آموزش و یادگیری در کلاس‌های چندپایه: چالش‌ها و فرصت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بجنورد

چکیده

کلاس‌های چندپایه برای گروه‌های کوچکی از دانش‌آموزان به کار گرفته می‌شود که در آن یک معلم برای هر پایه غیرعملی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود آموزش و یادگیری در کلاس‌های چندپایه از دیدگاه معلمان استان خراسان شمالی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش پدیدارشناسانه به‌عنوان روشی کیفی استفاده شد. شرکت‌کنندگان در مصاحبه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به میزان فاصله از مناطق شهری انتخاب شدند. اشباع نظر در مصاحبه شماره ده به دست آمد اما تا نفر هجدهم ادامه یافت. یافته‌های حاصل از مصاحبه به روش کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. درنهایت وضعیت موجود در سه حوزه زیرساخت، آموزش  و یادگیری مشخص شد. پژوهش حاضر نشان‌دهنده برخی نقاط قوت و ضعف کلاس‌های چندپایه از دیدگاه معلمان است و به سیاست‌گذاران وضعیت موجود آن را، جهت ارتقاء کیفیت نشان می‌دهد. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching and learning in multi-grade classes: Challenges and opportunities

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Vahdani Asadi
  • Hossein Eskandari
university of bojnord
چکیده [English]

