بازخوانی نسبت دو پیشگاه زبانی ( زبان معیار و زبان مادری) در آموزش بر اساس تجربه زیسته معلمان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اراک

چکیده

هدف پژوهش حاضر بازخوانی نسبت دو پیشگاه زبانی ( زبان معیار و زبان مادری) در آموزش بر اساس تجربه زیسته معلمان ابتدایی است. پارادایم پژوهش تفسیری /برساختی ، رویکرد پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش از نوع پدیدارشناسی، و تاکتیک پژوهش از نوع تحلیل محتوای پنهان است. روش نمونه گیری هدفمند و نمونه مورد نظر مشتمل بر معلمان اقوام بلوچ، لر، ترک، ترکمن، کرد و عرب بوده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بوده و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و از 31 نفر معلم مصاحبه به عمل آمد. فرمت داده ها در قالب صوت بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو مرحله کدگذاری باز و محوری ( مکتب اشتراوس و کوربین) استفاده گردید.درمجموع 385کد اولیه، 27 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی استخراج شد. این مقوله ها عبارتند از : اصالت دادن به زبان مادری، دو زبانگی بحران زا، استحاله زبان های قومی، تقویت زبان هژمونیک، وجود تنوع زبانی، بازنگری سیاست زبانی، ضرورت اجرای اصل 15 قانون اساسی، کارکرد هویت بخشی زبان، و سیاست گذاری زبانی.در مجموع معلمان بیان کردند زبان فارسی نماد هویت ملی، و ابزار پیوند بین اقوام ایرانی است و به ‌موازات آن ضرورت دارد برای حل مشکلات زبانی دانش آموزان اقوام در برنامه ریزی های آموزشی و درسی تمهیداتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rereading the ratio of two language backgrounds (standard language and mother tongue) in education based on lived experience of primary teachers

نویسنده [English]

  • Bahman yasbolaghisharahi
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Arak University
چکیده [English]

