شناسایی آموزه ها و نتایج تجارب معلمان در زمینۀ کاربرد هنر در آموزش و تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی کرج

چکیده

مقاله حاضر حاصل روایت‌پژوهی درباره ویژگی‌ها و آموزه‌های تجارب معلمان در زمینه کاربرد هنر در آموزش و تدریس موضوعات غیر هنری است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است بدین سبب با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب، ۵۷ معلم انتخاب و حاصل گردآوری روایت و تجارب آنان، ۲۲ مورد بوده است. ابزار گردآوری روایت،  مصاحبه و همچنین قالب نوشتاری از نوع پرسش‌نامه باز پاسخ بوده است که برخی از معلمان روایت‌های خود را به‌صورت مکتوب  و برخی به‌صورت شفاهی ارائه نموده‌اند. تحلیل روایت‌ها از نوع تحلیل مضمون بوده و با روش کدگذاری سه‌مرحله‌ای برای استخراج مقوله‌ها و مضامین انجام شده است. پایایی یافته‌ها با ارائه نتایج به مشارکت‌کنندگان و همکار جهت رسیدن به اتکاپذیری و سازگاری، روایی  آنها نیز با روش بازبینی کدها توسط مشارکت‌کنندگان بررسی شده است. یافته‌های پژوهش شامل سه دسته یافته مربوط به چرایی، چگونگی و نتایج کاربرد هنر در آموزش و تدریس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identifying learnings and results of teachers' experiences in the field of art application in instruction and teaching

نویسنده [English]

  • hassan ali garmabi
Farhangian University, Hakim Ferdowsi Campus, Karaj
چکیده [English]