Multi-grade classes are used for small groups of students in which one teacher for each gread is impractical. The purpose of this study is to investigate the current situation of education and learning in multigrade classrooms from the perspective of teachers in North Khorasan province. To achieve this goal, phenomenological research method was used as a qualitative method. Participants in the interview were selected using purposive sampling method according to the distance from urban areas. Saturation was obtained in interview number ten, but continued until the eighteenth person. The findings of the interview were analyzed by Colaizzi method. Finally, the current situation in the three areas of infrastructure, education and learning was identified. The present study shows some of the strengths and weaknesses of multigrade classrooms from the perspective of teachers and shows policy makers the current situation in order to improve quality. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-grade classes
  • current situation
  • infrastructure
  • education and learning
اسماعیلی، مصیب. (1395). بررسی رابطه بین مشکلات کلاس‌های چندپایه باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و انگیزه کاری معلمان مدارس ابتدایی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 95-94. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
الماسیان، سیده زینب. (1395). آسیب‌شناسی آموزش در کلاس‌های چندپایه از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی چندپایه شهرستان دلفان (استان لرستان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
آقازاده، محرم؛ فضلی، رخساره. (1384). راهنمای آموزش در کلاس‌های درس چندپایه. تهران: انتشارات آییژ.
بشیری حدادان، کلثوم؛ محمودی، فیروز؛ رضاپور، یوسف؛ ادیب، یوسف. (1394). توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، شماره 7.
بهمن نیا، سینا، محمودیان آذر، تورج. (1396). شیوه اداره و مدیریت کلاس درسی چندپایه. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. دوره سوم، شماره 2.
پورمند، رسول؛ نوروزی، داریوش؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ دلاور، علی. (1396). بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش هم‌زمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه. تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره 3.
تلخابی، محمود؛ صفائی راد، نادر. (1400). طراحی فعالیت تلفیقی میان-رشته ای (اجتماعی و خواندن) برای توسعه درک یکپارچه در کلاس‌های چندپایه. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 2، شماره پیاپی 146، سال سی و هفتم.
حسینی، سیده هاجر. (1393). مطالعه تطبیقی وضعیت حرفه‌ای و نظام تربیت‌معلم کلاس‌های چندپایه ایران با کانادا، یونان و اندونزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
غیاث آبادی فراهانی، اکرم. (1393). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی در دروس تلفیقی و مجزا از هم در دو درس ریاضی و علوم در شهرستان تفرش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
مددی امام‌زاده، زهرا. (1383). مقایسه مهارت‌های اجتماعی، عزت‌نفس و پیشرفت درسی بین دانش‌آموزان (دختر و پسر) کلاس‌های چندپایه و عادی (تک‌پایه) در دوره ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت‌معلم سابق خوارزمی کنونی.
منادی، مرتضی (1373). تـأثیر طبقـه اجتمـاعی دانش‌آموزان بـر تصـور معلمـان از پیشـرفت تحصــیلی آن‌ها، فصــلنامه تعلــیم و تربیــت، دوره دهــم، شــماره 3-4 پــاییز و زمســتان، شماره مسلسل 39-40.
Aksoy, N. (2008). Multi-grade school in Turkey: An overview. International Journal Educational Development, 28 (2): 226.
Bassok, D., Latham, S., & Rorem, A. (2016). Is kindergarten the new first grade? AERA Open, 1, 1–31. https://doi.org/10.1177/2332858415616358.
Berry. Chris. (2001). Achievement effects of multi-grade and monograde primary schools in the Turks and Caicos ISLAND. International journal of Educational Development, 2(6), 537-552.
Bornstein, M. H., Hahn, C. S., Putnick, D. L., & Suwalsky, J. T. (2014). Stability of core language skill from early childhood to adolescence: A latent variable approach. Child Development, 85, 1346–1356. https://doi.org/10.1111/cdev.12192.
Brown, B.A. (2010). Teachers’ accounts of the usefulness of multi-grade teaching in promoting sustainable human development related outcomes in rural South Africa. Journal of Southern African Studies, 36(1):189-207.
Burns, R. B. and D. A. Mason. (2002). Class Composition and Student Achievement in Elementary Schools. American Educational Research Journal, 39 (1): (207-33).
Chapman, M.L. (1995). Designing literacy learning experiences in a multi-age classroom. Language Arts, 72 (6), 416-428.
Cochran-Smith, M. (2001). The outcomes question in teacher education. Teaching and Teacher Education, 17(5), 527–546.
Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. S. Valle & M. King (Eds.), Existential Phenomenological Alternatives for Psychology (pp. 48–71). Open University Press.
Coskun, A; Metin, M; Bulbul, B & Kaleli, G. (2011). A study on developing an attitude scale towards multi-grade Classrooms for elementary school teachers. Social and Behavioral Sciences, 15, 2733–2737.
Du Plessis, Andre (2014). Challenges for multi-grade teachers in a rural district in South Africa. Educational Research for Social change. 3(1): 20-36.
Fuchs, D., and L. S. Fuchs. (2005). Peer-Assisted Learning Strategies: Promoting Word Recognition, Fluency, and Reading Comprehension in Young Children. The Journal of Special Education. 39 (1): 34–44.
Haffman, J. (2003). Multi age Teachers beliefe and practices. Journal of Research in childhood Education, 18(1), 5-17.
Hargreaves, E (2001). Multi-grade Teaching in Peru, Srilanka and Vietnam: An Overview. International Journal of Educational Development, 21: 510-520.
Hyry-Beihammer, E.K., & Hascher, T. (2015). Multi-grade teaching practices in Austrian and Finnish primary schools. International Journal of Educational Research, 74: 104-113.
Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early social–emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten social competence and future wellness. American Journal of Public Health. https://doi.org/ 10.2105/AJPH.2015.302630.
Justice, L. M., Logan, J. A., Lin, T. J., & Kaderavek, J. N. (2014). Peer effects in early childhood education testing the assumptions of special‐education inclusion. Psychological Science, 25, 1722–1729. https://doi.org/10.1177/0956797614538978.
Little, A. (2008). Education for All and Multi-grade Teaching: Challenges and Opportunities. Compare. A Journal of Comparative and International Education, 38 (4):505 – 507.
Masello, P. (2014). Possibilities and Challenges of Teaching Reading in a Multi-Grade Classroom. Mediterranean Journal Sciences. 5(15):359-365.
Matshidiso, J (2014). Quality Basic Education for all Challenges in: Multi- grade Teaching in Rural schools. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome- Itali. 5(1).531-536.
Miller, B. A. (1990). A review of the qualitative research on multi-grade instruction. Research in Rural Education, 7(1), 1-8.
Msimanga, Mothofela R. (2020). Teaching and Learning in Multi-Grade Classrooms: The LEPO Framework. Africa Education Review, DOI:10.1080/18146627.2019.1671877.
Proehl, R. A., Douglas, S., Elias, D., Johnson, A. H., & Westsmith, W. (2013). A collaborative approach: Assessing the impact of multi-grade classrooms. Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, 16, 417–440.
Saqlain, N. (2015). A Comprehensive Look at Multi-Age Education. Journal of Educational and Social Research, 5(2), 285.
Veenman, S. & Raemaekers, J. (1995). Long-term effects of a staff development programme on effective ınstruction and classroom management for teachers in multi-grade classes. Educational Studies, 21: 167–185.
Veenman, S. (1995). Cognitive and non-cognitive effects of multi-grade and multi-age classes: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 65(4), 319–381.
Veenman, S., Lem, P., & Roelofs, E. (1989). Training teachers in mixed-age classrooms: Effects of a staff development program. Educational Studies, 15(2).