The purpose of the current research is to review the ratio of two linguistic approaches (standard language and mother tongue) in education based on the lived experience of elementary teachers. The research paradigm is interpretive/constructive, the research approach is qualitative, the research strategy is phenomenology, and the research tactic is latent content analysis. The purposeful sampling method and the intended sample included teachers of Baluch, Lor, Turk, Turkmen, Kurdish and Arab ethnic groups. The data collection tool was a semi-structured interview, and the interviews continued until the theoretical saturation stage, and 31 teachers were interviewed. The data format was in audio format. To analyze the data, two stages of open and axial coding (Strauss and Corbin schools) were used. In total, 385 primary codes, 27 subcategories and 9 main categories were extracted. These categories include: authenticating the mother tongue, crisis bilingualism, the transformation of ethnic languages, strengthening the hegemonic language, the existence of linguistic diversity, revising the language policy, the necessity of implementing Article 15 of the Constitution, the identity function of language, and language policy. In general, the teachers stated that the Persian language is a symbol of national identity and a means of bonding between Iranian ethnic groups, and in parallel, it is necessary to make preparations to solve the language problems of ethnic students in educational and lesson plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mother tongue
  • standard language
  • teachers
  • elementary school
افخمی، علی و داوری اردکانی، نگار.(1384). برنامه ریزی زبان و نگرش های زبانی.مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 56(173)،1-23
افشاری، علی، صادقی، ناهید و هناره ، رضا.(1395). تاثیر بازخورد به زبان بومی و رسمی بر پیشبرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دو زبانه. نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 9(34)،126-111
آرین نیا، الهام.(1398). بررسی اهمیت زبان مادری در تعلیم و تربیت دانش آموزان،دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی،همدان
بازرگان، عباس.(1393). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته و رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار
باینگانی، بهمن و کاظمی، علی.(1389). بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایه فرهنگی. نشریه برگ فرهنگ، (21)، 21-8
جهانگیری، نادر،  افخمی ، علی و کوچک زاده؛ فهمیه.(1386). گسترش واژگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چهارچوب نظریه برنشتاین. پژوهش زبان خارجی، (39)،37-21
حمیدی،علی.(1384). دوگانگی زبانی خانه و آمورشگاه در ایران: نمود زمینه ها و پیامدهای در پرلز. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، 15(54).
داوری، حسین.(1399). سیاست و برنامه ریزی زبانی، رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاست گذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور. راهبرد فرهنگ، (49)، 35-8
ذکایی، محمدسعید.(1381). نظریه و روش در تحقیقات کیفی. فصلنامه علوم اجتماعی، 69-42
رهایی، سعید و رزاق مرندی، زهرا.(1396). حق بر زبان مادری و آموزش. حقوق بشر ، 12(1)،116-95
ساپیر، ادوارد.(1376). زبان:درآمدی بر مطالعه سخن گفتن (ترجمه علی محمد حق شناس). تهران: سروش
سبحانی نژاد، مهدی و منافی شرف آباد، کاظم.(1390). جامعه شناسی آموزش و پرورش.تهران: یسطرون
شادمان، کاظم و بایگان، عارف(1397). دو زبانگی در نظام آموزشی ایران. مجله علمی ترویجی پویش در علوم انسانی، 3(10)،63-45
شارع پور، محمود.(1394). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران : سمت
عابدی،حیدرعلی.(1389).کاربرد روش تحقیق پدیدارشناسی در علوم بالینی.فصلنامه راهبرد،54(19)،224-207
علاقه بند، علی. (1388). جامعه شناسی آموزش و پرورش.تهران: روان
علوی، سید کامران.(1389). تفکر و زبان. تهران : دانشگاه پیام نور
علی سلیمی، اسمعیل، واثق،الهه و واثق،معلاوه.(1396). حذف هم خوان پایانی در گفتار فارسی زبانان در مناطق تهران و شهرری، رویکردی اجتماعی- زبانی بر اساس نظریه بازیل برنشتاین،دو فصلنامه علمی-پژوهشی زبان شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8(2) 135-115
فکوهی، ناصر و سجودی، فرزان(۱۳۹۲)گزارش نشست زبان و هویت، روزنامه ایران شماره ۵۵۰۲.
فکوهی، ناصر.(1389). همسازی و تعارض در هویت و قومیت. تهران: گل‌آذین.
قائمی زاده، محمد سلمان، مبارکی، محمود و محمودزاده، مرتضی.(1396). نوسازی یا بازتولید اجتماعی( مطالعه ای در خصوص قشربندی اجتماعی و تحرک اجتماعی)، مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 4(72)، 114-81
قمری، محمدرضا و حسن زاده ، محمد.(1389). نقش زبان در هویت ملی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی زبان پژوهشی دانشگاه الزهراء، 2(3)، 172-154
کاوندی، حبیب، پارسا، عبداله و شاهی، سکینه.(1391).  فرهنگ و نقش آن در ایجاد گونه های زبانی محدود و گسترده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه ی چهارم ابتدایی شهر اهواز. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 7(26)،126-105
کریمی پور، امیر و الیاسی، محمود.(1391). بررسی پاره ای از مشکلات زانی دانش آمزوان دو زبانه کردی زبان- فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکرد های اصلاحی. مجله علمی -پژوهشی زبان شناسی و گویش های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد،(7)،107-88
