تبیین استلزام های مبانی نظری رویکرد فرافرهنگی (زبان انگلیسی به منزله زبان بین المللی ) در فلسفه برنامه درسی رسمی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده است که عناصر نظری رویکرد فرا فرهنگی(انگلیسی به عنوان زبان بین المللی)  یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه یا زبان دوم با نگاه به معرفی  فلسفه برنامه درسی زبان انگلیسی  به عنوان زبان خارجه تبیین  شود. محورهای اصلی مقاله  تعیین جایگاه  رویکرد یاد شده در میان رویکرد های موجود  و یژگی های متمایز آن در قلمرو فلسفه برنامه درسی  و نیز بررسی ظرفیت آن برای پاسخ به چالش ویژگی هژمونیک زبان انگلیسی در عصر جهانی شدن است.نتایج  پژوهش حاکی از این است که رویکرد فرا فرهنگی با تکیه به پژوهش های میان رشته ای  تبیینی مبتنی بر مفهوم سازی زبانی با تکیه بر طرحواره های فرهنگی یاگیرندگان و گویشوران غیر بومی به دست می دهد که به واسطه آن تنوعی از جهان های انگلیسی به رسمیت شناخته می شود.و  نوعی از محلی سازی انگلیسی شناسایی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An explanation of implications of theoretical foundations of transcultural approach- English as international language(EIL) –in formal curriculum philosophy of English as forging language(EFL)

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Aghasafari 1
  • Ramezan Barkhordari 1
  • alireza mahmmudnia 2
  • Nasseredinali Taghavian 1
1 kharazmi University
2 kharazmi University
چکیده [English]

In the present study, an attempt has been made to explain the theoretical elements of the transcultural approach (English as an international language) to learning English as a foreign language or as second language by introducing the philosophy of the English curriculum as a foreign language.The main points of the study are to determine the position of this approach among the existing approaches and its distinctive features in the realm of curriculum philosophy and also to examine its capacity to respond to the challenge hegemonic features of English in the age of globalization. The results indicate that the transcultural approach based on interdisciplinary research, provides explanations based on linguistic conceptualization relying on the cultural schemas of non-native learners and speakers, through which a variety of English worlds are recognized. It is known as a kind of English localization..

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural linguistics
  • English as an international language
  • English curriculum philosophy
  • cultural