This article is the result of examining the experiences of teachers in the field of using art in instruction and teaching non-art subjects. This research is a qualitative type of research, therefore, 57 teachers of Alborz and Tehran provinces were selected by the purposeful sampling method and 22 cases were collected. The tool for collecting data was interview, as well as a written form of an open-ended questionnaire. The analysis of the collected data is of thematic analysis type and was done with a three-step coding method to extract categories and themes. The reliability of the findings has been checked by presenting the results to the participants and colleagues in order to achieve reliability and compatibility, their validity has also been checked by the code review method. The findings of the research include three categories of findings related to why, how and results of using art in instruction and teaching.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers' experiences
  • art
  • instruction
  • teaching the experiences of teachers
خنیفر،حسین و مسلمی، ناهید (1397). اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی، رویکردی نو و کاربردی (جلد اول). تهران: انتشارات نگاه دانش.
ضایی،منیره. (1388). تدوین الگوی نظری زیبایی‌شناسی و هنری در تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران.طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی(1396). راهنمای درس هنر.تهران: شرکت افست.
شرفی، حسن. (1390). امکان کاربرد رویکرد تلفیق تولید هنری و مفاهیم علوم تجربی در آموزش هنر، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی،(39)10، 149-119. پ
عابدینی، میمنت، و رضایی، ملوکه (1400). بررسی تأثیر آموزش هنر با رویکرد تربیت‌هنری بر علاقه به درس هنر و عشق به یادگیری. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 16(60)، 146-127
عطاران، محمد (1395). پژوهش روایی: اصول و مراحل. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
فتحی واجارگاه، کورش. (1386). به‌سوی هویت‌های جدید برنامه درسی. تهران: انتشارات آییژ.
فهیمی فر، علی‌اصغر. (1386). جستارها: تفاوت آراء افلاطون و ارسطو در زیباشناختی و هنر. فصلنامه هنر و معماری(26)16، 198-173.
قاسم پورمقدم. (1396). مبانی و عناصر برنامه درسی مدارس والدورف آلمان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی،(54)14، 1-7.
کانت، ایمانوئل (1392). تعلیم‌وتربیت" اندیشه‌هایی در بارۀ آموزش‌وپرورش" ،ترجمۀ غلامحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران،
گال،مردیت؛ بورگ،والتر و گال، جویس (1386). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول).ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران. تهران: انتشارات سمت.
گرمابی، حسنعلی؛ ملکی ، حسن؛ بهشتی، سعید و افهمی، رضا (1394). طراحی طراحی و اعتبار یابی الگوی بومی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان،(2)1،32-1.
لرکیان،مرجان. (1389). طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ابتدایی. تهران: دانشگاه  طباطبایی، رساله دوره دکتری.
ملکی، حسن و گرمابی، حسنعلی (1398). هویت هنری و زیباشناسانه برنامه درسی. تهران: انتشارات آییژ.
مهرمحمدی، محمود و امینی، محمد. (1380). طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری دوره ابتدایی و مقایسه  آن با وضعیت موجود. فصلنامه علوم‌انسانی دانشگاه الزهرا،(39)11، 246-239.
مهرمحمدی، محمود. (1383). آموزش هنر، چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: انتشارات مدرسه.
مهرمحمدی،محمود (1390).تبیین چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت: درسهای خرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر. فصلنامه تعلیم و تربیت،(105)27، 11-34.  
Aden, F., & Theodotou, E. (2019). Reggio Emilia and the arts approach: Two exceptional examples of multimodal learning in early years. Journal of Global Education and Research, 3(2), 158-167.
Belting,Paul. E & Belting,Natalia maree.(2010).the modern high school curriculum.New Dehli: cosmo publications.
Broudy, Harry.(1971).Some duties of a theory of educational aesthetics. Included at: aesthetics and problems of education. Edited by: Ralph A. Smithe. University of Illinois Press Urbana,Chicaco,London.
Broudy, Harry.(1971).Some duties of a theory of educational aesthetics. Included at: aesthetics and problems of education. Edited by: Ralph A. Smithe. University of Illinois Press Urbana,Chicaco,London.
Burnaford, G., Aprill, A., & Weiss, C. (2001). Renaissance in the classroom: Arts integration and meaningful learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Carpenter, T., & Gandara, J. (2018). Making connections: Collaborative arts integration planning for powerful lessonsArt Education71(4), 8-13.‏
Camille, F., & Steve, S. (2020). How Arts Education Supports Social-Emotional Development: A Theory of Action. State Education Standard, 20(1), 31-35.
Eisner,Elliot.w.(1977). Educating artistic vision.New York: The Macmillan Company.
Eisner,Elliot.w.(2002).The art and the creation of mind .Yale university press/new haven and London.
Eisner,Elliot.w.(2005).Reimagining schools: the selected works of Elliot w . Eisner. Published in the USA and Canada by Routledge.
Ewing, Robyn(2017). The Creative Arts and Teacher Education. Included at: The SAGE handbook of research on teacher education. Edited by  Clandinin, D. J., & Husu, J. (Eds.). Sage publication.‏
Fleming, J., Gibson, R., & Anderson, M. (2016). How arts education makes a difference. Research examining successful classroom practice and pedagogy. Abingdon, Oxon: Routledge.
Huey,Aw Young and Hussein Maimon Binit.(2012). Stregthening arts education: a case study in Kinya district Perak. Proceedings management, agroindustry and tourism industry-84th international conference on humanities and social sciences.April 21th,2012. Faculty of liberal arts, prince of Songkla University.
Kirkham, J. A., & Kidd, E. (2015). The effect of Steiner, Montessori, and national curriculum education upon children's pretence and creativity. The Journal of Creative Behavior51(1), 20-34.‏
LaJevic, L. (2013). Arts Integration: What Is Really Happening in the Elementary Classroom?. Journal for Learning through the Arts9(1), n1.‏
Lisa ,LaJevic (2013). Arts Integration: What Is Really Happening in the Elementary Classroom?. Journal for Learning through the Arts9(1), n1.‏
Priolo, J. (2009). Using art and mathematics together to help improve students' progress, Doctoral dissertation, Caldwell College.‏
Listyani, L. (2019). The use of a visual image to promote narrative writing ability and creativity. Eurasian Journal of Educational Research. 80 (2019). 193, 201, 215, 216. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1211623.pdf
Savage, J. (2018). Music Education for All. FORUM: for Promoting 3-19. Comprehensive Education, 60(1), 111-122.
Senapaty,hrushikesh.(2019). Art integrated learning Guidelines. New Delhi: Published by National Council of Educational Research and Training.
Smite, A.Ralph.(2004).Policy and arts education. included at : Handbook of research and policy in art education, Edited by Elliot.w Eisner and Michael ,D.Day.pp.(87-92).Lawrence Erlbaum Associated,Inc.
Smite, A.Ralph.(2008).educational aesthetics and Policy.the Journal of policy arts education review. Vol:109, No:6, July/Agust2008.