گیدنز، آنتونی.(1398). جامعه شناسی( ترجمه منوچهر صبوری)، تهران : نی
واعظی، احمد.(1391). نسبی گرایی زبانی. فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات، 17(4)، 36-2
اله کرمی، آزاد، علی آبادی، خدیجه، صحرایی، رضا مراد و دلاور، علی.(1397). آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور : فرصت یا تهدید؟، نوآوری های آموزشی، 17(65)،74-43
اله مرادی، شهین و سیف اللهی، سیف الله.(1393). مطالعه و بررسی تاثیر آموزش به زبان مادری بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان(مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهر سنندج 1391-92). مطالعات جامعه شناسی، 4(16)،83-65
الیاسی، محمود.(1391). دو زبانگی، نگاهی به آموزش دو زبانه ها در ایران. پژوهش نامه زبان شناختی زبان فارسی، 1(1)، 27-18
Aarefi, M. (2008). investigation on linguistic-cognitive skills of bilingual children with different economical-cultural backgrounds. Quarterly journal of educational innrations. (22),95-106.
Baker, C. (2006). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, 4th ed. Clevedon: Multilingual Matters.
Ball,M.C,Curran,E,Tanoh,F,Akpe,H,Nematova &Jasinka,K.(2022). Learning to Read in Environments with High Risk of Illiteracy: The Role of Bilingualism and Bilingual Education in Supporting Reading. Journal of Educational Psychology,114(5):1156-1177.
Bansal,G.(2022). The hegemony of English in science education in India: a case study exploring impact of teacher orientation in translating policy in practice. Cultural Studies of Science Education,17:439-466.
Cichocka,J.(2022). Early childhood educators as language teachers: Preschool teachers’ understanding of language learning and language use. Journal of Early Childhood Literacy,1-22.
Costa,F& Guasti, M.T.(2017). Is Bilingual Education Sustainable? Sustainability,13,137660
Ferguson, G. (2006). Language planning and education. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Gollan, T.H., Goldrick, C. (2012). Does bilingualism twist your toungo? Cognition,125(3):491-497.
Grant,A&Gottardo,A.(2008). Defining Bilingualism.Ccanadian Language&Litracy Research Network.1-7.
Hoadley, U., Muller,j.(2009). codes, pedagogy and knowledge: adances in bernsteinian sociology of education. Web.uct.ac.za/depts./educate/download/ cod.
Kokturk,S ,Cem,M &Uysal,N.M.(2016). Bilingualism and Bilingual Education, Bilingualism and Translational Action. International Journal of Linguistics,8(3):72-89.
Lew,S & Choi,J.(2020). Addressing unsolved educational problems about linguistically diverse children: perspectives of early childhood educators in South Korea. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,25(4):1194-1211.
Méndez, M. T. (2012). “Language Rights as Collective Rights: Some Conceptual Considerations on Language Rights”, Revista de Filosofía Política.12, 109-118.
Montanari,S, Fischer,E &Aceves,D.(2021). Parental attitudes and activism reshape educational language policies: the surge of dual language programmes in California. International Journal of Multilingualism.19(2):190-209.
Moradi, M., & Miralmasi, A. (2020). Pragmatic research method. (F. Seydi, Ed.) (1st ed.). Tehran: School of quantitative and qualitative research. Retrieved from https://analysisacademy.com/
Morita-Mullaney,T, Renn,J & Chiu,M.M.(2022). Spanish language proficiency in dual language and English as a second language models: the impact of model, time, teacher, and student on Spanish language development. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Routledge, Taylor&Francis Group.
O’Sullivan. (2015). Bilingual Education-Mismatch between policy and practice in the UAE? International Journal of Arts & Sciences, 8(7):425-438.
Odugu, D. (2011). Education Language Policy Process in Multilingual Societies: Global Visions and Local Agendas in India, Nigeria and Unesco. Dissertations. Paper 166.
Rodríguez-Izquierdo,R.M.(2022). Monolingual ideologies of Andalusian teachers in the multilingual schools’ context. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,25(7):2482-2494.
Sadownick, A. R. (2001). basil Bernstein.paris, unesco: international bureau of education (4): 687-703.
Shoenoy,Sunaina.(2015).Assessing English Language Learners in LI Canada and L2 english  to identify student who are at risk for language learning disabilities. Joint Doctor of Philosophy in Special Education with San Francisco State University.
Temiz,Z.(2022). Challenges and coping strategies for preschool teachers with children who cannot speak a majority language. International Journal of Early Years Education,30(2):276-289.
Todor,E.M.(2021). Language Use during Romanian Classes in Bilingual Settings. A Qualitative Approach. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 13(2):1-20.
Wei,B.(2018). Dimensions of bilingualism. Routledge.
Zeynep,A Melis Cin,F.( 2015). “Early Childhood Teachers’ Involvement in Free Play Time with Kurdish Speaking Children in Bilingual Education Setting in Turkey.” In Early Childhood Education International Research Report, edited by Laszlo Varga, 253–281. Sopron, Hungary: University of West Hungary Benedek Elek Faculty of Pedagogy.