Learning Identities, Paper Presented at theICOM-CECA Conference November 2007, Vienna, Austria, 1 -20.
Kent, SA (2018) Performative Embodiment and Museum Education: Exploring Drama-Based Professional Learning with Museum Educators, Master of Fine Arts, The University of Texas at Austin.
Kilicaslan, Hare & Aktumsek, Hulya (2020) The creative drama method in cultural heritage education: Bursa Grand Mosque, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 8:1:5-17.
King, B. (2015). Childhood Learning in Museums. https://www.lord.ca/Media/Childhood-Learning-in-Museums-Brad-King.pdf.
Kozaner, Yenigül, Çiğdem & Irem Namlı Altintaş (2018) Student Views on the Live Sculpture Museum Workshop, IJOESS, Year: 9, Vol:9, Issue: 33, 1545-1559.
Leinhardt, Gaea, Carol Tittle, and Karen Knutson (2002) Talking to oneself: Diaries of museum visits. (pp. 103-133). London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Packer, Jan, and Roy Ballantyne (2002). Solarity vs .Shared: Exploring the Social Dimension of Museum Learning." Curator: The Museum Journal 48, no. 2,177-192.
Piscitelli, Barbara, and Katrina Weier (2002). "Learning with, Through, and About Art: The Role of Social Interactions." In Perspectives on Object-Centered Learning in Museums, by S G.Paris, 121-151.
Pujol, L., Roussou, M., Poulo, S., Balet, O., Vayanou, M. and Ioannidis, Y. (2012) Personalizing Interactive Digital Storytelling in Archaeological Museums: the CHESS Project: 77-90.
Rennie L, J. McClafferty T (1995) Using visits to interactive science and technology centers, museums, aquaria, and zoos to promote learning science. J Sci Teacher Educ 175-185.
Ruso ,Latife &Topdal, Emine Bayram( 2014 ) The Use of Museums For Educational Purposes Using Drama Method, Procedia - Social and Behavioral Sciences:141,628 – 632.
Seligmann, Tine (2014) Learning Museum: A Meeting Place for Pre-Service Teachers and Museums, Journal of Museum Education: v39 n1, 42-53.
Soerjoatmodjo, Gita Widya Laksmini (2015) Storytelling, Cultural Heritage and Public Engagement in AkhirPekan@MuseumNasional, Social and Behavioral Sciences: 184, 87 – 94.
Stein, Berry (2012) Piaget in the Art Museum: Constructing Knowledge Through Active Engagement, 12 Museum Theorists at Play: 39-45.
Stuart, Sophie Shields (2013) Contemporary Storytelling Practice: A Look Inside  the Portland Art Museum’s Object Stories, the Degree of Master of Arts The University of Texas at Austin August.
Tsiviltidou, Zoi (2019) The DiStoMusInq framework: Digital storytelling for students’ inquiry-based museum learning, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Leicester.
Tishman, Shari (2005) learning-museums,  https://www.gse.harvard.edu/news/uk/05/09/ -0
Trinkoff  ,Hayley P. (2015)Storytelling in Art Museums,Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree ,Master of Arts in Museum Professions College of Arts and Sciences ,Seton Hall University.
  Vogt, Rachel Marie (2016) Leaving the Lecture Model Behind: Docent Education at the Columbus Museum of Art, Thesis submitted for the Degree of Master of Arts The University of Texas, University of Texas at Austin.
Yalçınkaya, Elvan (2015) Creative Drama Study about Intangible Cultural Heritage: Turkish Wedding Traditions, Creative Education, 6, 22-31.