انعکاس مهارت های نرم در برنامه درسی رشته کامپیوتر شاخه کار و دانش (گرایش طراحی و توسعه صفحات وب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای کتب درسی رشته کامپیوتر شاخه کار دانش گرایش طراحی و توسعه صفحات وب به لحاظ توجه به مفهوم مهارت‌های نرم و با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری شامل کتب درسی رشته کامپیوتر، شاخه کار دانش و حجم نمونه نیز شامل کتب تخصصی گرایش طراحی و توسعه صفحات وب به تعداد هفت جلد کتاب می‌باشد که به شیوه هدفمند انتخاب گردید. واحد تحلیل در این تحقیق جمله بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، از چک‌لیست محقق ساخته استفاده شد.  برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مقوله‌بندی  استفاده شد. نتایج نشان داد که شش مؤلفه مهارت‌های تعهد و احساس مسئولیت، مهارت‌های ارتباطی و کار گروهی، خلاقیت و حل مسئله، مهارت‌های برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی فعالیت‌ها، مهارت‌های به‌کارگیری شیوه‌های محاسباتی و فناوری روز و مهارت‌های عملی و دانش تخصصی در کتب درسی آن چنان که شایسته است مورد توجه واقع نشده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of soft skills in the curriculum of computer field, Work and Knowledge branch (Web page design and development branch)

نویسندگان [English]

  • sirous asadian 1
  • Somayeh Zarei 2
1 Member of the academic staff of the Department of Educational Sciences of Shahid Madani University of Azerbaijan
2 Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz
چکیده [English]

This research aimed to analyze the content of computer science textbooks work- knowledge branch, design and development of web pages in terms of the concept of soft skills and it was done by content analysis method. Statistical population included computer science textbooks Kardansh branch,  and the sample size includes seven s books which was selected in a purposeful manner. The unit of analysis in this study was sentence. A researcher-made checklist was used to collect the data. Categorical method was used to analyze the collected data and frequency and percentage were used to analyze the data. The results showed the following six components: Commitment and Responsibility Skills, Communication and Teamwork Skills, Creativity and Problem Solving, Ability to plan and organize activities, the skills of using modern computing and technology and practical skills and specialized knowledge in its textbooks have not been considered as appropriate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft skills
  • content analysis
  • computer science
  • Work- knowledge branch
  • design and development of web pages